Вицепрезидентът призова за специален план за развитие на пограничните региони

Дър­жавата трябва да се върне в мал­ките градове и села, с по-голяма грижа и внимание. Необ­ходим е специален план за раз­витие на пог­ранич­ните региони. Инвес­тиции, стабилна икономика, образовани хора и професионалисти са гаран­ция за сигур­ността на Бъл­гария, за безопас­ната вън­шна граница на Евросъюза, заяви вицеп­резиден­тът Илияна Йотова в град Болярово. Вицеп­резиден­тът беше гост на чес­т­ването на 45-годишнината от обявяването на населеното място за град. Йотова се обърна към жителите на Болярово, че е тук, за да им каже, че не са заб­равени и в лицето на президен­т­с­ката инс­титуция имат най-големите съюз­ници. Трябва ни ясна визия за мал­ките общини, как ще ги раз­виваме, как ще задър­жим хората тук, как ще вър­нем младите, уточни тя. Жителите на Болярово споделиха с вицеп­резидента бол­ката си от обез­людяването на региона. Все повече млади хора тър­сят по-добър живот в по-големите общини или в чуж­бина.

По думите на вицеп­резидента най-голямата и обединяваща кауза трябва да бъде модерна и прос­перираща Бъл­гария. Трябва да решим в каква посока ще раз­виваме страната. Сел­ско стопан­с­тво, туризъм, високи тех­нологии? Трябва да посочим няколко приоритета за след­ващите години и да работим по тях, заяви още Йотова. Тази кауза ще бъде успешна само когато работим всички заедно и се стремим истин­ски към единение. Когато сме отдадени един на друг, а не всеки да се спасява поединично. Когато сме убедени, че заедно пишем биог­рафията на един народ и една дър­жава, а не своята соб­с­т­вена, изтъкна вицеп­резиден­тът. По думите на Йотова нес­лучайно ден след Съединението Болярово чес­тва своя праз­ник. Вие сте пример за това как с общи усилия – на хората и на управ­лението, се пос­тигат резул­тати“, посочи вицеп­резиден­тът. Илияна Йотова поз­д­рави кмета Христо Хрис­тов за усилията, които полага за раз­витието на общината. Според вицеп­резидента повече от всякога имаме нужда да чер­пим сила и самочув­с­т­вие от велики моменти като Съединението на Княжес­тво Бъл­гария и Източна Румелия, за да градим общото си бъдеще с увереност и вяра в потен­циала ни. Съединението е един от историчес­ките примери, който казва, че когато сме заедно, успяваме, дори да изг­леж­даме обречени, посочи Илияна Йотова, цитирана от прес­сек­реатариата на президен­т­с­т­вото, комен­тира Новини.бг.