БСП е единствената партия, която създаде своя платформа за местните избори

БСП е единствената партия, която създаде своя платформа за местните избори

“Новият политически сезон е под­печатан с идеята за мес­т­ните избори и те ще го офор­мят до края на октом­ври. Мес­т­ните избори са изк­лючително важни, а на места по-важни дори и от пар­ламен­тар­ните, защото общин­с­ката власт е най-близо до хората“. Това каза народ­ният пред­с­тавител от ПГ на “БСП за Бъл­гария“ проф. Георги Михай­лов пред БСТВ. Той добави, че  БСП е под­гот­вила и реализира една изк­лючително градивна предиз­борна плат­форма, в която раз­вива своята визия за Бъл­гария. “БСП е и един­с­т­вената пар­тия,  която съз­даде своя плат­форма за мес­т­ните избори“, припомни Михай­лов.  Народ­ният пред­с­тавител каза още, че основна политика на БСП, издиг­ната и във “Визия за Бъл­гария“ е децен­т­ралицазия и регионализация в областта на общин­с­ката политика, здравеопаз­ването, управ­лението на ресур­сите, данъч­ната политика и много други. “Това е от огромно значение, защото  новите данни на “Еврос­тат“ ни карат да се замис­лим, че една силна регионална политика е изк­лючително важна. Така е, защото в Северозападна Бъл­гария, нап­ример– живеят само 700 000 бъл­гари, което показва колко е тежка демог­раф­с­ката кар­тина там. Ако нямаме силна регионална политика, която да стимулира мал­ките и средни пред­п­риятия и семейс­т­вата, които да останат, в род­ните си места, няма как да подоб­рим живота на хората“, заяви Георги Михай­лов.  

“Когато една пар­тия преяде с власт и заб­рави защо е на политичес­ката сцена, се стига до аномалии в управ­лението“, комен­тира още Георги Михай­лов във връзка с пос­лед­ните изяв­ления на управ­ляващите. Той попита кой и защо е променил така внезапно политичес­кия курс на Бъл­гария, за да се говори официално, че нямаме нужда да влезем в Шен­ген. “Затова искаме премиерът да идва поне вед­нъж месечно в пар­ламента и да дава отчет за работата на правител­с­т­вото и неговите приоритети. Това е важно, за да се въз­с­танови истин­с­ката фун­к­ция на пар­ламента“, зак­лючи Георги Михай­лов