До 250 млади общински съветници ще излъчи БСП

На редовно заседание на Национал­ния съвет на Младеж­кото обединение в БСП, младите социалисти акцен­тираха върху пред­с­тоящите мес­тни избори.

Имаме два пъти повече кан­дидати за общин­ски съвет­ници на въз­раст до 35 г. спрямо пред­ход­ните избори. Очак­ваме на 27– ми да се поз­д­равим и с между 200 и 250 изб­рани млади общин­ски съвет­ници. Не бива да пропус­каме и кан­дидатите за кметове, сред които имаме и 21 пред­с­тавители на Младеж­кото обединение. Това е ясен знак, че БСП се обновява и дава шанс на младите хора. Пожелавам успех на всички кан­дидати и вяр­вам, че именно ние имаме решенията за всяко населено място.” Това заяви пред­седателят на Младеж­кото обединение в БСП Николай Бериев­ски. 

Доб­рев: Да загър­бим страха!

Днес основ­ната задача е БСП да присъс­тва във всяка една община”. Това заяви пред Дарик радио зам.-председателят на НС на БСП Кирил Доб­рев. Той припомни, че на изборите през 2015 г. БСП е отчела най-ниските резул­тати след началото на прехода — под 40 кмета и около 800 общин­ски съвет­ника. “Днес целта е да имаме 1250 съвет­ника и да удвоим кметовете”, обясни Доб­рев.

Социалис­тът посочи някои от облас­т­ните градовете, където очаква БСП да е сред победителите — Пер­ник, Русе, Ямбол, Велико Тър­ново, Смолян и др. Доб­рев даде и пример с  кан­дидата  на БСП  в Сеп­тем­ври — Петя Цан­кова: „Кметът на града, издиг­нат от  ГЕРБ, беше арес­туван, обвинен за злоупот­реби за 12 милиона лева, КОНПИ му наложи запор за имущес­тво за 9 милиона и той отново е кан­дидат на ГЕРБ. Нашето момиче изнесе цялата битка срещу него в пос­лед­ните 4 години. Свалям й шапка, защото прояви смелост”, каза Доб­рев. По темата за ограничаването на ман­дат­ността в пар­ламента и в пар­тията, Доб­рев комен­тира, че предиш­ните ръковод­с­тва са спрели раз­витието в пар­тията на нови кадри. Относно бит­ката за кмет на София, социалис­тът комен­тира, че евен­туална победа в столицата ще даде раз­личен отз­вук в цялата страна.