Президент и премиер заедно обсъждат отношенията със Северна Македония

Президент и премиер заедно обсъждат отношенията със Северна Македония

Консултативната среща е по инициатива на държавния глава, на нея ще се дискутира дали да подкрепим Скопие за начало на преговори с Брюксел

Отношенията ни с Македония и бук­суването на съв­мес­т­ната българо-македонска комисия по историчес­ките въп­роси ще събере в понедел­ник президент и премиер.

Борисов е приел поканата на Радев за кон­сул­тативна среща, чието тема е “Прег­лед на двус­т­ран­ните отношения между Репуб­лика Бъл­гария и Репуб­лика Северна Македония в кон­тек­ста на пос­тиг­натите резул­тати от работата на Съв­мес­т­ната мул­тидис­цип­линарна екс­пер­тна комисия по исторически и образователни въп­роси и очак­ваната покана към Репуб­лика Северна Македония за присъединяване към ЕС”, съобщи „Епицен­тър”.

В петък след обяд дър­жав­ният глава отп­рави покана към политичес­кия елит за кон­сул­тации по проб­лем­ните въп­роси.

Фор­матът наподобява на КСНС, но сега са поканени инс­тутуциите, които имат отношение по въп­роса с евроч­лен­с­т­вото на съседите и изпъл­нението на договора за приятел­с­тво.

Спеш­ната среща, е заради пред­с­тоящите инициативи на европейско ниво във връзка с приемането на Македония в ЕС.

На 17 октом­ври пред­с­тои Европейски съвет, на който се очаква лидерите на ЕС да вземат решение за старт на преговори за член­с­тво на Македония и Албания. Бъл­гария трябва да реши дали да под­к­репи Македония, за да бъде дадена дата за начало на преговори за член­с­тво в Съюза. Това решение зависи както от всички дър­жави членки, така и от всяка от тях поот­делно. Решението ще се вземе само с абсолютно мнозин­с­тво. Дори и само една дър­жава да бъде против, решение не може да бъде взето.

 Дни преди това — на 14 и 15 октом­ври, пред­с­тои и поред­ното заседание на съв­мес­т­ната Комисия между Бъл­гария и Македония по историчес­ките въп­роси, която бе съз­дадена съг­ласно под­писания Договор за доб­росъсед­с­тво между двете дър­жави. 

Предиш­ното заседание в София преди две сед­мици не оправда очак­ванията да започне изчис­т­ване на големия препъникамък — въп­роса за делото на Гоце Дел­чев, а Радев втвърди тона си след среща с бъл­гар­с­ките историци по повод на забук­сувалата работа на комисията.

Логиката им е да отричат всичко наше, призна шефът проф. Ангел Димит­ров. Той също е поканен на “Дон­дуков” 2 утре.

Каракачанов против, Захариев за „зелена свет­лина” за интег­рация в ЕС

ЕС не може да бъде легитимация за неп­равди, а Бъл­гария да бъде изпол­з­вана по този груб начин като трам­п­лин от страна на управ­ляващите в Скопие“, категоричен е замес­т­ник министър-председателят по общес­т­вения ред и сигур­ността, минис­тър на отб­раната и лидер на ВМРОБНД Красимир Каракачанов. 

Вчера той излезе с гневна дек­ларация, с която нас­тоява Бъл­гария да не бърза с даването на зелеза свет­лина на Скопие за ЕС. Реак­цията му идва в отговор на интервю, дадено от македон­с­кия президент Стево Пен­даров­ски за мес­тна медия, в което той си поз­волява да злоупот­ребява с историчес­ката истина относно произ­хода на Гоце Дел­чев и да дава неед­ноз­начни сиг­нали към Комисията по исторически и образователни въп­роси, че трябва услуж­ливо да тупа топ­ката, а не да води раз­говори по същес­тво. Така раз­к­рива замисъла на Скопие всъщ­ност да саботира процеса, смята Каракачанов. 

“Аз пък каз­вам, че на 17 октом­ври Бъл­гария също не трябва да бърза да дава зелена свет­лина за започ­ване на преговори с Македония за евроч­лен­с­тво, докато не бъдат изчис­тени всички фал­шификации от историята на бъл­гар­с­кия народ в Македония“, категоричен е Красимир Каракачанов.

“Дейс­т­вията на македон­с­кия президент противоречат на духа на доб­росъсед­с­тво, както и на категорич­ната позиция от наша страна, че нап­редъкът в раз­говорите относно общата история и ней­ното пред­с­тавяне в образовател­ната сис­тема на съседна Македония трябва да бъде ускорен“, под­чер­тава той.

В същото време вън­ш­ният минис­тър  Екатерина Захариева под­писа в Ню Йорк дек­ларация, под­к­репяща началото на преговорите на ЕС за присъединяване на Северна Македония. Дек­ларацията е съв­мес­тна и бе под­писана от колегите й от Гър­ция, Румъния и Хър­ватия.

Захариева си сложила под­писа бук­вално сед­мица, след като стана ясно, че комисията София-Скопие по изяс­няване на спор­ните исторически въп­роси бук­сува по вина на македон­с­ката страна.

“Европейс­ката интег­рация на Скопие не може да е за сметка на национал­ната ни история и на бъл­гар­с­ката иден­тич­ност“, каза по този повод президен­тът Румен Радев. 

Вицеп­ремиерът Екатерина Захариева и шефовете на комисиите на НС по вън­шна политика и по европейс­ките въп­роси са другите учас­т­ници в кон­сул­татив­ната среща.

Пред­седателят на пар­ламента Цвета Караян­чева ще прати замес­т­ник, тъй като още се лекува след операцията на пос­т­радалото в катас­т­рофата рамо.