„Стабилна” държава: 1 663 668 българи под прага на бедността

„Стабилна” държава: 1 663 668 българи под прага на бедността

Прагът да стане 363 лева, предлага правителството

От 1 януари 2020 г. линията на бед­ност да бъде 363 лева — това пред­вижда проект на пос­танов­ление на Минис­тер­с­кия съвет за определяне на линията на бед­ност, пуб­ликуван за общес­т­вено обсъж­дане на сайта на социал­ното минис­тер­с­тво и на Пор­тала за общес­т­вени кон­сул­тации. Срокът за обсъж­дане на проекта е до 27 октом­ври.

Линията на бед­ност през тази година е 348 лева. Пред­ложеният нов раз­мер за 2020 г. е с 4,3 на сто по-висок в срав­нение с 2019 година. В док­лада на социал­ния минис­тър Бисер Пет­ков се посочва, че определянето на раз­мера на линията на бед­ност за страната се извър­шва на основание на методиката, приета с пос­танов­ление на Минис­тер­с­кия съвет от 24 сеп­тем­ври тази година.

С определянето на линията на бед­ност от 363 лв. за 2020 г. финан­совата под­к­репа за хората с трайни увреж­дания ще бъде актуализирана и ще отговаря на динамично променящата се икономическа среда, се отбелязва още в док­лада на социал­ния минис­тър.

От 1 януари 2019 г., с влизането в сила на Закона за хората с увреж­дания, се промени дейс­т­ващият до 31.12.2018 г. под­ход за определяне на раз­мера на месеч­ното финан­сово под­помагане на хората с трайни увреж­дания. Съг­ласно закона раз­мерът на месеч­ната финан­совата под­к­репа зависи от степента на увреж­дане и се определя и актуализира спрямо линията на бед­ност в Бъл­гария за съот­вет­ната година, се припомня в час­тич­ната пред­варителна оценка на въз­дейс­т­вието. В нея пише още, че при раз­мер на линията на бед­ност от 363 лв. сред­номесечно на човек от домакин­с­тво, под прага на бед­ност са 1 663 668 души.