Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 185, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Корнелия Нинова във Велико Търново: Да събудим българския дух и достойнство, да градим модерна България

Корнелия Нинова във Велико Търново: Да събудим българския дух и достойнство, да градим модерна България

Корнелия Нинова във Велико Търново: Да събудим българския дух и достойнство, да градим модерна България

Весела Лечева прослави България като състезател, като кмет ще прослави Търново, убедена е лидерката на БСП

Сим­волич­ната сграда на хан „Хаджи Николи“ във Велико Тър­ново  бе изб­рана от Весела Лечава – кан­дидат за кмет и водач на лис­тата за общин­ски съвет­ници на БСП във Велико Тър­ново за отк­риването на предиз­бор­ната й кам­пания за Мес­тни избори 2019.  „Гор­дея се с всеки един от вас и усещам вашата обич”, обърна се към препъл­нения от тър­новци двор кан­дидатът за кмет и водач на лис­татата за общин­ски съвет­ници Весела Лечева. „Обещавам на тър­новци, че пър­вото нещо, което ще премах­нем, е страхът. Ще се боря с цялото си сърце, за да не ви разочаровам. За мен управ­лението е да съзидаваш и да съз­даваш. Велико Тър­ново има нужда от градивен рас­теж и от усилието на всеки великотър­новец. Обещавам да свърша всичко това, което моите опоненти обещаваха в тези два ман­дата и не го нап­равиха. Защото тър­новци вече не могат да чакат.“, убедена е Весела Лечева. Успех на Весела Лечева в пред­с­тоящата кмет­ска предиз­борна кам­пания и кан­дидатите за кметове в населените места в общината и областта пожела и лидер­ката на левицата Кор­нелия Нинова.  В речта си Кор­нелия Нинова заяви: „Скъпи жители и гости на Велико Тър­ново, стоим заедно на забележително място за града и за Бъл­гария. Хан Хаджи Николи е архитек­турен шедьовър, но не само. Той е сим­вол на родолюбието на един бъл­гарин, пос­ветил живота си и дарил богат­с­т­вото си за бор­бите на бъл­гарите за независима цър­ква. Това място е едно от най-добрите строителни пос­тижения на майс­тор Кольо Фичето. Тук е имало тютюнева  фаб­рика, изложение на бъл­гар­ски стоки и пазар за европейски. Било е цен­тър на духов­ност и кул­тура. Цялата бъл­гар­щина– съб­рана в едно. Но величието на миналото не бива да остава само спомен. То е стимул за нас, бъл­гарите, днес — да събудим бъл­гар­с­кия дух и дос­тойн­с­тво, да градим модерна Бъл­гария, да съз­даваме произ­вод­с­тво, да сме рав­ноп­равни с европейс­ките си пар­т­ньори, да образоваме децата си и да помагаме на по-слабите. Хората на Велико Тър­ново могат да пос­тиг­нат всичко това. Вие го носите в кръвта си. Една от вас –Весела Лечева може да превърне желанието ви за по-добър живот в реал­ност. Като със­тезател тя прос­лави името на Бъл­гария. Вяр­вам, че като кмет ще прос­лави и Тър­ново. Защото е умна, дис­цип­линирана, отговорна и със­т­радателна. И защото кан­дидатите ни за общин­ски съвет­ници и кметове на населени места са поч­тени и професионалисти, млади хора с енер­гия и опитни с мъд­рост, готови да под­редят своите градове и да работят за вашето доб­руване. Имайте вяра в успеха и сили за победа. На добър час!”

България

Икономика

Култура

Северняшкият ансамбъл грабна сребърен приз в Южна Корея

Север­няш­кият ансам­бъл за народни песни и танци “Иван Вълев“ — Плевен е отличен със сребърен приз от меж­дународ­ния тан­цов кон­курс в Южна Коре…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие