Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 57, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Голям прием по случай 70-тата годишнина на Китайската народна република

Голям прием по случай 70-тата годишнина на Китайската народна република

Голям прием по случай 70-тата годишнина на Китайската народна република

Китайс­кото посол­с­тво пос­рещна стотици гости на приема за 70-та годиш­нина от съз­даването на КНР и установяването на дип­ломатически отношения между двете приятел­ски страни

Китайс­кото посол­с­тво отбеляза тър­жес­т­вено две големи за Китай и Бъл­гария юбилея — основаването на Китайс­ката народна репуб­лика и 70 години от установяване на дип­ломатически отношения между двете страни. Страната ни е втората след Съвет­с­кия съюз, която през октом­ври 1949 г. приз­нава новата дър­жава КНР на третия ден след ней­ното обявяване от пред­седателя Мао Дзедун.

Праз­нично украсената нова зала на столич­ния хотел „Маринела “ едва побра официал­ните лица, многоб­рой­ните приятели на огром­ната азиат­ска дър­жава, биз­нес­мени , изтък­нати учени и кул­турни дейци, чуж­дес­т­ранни пос­ланици, пред­с­тавители на китайс­ката диас­пора у нас. Бъл­гар­с­ката дър­жава бе официално пред­с­тавена от вицеп­резидента Илияна Йотова и вицеп­ремиера Мариана Николова. Присъс­т­ваха депутати, политици и военни.

Сред бъл­гар­с­ките и китайс­ките жур­налисти бяха ръководителите и колегите от Прес­г­рупа „Днес“, която издава сед­мич­ника „Китай днес“ и която специално за двата юбилея издаде сбор­ника „70 години приятел­с­тво и сът­руд­ничес­тво БЪЛГАРИЯ-КИТАЙ дип­ломатически отношения“. Изданието бе хит, пред­ложен на гос­тите на приема заедно с пос­лед­ния брой на в. „Китай днес“, пос­ветен на важ­ните годиш­нини и раз­виващото се българо-китайско сът­руд­ничес­тво.

Официал­ната част започна с хим­ните на Бъл­гария и Китай и завърши с китайс­ката песен „Поле на надеж­дата“ и бъл­гар­с­кото „Дунав­ско хоро“, изпъл­нени от гвар­дейски оркес­тър.

Между Китай и Бъл­гария същес­т­вува дъл­боко традиционно приятел­с­тво, което през пос­лед­ните години се раз­вива бързо и плодот­ворно, под­черта в словото си китайс­кият пос­ланик Н. Пр. Дун Сяод­зюн и посочи, че в момента двус­т­ран­ните отношения са на най-високото си ниво в историята. Негово превъз­ходител­с­тво изрази увереност, че праг­матич­ното сът­руд­ничес­тво между Китай и Бъл­гария в раз­лич­ните области има голям потен­циал и широки пер­с­пек­тиви.

Пос­ланикът изнесе впечат­ляващи факти за динамич­ното раз­витие на китайс­ката дър­жава във всички области. През изтек­лите 70 години БВП на страната се е увеличил 450 пъти. Качес­т­вото на живот на китай­ците се е повишило и доходът на човек от населението е скочил от 70 долара през 1949 г. на 9470 долара през 2018 г.

От своя страна вицеп­резиден­тът Илияна Йотова изказа поз­д­рав­ления към Китай за големия праз­ник — 70 години от съз­даването на Китайс­ката народна репуб­лика. И за нас бъл­гарите това е голям праз­ник, защото е свър­зан с установяването на дип­ломатичес­ките отношения между двете страни, под­черта Йотова. Тя отбеляза динамич­ното раз­витие на Китай през пос­лед­ните години и прев­ръщането му в един от двигателите на глобал­ния икономически рас­теж. Китай определено печели световен прес­тиж, изтъка бъл­гар­с­кият вицеп­резидент. Тя напомни, че по време на неот­дав­наш­ното официално посещение на президента Румен Радев в Китай, неговите пред­ложения за отк­риване на пряка въз­душна линия между София и Пекин, както и на клон на Китайс­ката банка у нас, и други инициативи са срещ­нали под­к­репа. В приетата дек­ларация от президен­тите Румен Радев и Си Дзин­пин се под­чер­тава, че отношенията между двете страни са нав­лезли в нов етап. Ние се надяваме и сме убедени, че важ­ните инициативи на бъл­гар­с­кия президент ще намерят реализация. Въп­реки интен­зив­ното раз­витие на отношенията все още има какво да се нап­рави. Стратегичес­кото положение на Бъл­гария е такова, че можем да бъдем пос­ред­ник за задъл­бочаването на отношенията между дър­жавите от Източна Европа и Китай, каза вицеп­резидент Йотова.

Любомир Михай­лов

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие