Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 63, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Румен Радев: Изгубихме ли се в прехода? Защо България продължава да се топи?

Румен Радев: Изгубихме ли се в прехода? Защо България продължава да се топи?

Румен Радев: Изгубихме ли се в прехода? Защо България продължава да се топи?

Защо не успяхме да пос­тиг­нем висок устой­чив икономически темп на раз­витие, който да ни закара по-бързо към сред­ното рав­нище за Европа и да дадем някаква пер­с­пек­тива на младите хора, така че те да остават тук

Защо не успяхме да пос­тиг­нем желаните стан­дарт и качес­тво на живот и стотици хиляди бъл­гари живеят днес в бед­ност и социално изк­люч­ване?, попита дър­жав­ният глава Румен Радев в изказ­ването си във форума „30 години от промяната“ по повод 25-ата годиш­нина на фон­дация „Фрид­рих Еберт“ в Бъл­гария, предаде Аген­ция „Фокус“. Благодаря за поканата и въз­мож­ността да споделя с вас това знаково за бъл­гар­с­кия обществено-политически живот събитие. По време на прехода Бъл­гария прие една демок­ратична Кон­с­титуция, в която приехме принад­леж­ност към фун­дамен­тални цен­ности – свобода и мир, хуманизъм, равен­с­тво, толеран­т­ност и справед­ливост, припомни президен­тът. Събитие, в което отбеляз­ваме 25 години от съв­мес­т­ната работа на фон­дация „Фрид­рих Еберт“ с бъл­гар­с­ките инс­титуции, общес­тво и много важно — бъл­гар­с­ките граж­дани. Отбеляз­ваме една богата история, в която виж­даме приносът на тази фон­дация за раз­г­ръщането на демок­ратич­ните промени в Бъл­гария, допълни той, цитиран от Епицентър.бг. Отбеляз­ваме обаче и тридесет години промени. Промени, които ние наричаме с една прос­тичка дума „Преход“. Аз нямам амбицията да се впус­кам в някакво тъл­куване на този основен философ­ски въп­рос. По-важното е, че този преход засегна не едно поколение в Бъл­гария. Когато днес се връщаме към тази история и когато ще видим излож­бата ние неиз­менно ще си зададем въп­роса „Изгубихме ли се в прехода?“ и какво успяхме и какво не успяхме за тези години. Той отчете, че в кон­с­титуцията е заложено принад­леж­ност към фун­дамен­тални цен­ности – свобода и мир, хуманизъм, равен­с­тво, толеран­т­ност и справед­ливост. Кон­с­титуция, в която се утвър­ж­дават демок­ратич­ните прин­ципи – плурализ­мът и раз­делението на влас­тите, каза още президен­тът. Защо Бъл­гария продъл­жава да се топи и защо демог­раф­с­ката криза е в момента най-голямата зап­лаха за нас­тоящето и бъдещето на страната, попита Радев. Икономичес­ките реформи, макар и изк­лючително трудни, макар и много спорни в някои отношения, особено откъм процесите на приватизация, успяха да ни прид­вижат от цен­т­рализирана планова икономика към пазарна с неп­рикос­новеност на час­т­ната соб­с­т­веност и свободна стопан­ска инициатива. Пос­тиг­нахме две стратегически за страната ни цели – член­с­тво в НАТО и ЕС. Успяхме да прид­вижим обществено-политическия живот в посока към демок­ратично управ­ление, каза още президен­тът. Но целият този процес бе свър­зан с едни дъл­боки, понякога съп­роводени с катак­лизъм, обществено-политически промени. Това бързо ни лиши от илюзията, че преходът е еднок­ратен акт. Той се оказа сложен, многовек­торен, дъл­бок процес, зареден с много енер­гия, надежди и очак­ване, но и с много прев­рат­ности и разочарования. Затова ние днес с основание си задаваме тревожни въп­роси защо 30 години след началото на тези положителни промени, след като пос­тиг­нахме тези стратегически цели – членове на НАТО, част от ЕС, защо Бъл­гария продъл­жава да се топи и защо демог­раф­с­ката опус­тошителна криза е в момента най-голямата зап­лаха за нас­тоящето и бъдещето на страната.

Защо не успяхме да пос­тиг­нем желаните стан­дарт и качес­тво на живот и стотици хиляди бъл­гари живеят днес в бед­ност и социално изк­люч­ване, каза още в речта си президен­тът.

Как­вито и икономически и социални модели да прилагаме, как­вито и сек­торни политики да раз­виваме, как­вито и бюджетни приоритети да определяме, и как­вито и пари да раз­даваме особено преди избори, ние няма да пос­тиг­нем желаната цел, защото тя зависи от политичес­ката среда и от начина на управ­ляване на политичес­ката власт, каза още президен­тът. Защо не успяхме да пос­тиг­нем висок устой­чив икономически темп на раз­витие, който да ни закара по-бързо към това средно рав­нище за Европа и да дадем някаква пер­с­пек­тива на нашите млади хора, така че те да остават тук в Бъл­гария, тук да тър­сят своето бъдеще. Те са умни и виж­дат, че тем­повете, с които се движим няма да им дадат във времевата рамка на тех­ния активен живот този стан­дарт, който те желаят, каза президен­тът. Свик­нахме да тър­сим отговор на тези въп­роси в прос­т­ран­с­т­вото на циф­рите, на статис­тичес­ките измерители, на икономичес­ките и социал­ните модели, на данъч­ната политика и на всички механизми, които движат админис­т­рацията и биз­неса, допълни още Радев. Но в това прос­т­ран­с­тво можем да намерим, според мен, оценка на със­тоянието, в което се намираме. Но няма да можем да дадем отговор на важ­ните въп­роси, които ни въл­нуват в момента, под­черта той.

България

Икономика

Ден втори: Протестът се разраства

Ден втори: Протестът се разраства

Граничните пунктове на северната ни граница отново бяха блокирани с тежка земеделска техника

Във втория ден от ефек­тив­ните протес­тни дейс­т­вия…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Русия арестува журналист от в. “Уолстрийт джърнъл“ по обвинение в шпионаж

Арес­тът на Иван Гер­ш­кович е извър­шен в момент, в който заради вой­ната в Украйна отношенията между Запада и Мос­ква са особено обтег­нати. За п…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...