Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 63, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) В парламента: БСП виждат нужда от промяна в Закона за радиото и телевизията, ГЕРБ е против

В парламента: БСП виждат нужда от промяна в Закона за радиото и телевизията, ГЕРБ е против

В парламента: БСП виждат нужда от промяна в Закона за радиото и телевизията, ГЕРБ е против

Емил Кошлуков: Случилото се в „Референдум“ е резил

Сега дейс­т­ващият Закон за радиото и телевизията не пред­вижда заб­рана за учас­тие на политици от пар­ламен­тарни пар­тии при дес­т­рук­тивно поведение, комен­тира пред „Хоризонт“ депутатът от БСП и член на комисията по кул­турата и медиите в Народ­ното съб­рание Алек­сан­дър Симов. Според него след учас­тието на лидер на пар­тия и кан­дидат за кмет на София в предаването „Референ­дум“ има ситуация на прецедент, заради който трябва са се тър­сят законодателни промени. При сега дейс­т­ващия закон, ако една медия откаже на политическа пар­тия пред­видената по закон изява, тя наис­тина може да под­лежи на съдебни удари и влизаме в много странна ситуация. Една общес­т­вена медия е длъжна да прек­рати подобно срамно поведение и същев­ременно ще се окаже юридически отговорна за това. Законът може би трябва да се промени и да се даде правото на общес­т­вените медии при такова дес­т­рук­тивно поведение да отказ­ват учас­тие, тъй като проб­лемът не е в тях, те са готови да дадат трибуната си, те са готови да дадат за политически идеи и дис­кусии, а не за май­мун­джилъци и политически къчове, комен­тира Симов. Според колегата му от медий­ната комисия Тома Биков обаче няма нужда от законодателни промени във връзка със случилото се в предаването „Референ­дум“. Не мисля, че това, което се случи в предаването „Референ­дум“, е нещо, което се случва често. Дори аз лично не помня много такива случаи — два — три пъти за пос­лед­ните 30 години подобен тип инциденти. Така че да правим цялос­тно законодател­с­тво, заради това, че вед­нъж нещо се е случило, за мен това би съз­дало повече проб­леми, откол­кото да реши. В крайна сметка ние сме в предиз­борна кам­пания, нор­мално е в кам­паниите, не само в Бъл­гария, нав­сякъде има такъв тип по-нестандартни играчи, които пред­п­риемат крайни дейс­т­вия, за да мобилизират определен тип избиратели, каза депутатът от ГЕРБ.

Генерал­ният дирек­тор на БНТ Емил Кош­луков определи случилото се преди ден в предаването „Референ­дум“ като „резил“ и обеща да ком­пен­сира ощетените учас­т­ници в предиз­бор­ната дис­кусия с как­вото е въз­можно. „БНТ няма да търпи подобно отношение и поведение в ефира“, под­черта Кош­луков. В началото на предаването лидер на пар­тия и кан­дидат за кмет на столицата нападна пред­с­тавител на друга фор­мация с обвинения, че учас­тва в управ­лението от името на една от опозицион­ните политически сили. Двамата раз­мениха обидни реп­лики и това поп­речи на нор­мал­ното протичане на дебатите и предаването като дори се наложи то да бъде прекъс­нато за няколко минути, а в студиото влязоха и служители на реда. В своя дек­ларация ръковод­с­т­вото на БНТ зак­лей­мява грубото незачитане на под­писаното между ЦИК, БНТ и политичес­ките пар­тии споразумение от страна на лидер на политическа сила и определя поведението му за въз­мутително. Ръковод­с­т­вото на БНТ дек­ларира, че зас­тава зад водещата на „Референ­дум“ Доб­рина Чеш­ме­джиева и зад ней­ните дейс­т­вия по време на предаването. Недопус­тимо е изпол­з­ването на ефира на общес­т­вената телевизия и упот­ребата на език на омразата, на думи, които очер­нят политически опоненти, се казва още в дек­ларацията на Бъл­гар­с­ката национална телевизия. БНТ ще пред­ложи на ЦИК и СЕМ да изк­лючат от споразумението пар­тията на въп­рос­ния политик и тя да няма без­п­латни и платени учас­тия в БНТ.

СЕМ ще излезе със специална позиция по казуса със скан­дала в предаването „Референ­дум“ на БНТ. Пред­седателят на СЕМ София Владимирова обяви, че медий­ният регулатор ще изп­рати на Цен­т­рал­ната избирателна комисия запис от предаването за преценка по ком­петен­т­ност. И София Владимирова, и останалите членове на СЕМ дек­ларираха под­к­репа за позицията на генерал­ния дирек­тор на БНТ Емил Кош­луков по казуса и смятат, че екипът на предаването е реагирал професионално. Те определиха като „недопус­тимо“ случилото се снощи в ефира на предаването.

България

Икономика

Ден втори: Протестът се разраства

Ден втори: Протестът се разраства

Граничните пунктове на северната ни граница отново бяха блокирани с тежка земеделска техника

Във втория ден от ефек­тив­ните протес­тни дейс­т­вия…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Русия арестува журналист от в. “Уолстрийт джърнъл“ по обвинение в шпионаж

Арес­тът на Иван Гер­ш­кович е извър­шен в момент, в който заради вой­ната в Украйна отношенията между Запада и Мос­ква са особено обтег­нати. За п…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...