Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 63, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Вицепрезидентът Йотова разговаря с ръководството на Асамблеята на народа на Казахстан

Вицепрезидентът Йотова разговаря с ръководството на Асамблеята на народа на Казахстан

Вицепрезидентът Йотова разговаря с ръководството на Асамблеята на народа на Казахстан

Вицеп­резиден­тът Илияна Йотова раз­говаря с ръковод­с­т­вото на Асам­б­леята на народа на Казах­с­тан и пред­с­тавители на раз­лични етнически общ­ности. Йотова е в Казах­с­тан по покана на бъл­гар­с­ката общ­ност. В цен­т­рално азиат­с­ката дър­жава в раз­бирател­с­тво съжител­с­т­ват около 140 национал­ности и етнически групи и 17 вероиз­поведания. Дър­жавата има много добре раз­вита и инс­титуционализирана политика за тях. Бъл­гар­с­ката диас­пора в Казах­с­тан е с над 100-годишна история. По официални данни около 4500 души се самооп­ределят като бъл­гари. Имат статут на национално мал­цин­с­тво и се пол­з­ват с висок авторитет. В Асам­б­леята на народа на Казах­с­тан вицеп­резиден­тът пред­с­тави приоритетите на президен­т­с­ката инс­титуция за работа с нашите сънарод­ници зад граница. Йотова под­робно раз­каза за въз­мож­нос­тите за висше образование в Бъл­гария по пос­танов­ление на Минис­тер­ски съвет №103, чрез което дър­жавата под­помага студен­тите от бъл­гар­ски произ­ход със стипен­дии. В Бъл­гария те могат да получат качес­т­вено образование, европейска дип­лома, които ще им отворят вратите към кариера и бъдеще, под­черта вицеп­резиден­тът.

Добре е младите хора да учат където искат, да получават качес­т­вено образование, а след това да се вър­нат и да работят за страните си. Бъл­гария е една от най-древните дър­жави в Европа. Ние сът­ворихме кирил­с­ката азбука, благодарение на нашата дър­жава тя оцеля, съз­давайки една от най-могъщите сред­новековни кул­тури. Днес на нея пишат над 300 млн. души по целия свят. С тези думи вицеп­резиден­тът Йотова подари на ръковод­с­т­вото на Асам­б­леята поз­латена плочка с изрисувани кирил­с­ките букви.

Родоп­ска носия – дар от Илияна Йотова, вече ще краси Асам­б­леята на народа на Казах­с­тан. Бъл­гар­с­ката екс­позиция в Дома на друж­бата в столицата Нур­сул­тан е една от 30-те национални мини музея, пред­с­тавени в него. С прек­расно изпъл­нение на бъл­гар­ски народни песни и танци бе пос­рещ­ната вицеп­резиден­тът в Асам­б­леята на народите. Стараем се да учим езика. И малки, и големи, не пропус­каме бъл­гар­ски праз­ник и милеем за нашата прародина, каза Олга Анд­риев­ска, пред­седател на бъл­гар­с­кото дружес­тво в Нур­сул­тан.

България

Икономика

Ден втори: Протестът се разраства

Ден втори: Протестът се разраства

Граничните пунктове на северната ни граница отново бяха блокирани с тежка земеделска техника

Във втория ден от ефек­тив­ните протес­тни дейс­т­вия…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Русия арестува журналист от в. “Уолстрийт джърнъл“ по обвинение в шпионаж

Арес­тът на Иван Гер­ш­кович е извър­шен в момент, в който заради вой­ната в Украйна отношенията между Запада и Мос­ква са особено обтег­нати. За п…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...