Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 193, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Мая Манолова: Ръководството на „Топлофикация” – София е абсолютно безхаберно

Мая Манолова: Ръководството на „Топлофикация” – София е абсолютно безхаберно

Мая Манолова: Ръководството на „Топлофикация” – София е абсолютно безхаберно

Гряаж­дан­с­кият кан­дидат за кмет на столицата припомни, че сега, исторически, се плаща най-високата цена на пар­ното и граж­даните плащат от джобовете си дълг на дружес­т­вото от над 860 000 000 лева

“Столич­ното ръковод­с­тво се отнесе към “Топ­лофикация“ ЕАД абсолютно без­хаберно. Над 860 млн. лева са дъл­говете на това общин­ско дружес­тво и са нарас­нали с 200 млн. лева за пос­лед­ните години.

Искам да ви съобщя за едно писмо на “Бул­гар­газ“ до Столич­ната община, минис­търа на енер­гетиката и “Топ­лофикация“. Пис­мото не е пуб­лично огласено.

В него се посочва, че ако до Нова година не се платят 100 млн. лева на “Бул­гар­газ“, това ще пос­тави под риск дос­тав­ката на природен газ в страната. Не само за София”, прочете Манолова документа и го показа в студиото на Дарик радио.

“Проб­лемът става национален, не само за София. Смет­ката ще се плати не от столичани, а от граж­даните на Бъл­гария, заради това без­хаберно отношение и под риск са дос­тав­ките на газ нав­сякъде в Бъл­гария, се посочва в този документ”, очерта тя проб­лема.

“До фалит “Топ­лофикация“ бе доведена от това кмет­ско ръковод­с­тво и от този общин­ски съвет”, каза още тя. По думите й столич­ният кмет нито вед­нъж не е защитил граж­даните от високите и нераз­бираеми сметки за цялото това време от 14 години, които е в общината.

Манолова припомни, че сега, исторически, се плаща най-високата цена на пар­ното и граж­даните плащат от джобовете си този дълг от над 860 млн. лева.

Ще се нап­рави ревизия, ще се спре източ­ването

чрез час­т­ния субект, който купува на ниски цени тока, произ­веден от “Топ­лофикация“ и го продава скъпо на бор­сата — купува го за 90 лева, продава за 150200 лева на бор­сата и прибира печал­бата. Трябва да се спре това безоб­разно източ­ване, при което кмет и общин­ски съвет си зат­варят очите, категорична бе още Манолова.

“Проб­лемът бил в рекетьор­с­кия договор с “Бул­гар­газ“, се оправда г-жа Фан­дъкова. А защо тогава не сключи договори с други дос­тав­чици? Защо не го нап­равиха, след като по закон имат право? Управ­ляват 14 години, попита Манолова.

По отношение на столич­ното ВиК-дружество Манолова каза, че ще го под­готви в след­ващите 4 години, за да поеме то услугата на водос­наб­дяването на София, а не кон­цесионери, както е сега. “Кон­цесията свър­шва през 2025 година и по-следващият кмет трябва да бъде улес­нен общин­с­кото дружес­тво да поеме дей­ността. Аз ще под­готвя това, защото хората са недоволни от качес­т­вото на ВиК-услугите в София”, посочи още Манолова.

По-рано през деня, при учас­тието си в “Нова телевизия” тя посочи, че сред основ­ните й приоритети ще бъде

до края на ман­дата да има дет­ска градина за всяко дете.

“Поколения наред деца израс­наха в списъците на чакащите. Изчис­лили сме, че това ще струва около 15 млн. лева на година и Столич­ната община може да си поз­воли тези сред­с­тва — все пак дават се за какво ли не, а тук говорим за децата”.

“При столица с тол­кова огромен бюджет не е справед­ливо пред младите хора, актив­ните, семейс­т­вата,

пред хората, които искат да се раз­виват и да раж­дат деца, да не се осигури 14 години най-елементарното — места в дет­с­ките градини за тех­ните деца”, каза още Манолова.

“Малко е нап­равено досега. А трябва час­т­ните терени, отредени за дет­ски заведения, да се отчуж­дят. За 15 такива терени сроковете са изтекли поради без­дейс­т­вието на столич­ната община”, каза Манолова и посочи, че не се отделят сред­с­тва за отчуж­дения за терени за дет­ски градини, градинки, училища, спор­тни площадки и др.

“Няма да вдигаме данъците, а ще оптимизираме раз­ходите. Ще има звено, което ще следи за ефек­тив­ността на раз­ходите.

В столич­ната община, по данни на НПО, има коруп­ция за над 150200 млн. лева — това са пари, загубени в коруп­ция”, обърна внимание Манолова.

“Вижте ремон­тите — по над 20 млн. лева се дадоха за ремонта на “Граф Игнатиев“ и прос­т­ран­с­т­вото около НДК.

Над 10 млн. лв. — за ремонта на Западен парк, който сега прилича на разораната целина. По 120 млн. годишно се дават за сметосъбиране и сметоиз­воз­ване. Това са огромни суми, които могат да се хар­чат по-ефективно. Ще запушим дуп­ките и ще спрем да пилеем, за да останат пари за хората”, каза Манолова.

“Каузата за чист въз­дух е другата ми кауза. Сега столичани ще плащат три пъти — сан­к­ции от ЕК, мерки за чист въз­дух и пари за лекар­с­тва на децата. Всяко чет­върто дете в дет­с­ките градини в столицата е с хронично заболяване, като аст­мите преоб­ладават”, каза още Манолова.

Тя посочи, че едва сега предиз­борно столич­ната община прие да сложи 22 стан­ции за измер­ването на качес­т­вото на въз­духа.

“А докато граж­даните мереха със своите 500 стан­ции, общината отричаше проб­лема”, под­черта Манолова и изб­рои кон­к­рет­ните мерки, които ще пред­п­риеме:

В дните с високи емисии на замър­сяване — без­п­латно пътуване с бял билет, ще се заб­рани горенето на дог­рами, дрехи втора упот­реба и гуми, ще се въведат зони с ниски емисии, където автомобилите ще се ограничават, ще се сменят уредите за отоп­ление, които са на твърдо гориво, ще се заб­рани да се горят мокри дърва и въг­лища за отоп­ление, енер­гийни помощи ще се предос­тавят само за ток, газ и парно.

“По отношение на презас­т­рояването имаме фун­дамен­тални раз­личия с г-жа Фан­дъкова — тя досега залагаше на сгъс­тяване на зас­т­рояването, а аз залагам на раз­ширението на града на Север.

Поз­воли се цели квар­тали в пос­ледите 14 години ди изник­нат без инф­рас­т­рук­тура

- без пътища, градини, тротоари, училища, пар­кове, площадки за децата и за спорт, зелени площи. Така въз­ник­наха новите квар­тали Манас­тир­ски ливади, Витоша, Кръс­това вада. Това трябва да се спре, не може повече да се съг­с­тява строител­с­т­вото. Ще изг­радим Север­ния град, като първо изг­радим инф­рас­т­рук­турата — дет­ски заведения, инс­титуции, пар­кове, улици, тротоари. В цен­търа му ще е летището на Доб­рос­лавци, а строежите ще са нис­коетажно еднофамилно строител­с­тво”, каза още Манолова.

“Кметът трябва да е лидер, да има хоризонт, да носи отговор­ност за дейс­т­вията си, да чува и слуша хората и да намира решения на проб­лемите им, аз това съм доказала, че го мога най-добре”, каза още Манолова.

Посочи, че ще работи с Фан­дъкова, която ще е общин­ски съвет­ник, ако не спечели изборите. “Тя несъм­нено знае най-много за София”, каза Манолова. Ще пътувате ли с кола на НСО, попита водещата нак­рая, а Манолова отговори, че кметът и ръковод­с­т­вото на столич­ната община ще пътуват с общес­т­вения тран­с­порт, за да се дава личен пример, като напомни, че тя самата пътува с метро и град­ски тран­с­порт.

България

Икономика

Loading...

Култура

17 -то издание на фестивала „Малешево пее и танцува“

Повече от две хиляди учас­т­ници от страната и чуж­бина излизат на сцената на седем­надесетото издание на „Малешево пее и тан­цува“, каза за БТА

Прочети още:

Loading...

Спорт

Наш борец за седми път на световния връх

Наш борец за седми път на световния връх

България до момента с пет медала от първенството на планетата за ветерани

Ремзи Осман стана световен шам­пион за ветерани за седми път. На пър…

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: “Немислимо“ е Русия да бъде изключена от разследването на течовете от “Северен поток“

Москва: “Немислимо“ е Русия да бъде изключена от разследването на течовете от “Северен поток“

Спецчастите на Киев под ръководството на британци готвят щурм на Запорожката АЕЦ

Рус­кото минис­тер­с­тво на вън­ш­ните работи заяви вчера, че е не…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...