Патриарх Неофит гласува

Патриарх Неофит гласува

Негово светей­шес­тво бъл­гар­с­кият пат­риарх и Софийски мит­рополит Неофит упражни правото си на глас в днеш­ните избори за кметове и общин­ски съвет­ници, съоб­щиха от Бъл­гар­с­ката пат­риар­шия. Пат­риарх Неофит е гласувал в първа сек­ционна избирателна комисия в Шесто основно училище “Граф Игнатиев“ в София. Пред­с­тоятелят на Бъл­гар­с­ката правос­лавна цър­ква — Бъл­гар­ска пат­риар­шия е гласувал малко след Божес­т­вената литур­гия по повод на Сед­мата неделя след неделята подир Въз­д­вижение.

Пат­риар­хът е благопожелал успешен ден на трудещите се в сек­цион­ната комисия, посоч­ват от БПЦ.