Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет18092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Петър Кънев бе на работно посещение в Одрин, Турция

Петър Кънев бе на работно посещение в Одрин, Турция

Петър Кънев бе на работно посещение в Одрин, Турция

Председателят на икономическата комисия в НС и депутат от БСП се срещна с кмета, областния управител и местния бизнес

Пред­седателят на Комисията по икономическа политика и туризъм в Народ­ното съб­рание инж. Петър Кънев беше на работно посещение в Одрин, Репуб­лика Тур­ция. То се със­тоя по покана на облас­т­ния управител на Одрин г-н Екрем Джаналп и на кмета на града г-н Реджеб Гюр­кан. Кънев вър­ната визитата на г-н Реджеб Гюр­кан, който посети бъл­гар­с­кия пар­ламент през 2018 година.

Петър Кънев проведе срещи с облас­т­ния управител на Одрин Екрем Джаналп и с кмета на града Реджеб Гюр­кан. Инж. Кънев поз­д­рави Реджеб Гюр­кан с преиз­бирането му и Екрем Джаналп с новия му пост на ръковод­ната длъж­ност в тази важна област.

По време на раз­говорите бе изтък­нато, че икономичес­ките отношения между Репуб­лика Бъл­гария и Репуб­лика Тур­ция са добри.

Стокооб­менът през миналата година над­мина четири милиарда евро“, под­черта Петър Кънев. Той допълни, че са налице резул­татите от съв­мес­т­ното сът­руд­ничес­т­вото между европейс­ките области Кър­к­ларели , Одрин и Текир­даг с Бур­гаска област.

Инж. Кънев раз­говаря с рек­тора на Тракийс­кия универ­ситет в Одрин проф. д — р Ерхан Табакоглу. В делегацията учас­тва и народ­ният пред­с­тавител проф. Иво Хрис­тов, който пов­дигна въп­роси, свър­зани с науч­ния обмен и с учас­тието на студенти и преподаватели от Бъл­гария и Тур­ция в раз­лични образователни инициативи.

По време на посещението си инж. Петър Кънев учас­тва в бъл­гаро – тур­ски биз­нес форум, в който се включиха пред­с­тавители на повече от четиридесет бъл­гар­ски и над сто тур­ски фирми. Под­писан беше и договор за съв­мес­тна дей­ност между Тър­гов­с­ката палата на област Коджаели и Хас­ков­с­ката тър­гов­ско — промиш­лена палата.

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...