Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 232, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Цветелина Пенкова, БСП: Двойният стандарт при храните в ЕС трябва да бъде премахнат

Цветелина Пенкова, БСП: Двойният стандарт при храните в ЕС трябва да бъде премахнат

Цветелина Пенкова, БСП: Двойният стандарт при храните в ЕС трябва да бъде премахнат

Евродепутатът Цветелина Пен­кова пов­дигна темата за двой­ния стан­дарт при храните  на заседание на Комисията по вът­решен пазар и защита на пот­ребителите.  Съв­мес­т­ният изс­ледовател­ски цен­тър (JRC) пред­с­тави док­лада си относно раз­работената и хар­монизирана методология за под­бор и анализ на храните. “Отбелязах, че това е крачка нап­ред за премах­ването на двой­ните стан­дарти, но наб­лег­нах и на факта, че акцен­тът в законодател­ните инициативи трябва да е върху качес­т­вото на пред­лаганите продукти, а не върху вкусовите пред­почитания на пот­ребителите”, отбеляза Пен­кова. Комисията ще отпусне бюджет от 1,26 милиона евро на пот­ребител­ски организации, за да под­помогне тес­т­ването на продукти и иден­тифицирането на лоши прак­тики. “Продъл­жавам активно да следя и работя по темата.” заяви пред­с­тавителят на Групата на социалис­тите и демок­ратите в ЕП.

България

Икономика

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Заедно с минис­търа на финан­сите ще се опитаме да осигурим старите плащания към път­нос­т­роител­ните фирми. В чет­вър­тък от 11 часа имаме уговоре…

Прочети още:

Loading...

Култура

115 години от рождението на Астрид Линдгрен

Софийс­кият меж­дународен литературен фес­тивал за деца и младежи отбелязва 115 години от рож­дението на Аст­рид Лин­д­г­рен. Събитието е на 7 декем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Почина Атанас Станкушев

Тъжна вест за род­ната жур­налис­тика – на 66-годишна въз­раст от този свят си отиде Атанас Стан­кушев. Наско беше едно от най-силните пера на бъ…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

БАБХ са масирани проверки на рибата по Никулден

Бъл­гар­ска аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ) започва засилени проверки за Никул­ден. От днес, 28.11., до 6-ти декем­ври включително, ще …

Прочети още:

Loading...