Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 233, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Станислав Владимиров: Единственият ми ангажимент е пред перничани и това ми дава свобода за работа

Станислав Владимиров: Единственият ми ангажимент е пред перничани и това ми дава свобода за работа

Станислав Владимиров: Единственият ми ангажимент е пред перничани и това ми дава свобода за работа

Още преди два месеца исках отговори от властта за проблема с язовир „Студена”, но не бяха предприети мерки, напомни новоизбрания кмет на миньорския град

Ситуацията с язовир „Студена“ бе под­ценена и предиз­бор­ният период забави  решаването на проб­лема. Ако имаше реак­ция по– рано,  можехме да отидем на по-мек вариант на режим на водоподаване, който да се усети по-безболезнено, а не да се чудим– всеки ден ли ще имаме вода или през ден“. Това комен­тира новоиз­б­раният кмет на  Пер­ник Станис­лав Владимиров пред БТВ. Той заяви, че   големият въп­рос обаче е– защо пер­ничани не са уведомени официално от общината, че има тол­кова голям проб­лем. Владимиров припомни, че е   пос­тавил въп­роса за намаленото количес­тво на водата преди повече от 2 месеца от пар­ламен­тар­ната трибуна. „Тогава исках кон­к­ретни отговори от минис­тър Петя Аврамова–  дали ВиК дружес­т­вото се управ­лява правилно и дали управителят му има нуж­ната квалификация, но не получих такива. Още тогава, когато обемът на водата в язовира дос­тигна 10 млн. м3, светна чер­вената лампа, че ако продължи това засушаване ще се изп­равим пред огромна и тежка криза. Но не бяха пред­п­риети необ­ходимите мерки“, заяви Владимиров. Кметът на Пер­ник комен­тира още, че не сим­патизира на политици и високопос­тавени чинов­ници, които правят захаросан ПР за себе си, но не пред­п­риемат болез­нени мерки, които се оказ­ват правилни. „Не приемам оправ­данието за засушаването, защото поис­ках инфор­мация от БАН и оттам отговориха, че през месец юни в с. Чуй­пет­ловно, което е във  водос­бор­ната зона на язовира, са пад­нали 135 литра м2 дъжд. Това спрямо пред­ходни години е добро количес­тво, но засушаването е от месеците август, сеп­тем­ври и октом­ври“, обяви той.

Станис­лав Владимиров бе категоричен, че е важно е да се раз­бере– под­дър­жан ли е язовирът на определени нива през пролетта и в началото на лятото, за да бъде извър­шен ремон­тът на стената по сухия способ. 

Чис­тотата и качес­т­вото на въз­духа в Пер­ник е голяма тема и аз няма да нап­равя нито крачка вст­рани от този проб­лем.  Засега „Топ­лофикация – Пер­ник“ промени искането си да гори отпадъци, там би тряб­вало да се горят само въг­лища“, комен­тира още Станис­лав Владимиров във връзка с проб­лема с качес­т­вото на въз­духа в Пер­ник. Той бе категоричен, че ще следи  този проб­лем изкъсо и няма да прави никакви ком­п­ромиси. „На този етап не съм видял нито един соб­с­т­веник на ТЕЦ в Бъл­гария да е готов да нап­рави инвес­тиции, така че горенето на отпадъци и биомаса да не замър­сява въз­духа“, комен­тира той.

Станис­лав Владимиров каза още, че едно от основ­ните неща, върху които ще стъпи за ускорено раз­витие на Пер­ник е подоб­ряването на икономичес­ката ситуация и съз­даване на по-добри условия за стопан­ска дей­ност на територията на общината. Той добави, че така част от пер­ничани ще остават да работят в града си и няма всяка сут­рин да пътуват до столицата. „За да се подобри тран­с­пор­тът между Пер­ник и София, ще търся оптимал­ния вариант за подоб­ряване на услугата заедно с тран­с­пор­н­тите фирми и кмета на Столична община“, добави кметът на Пер­ник. Той комен­тира още, че пер­ничани имат огромни очак­вания за решаване на всички проб­леми, които стоят пред тях и раз­виване на въз­мож­нос­тите, които общината има. „Това, че нямам ангажимент пред нито един биз­нес­мен, а само пред пер­ничани, ми дава огромна свобода за работа. В общин­с­кия съвет, за съжаление, биз­нес интересите над­деляха, но се надявам те като пер­ничани да под­к­репят идеите ми за бързо раз­витие на Пер­ник, защото и те ще имат под­к­репата ми за доб­рите си пред­ложения“, заяви още Владимиров. Той обяви, че ще нап­рави одит на досегаш­ното управ­ление, защото всеки кмет трябва да знае на какво стъпва. 

България

Икономика

Култура

Модернистите на XX век с изложба в София

Произ­ведения на Пабло Пикасо, Сал­вадор Дали и Хуан Миро ще бъдат под­редени в изложба „Модер­нис­тите на XX век“ в столич­ната галерия Vivacom A…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Мек­сико победи Саудит­ска Арабия с 2:1 в зак­лючителен сблъсък от група „C“, но и двата тима отпад­наха от светов­ното пър­вен­с­тво в Катар, з…

Прочети още:

Loading...

Свят

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

НАТО се опитва да привлече Индия в антируски и антикитайски съюз

“Изваж­даме от строя съоръжения ( в Украйна), които поз­воляват (на Запада) да…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...