Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб08082020

Брой 149, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65147 BGN1 GBP = 2.17235 BGN1 CHF = 1.81785 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Корнелия Нинова до европейските посланици: Да превърнем България в свободна и демократична държава

Корнелия Нинова до европейските посланици: Да превърнем България в свободна и демократична държава

Корнелия Нинова до европейските посланици: Да превърнем България в свободна и демократична държава

Репресиите срещу поддръжниците на БСП не спряха и след изборите, категорична е лидерката на партията

“Отново бяхме свидетели на кам­пания и гласуване в раз­рез с основ­ните стан­дарти за чес­тни и свободни избори. Отново тряб­ваше да се борим с купен вот, кор­поративен натиск и гласуване от страх“. Това се казва в писмо, изп­ратено от Кор­нелия Нинова до пос­ланиците на европейс­ките дър­жави, ОССЕ и Съвета на Европа относно проведените мес­тни избори. Пред­седателят на БСП под­чер­тава, че въп­реки усилията на правител­с­т­вото да пос­тави БСП в ъгъла чрез намаляване на дър­жав­ното финан­сиране за пар­тиите и упраж­няване на натиск върху кан­дидатите, БСП отбеляза значителен ръст в под­к­репата за кан­дидатите си. Нинова отбелязва, че на места резул­татите са били отк­ровено фал­шифицирани, имало е изк­ривяване на вота и посочва за пример София, където по ней­ните думи манипулациите на гласуването и резул­татите са били без­п­рецеден­тни.

“Нещо повече, след като изборите минаха, реп­ресиите срещу под­дръж­ниците на БСП не спряха. Кан­дидатът за кмет на Ловеч Радина Бан­кова е със запорирани от НАП сметки. Изпъл­нител­ното произ­вод­с­тво се основава на неп­равилни данни, подадени от НАП. Един от нашите под­дръж­ници, дет­ска учителка, беше незабавно увол­нена дис­цип­линарно“, продъл­жава Кор­нелия Нинова. Със запахи от увол­нение са се сблъс­кали и други сим­патизанти на пар­тията, заети в общин­ски дружес­тва и админис­т­рация.

В пис­мото Нинова ясно заявява готов­ността на пар­тията да защити всеки неин под­дръж­ник с всички политически и законови сред­с­тва. “Моля Ви за под­к­репа в мисията ни да превър­нем Бъл­гария в свободна и демок­ратична дър­жава, където основ­ните прин­ципи като свобода на волята, чес­т­ните избори и вър­ховен­с­т­вото на закона са норма“, завър­шва тя.

Ето и пъл­ния текст на пис­мото:

Ваше превъз­ходител­с­тво,

Както вече знаете, в Бъл­гария се проведоха редовни избори за мес­тна власт и бяха изб­рани членовете на общин­ски изборни органи. Въп­реки усилията на правител­с­т­вото да пос­тави БСП в ъгъла чрез намаляване на дър­жав­ното финан­сиране за пар­тиите и упраж­няване на натиск върху кан­дидатите, БСП отбеляза значителен ръст в под­к­репата за кан­дидатите си.

Бих искала да изпол­з­вам случая да Ви инфор­мирам за нашата оценка за проведените избори. Отново бяхме свидетели на кам­пания и гласуване в раз­рез с основ­ните стан­дарти за чес­тни и свободни избори. Отново тряб­ваше да се борим с купен вот, кор­поративен натиск и гласуване от страх.

Не само тези прак­тики изк­ривиха резул­тата от гласуването, на места резул­татите бяха отк­ровено фал­шифицирани. Един очевиден пример бяха резул­татите в София, където манипулациите на гласуването и резул­татите бяха без­п­рецеден­тни.

Нещо повече, след като изборите минаха, реп­ресиите срещу под­дръж­ниците на БСП не спряха. Кан­дидатът за кмет на Ловеч Радина Бан­кова е със запорирани от НАП сметки. Изпъл­нител­ното произ­вод­с­тво се основава на неп­равилни данни, подадени от НАП. Един от нашите под­дръж­ници, дет­ска учителка, беше незабавно увол­нена дис­цип­линарно. Подобно е положението със свекър­вата на кан­дидат за общин­ски съвет­ник. Други наши сим­патизанти, заети в общин­ски дружес­тва и админис­т­рация, също са били зап­лаш­вани с увол­нение. Имаме случаи, когато започва данъчна проверка срещу наши кан­дидати.

БСП е твърдо решена да защити всеки наш под­дръж­ник с всички политически и законови сред­с­тва. Но това не може да продъл­жава повече. Още вед­нъж Ви моля за под­к­репа в мисията ни да превър­нем Бъл­гария в свободна и демок­ратична дър­жава, където основ­ните прин­ципи като свобода на волята, чес­т­ните избори и вър­ховен­с­т­вото на закона са норма”.

Икономика

БАБХ проверява сиренето и кашкавала в търговските вериги

БАБХ проверява сиренето и каш­кавала в тър­гов­с­ките вериги

Има свръх производство на сурово мляко в Европа, което ще наложи прилагането на регулации

Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните, Коми…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500-600 хиляди на месец

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500600 хиляди на месец

Името на фир­мата, отпус­нала заема, не може да бъде оповес­тена, заради нежеланието на самата ком­пания, заяви Павел Колев

Бюджетът на Лев­ски за…

Прочети още:

Loading...

Свят

Япония почете с минута мълчание жертвите в Хирошима преди 75 г.

Япония почете с минута мъл­чание жер­т­вите в Хирошима преди 75 г.

Атомната бомба на САЩ унищожава тогава 140 000 души

Япония почете на 6 август с минута мъл­чание паметта на жер­т­вите от американ­с­ката атомна б…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...