Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 152, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Антифашистът Стефан Досев на 90 години

Антифашистът Стефан Досев на 90 години

Антифашис­тът, стопан­ски и пар­тиен деец Стефан Досев навърши 90 години. Това съоб­щиха от Бъл­гап­р­ски антифашис­тки съюз. В поз­д­равителен адрес, под­писан от пред­седателя на БАС Симеон Игнатов се казва: „Стефан Досев е роден на 9 ноем­ври 1929 г. в София. Трудовата му дей­ност започва като работ­ник, минава като старши икономист, начал­ник ОТРЗ и „Планов отдел“, дос­тига до главен дирек­тор на Слаботоков завод „Кл. Ворошилов“, първи сек­ретар на Димит­ров­ски РК на БКП и сек­ретар на Столич­ния град­ски комитет на пар­тията и първи зам.-председател на Комитета по труда и социал­ната политика. Член на БКП и БСП от 1947 г., Кандидат-член на ЦК на БКП от 19761990 г., член на РС на БСП, район „Лозенец“. Изб­ран е за съвет­ник на Столич­ния народен съвет. Почетен граж­данин на София. Произ­веден е във офицер­ско звание за зас­луги по охрана и отб­рана на границата. Пар­тизанин в 16-та Скоп­ска бригада, Македония. Член на УС на БАС.

Завър­шил е висше икономическо образование и втора специал­ност — магис­тър по „Управ­ление на народ­ното стопан­с­тво“ — АОНСУ. Учас­т­вал е в раз­работ­ките на раз­лични прог­рами, методики, сис­теми, пос­танов­ления за раз­витие на народ­ното стопан­с­тво, за повишаване ефек­тив­ността в раз­лични сек­тори на произ­вод­с­т­вото. Носител е на високи дър­жавни отличия в това число кавалер е на ордена „Георги Димит­ров“.

Стефан Досев е човек на делото с богат политически, организационен, стопан­ски и управ­лен­ски опит. Притежава широк кръгозор от поз­нание, кул­тура и история. Той е неуморен борец за независимост, справед­ливост и за благоден­с­т­вие на бъл­гар­с­кия народ. Борец против фашизма и неолиберализма.

Чес­тит юбилей другарю Досев — 90 години от рож­дението и 75 години политическа дей­ност!

От името на хилядите антифашисти, ти желаем много здраве, сили, твор­ческ одъл­голетие и дълги години съв­мес­тна работа за победата на нашите идеи и историческо дело“, се казва в поз­д­рав­лението от името на БАС.

България

Икономика

Култура

Новият филм на Теодор Ушев “φ1.618“ тръгва премиерно през есента

Антиутопията “φ1.618“, дело на аниматора, илюс­т­ратор и режисьор Теодор Ушев, ще излезе премиерно на 25 ноем­ври, раз­п­рос­т­ранителите са от “Си…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Суша съсипа царевицата Северозапада

Суша съсипа царевицата Северозапада

Високите тем­ператури и лип­сата на валежи със стопан­ско значение в рав­нин­ните части на Северозападна Бъл­гария причиняват сериозни щети на сто…

Прочети още:

Loading...