Починал е един от основните двигатели на промяната на 10 ноември - посланик Виктор Шарапов

Починал е един от основните двигатели на промяната на 10 ноември - посланик Виктор Шарапов

Починал е пос­лед­ният пос­ланик на СССР и първи на Русия в Бъл­гария Вик­тор Василиевич Шарапов, показва справка във „Уикипедия”. Той си е отишъл на 5 ноем­ври.

Според свидетел­с­тва на учас­т­ници той е изиг­рал важна роля в свалянето на Тодор Жив­ков от власт. 

По ирония на съд­бата пос­ланик Шарапов е починал в навечерието на 30-годишнината от началото на демок­ратич­ните промени в Бъл­гария.

Вик­тор Шарапов e роден е на 17 март 1931 г. в Мос­ква.

Той е съвет­ски и руски жур­налист и дип­ломат. Генерал-майор от КГБ в оставка.

Завър­шва китайс­кия отдел на Мос­ков­с­кия инс­титут по изтокоз­нание (19491954), специалист по Китай. След това работи в меж­дународ­ния отдел на в. “Крас­ная звезда“.

През 19591960 г е служител на сп. “Дружба“, издавано в Пекин за съвет­ски читатели.

От 1961 до 1971 г е корес­пон­дент на “Правда“ в Китай.

Работи по китайс­кото нап­рав­ление в отдела за социалис­тичес­ките страни към ЦК на КПСС.

През май 1971 г става помощ­ник на пред­седателя на КГБ Юрий Анд­ропов.

От май 1982 г е помощ­ник на сек­ретаря на ЦК на КПСС, от декем­ври 1982 г и генерален сек­ретар — Юрий Анд­ропов. След смъртта на Анд­ропов през 1984 г е бил помощ­ник отначало на Чер­ненко, след това на Гор­бачов. Член на Цен­т­рал­ната ревизионна комисия на КПСДС от 19861990 г.

От 26 фев­руари 1988 до 22 април 1992 г е пос­лед­ният извън­реден и пъл­номощен пос­ланик на СССР и първи пос­ланик на Рус­ката федерация в Бъл­гария.

До смъртта си е президент на общес­т­вената организация “Съюз на приятелите на Бъл­гария“ в Русия.