Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 279, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Проф. Ваня Добрева пред ЗЕМЯ: Впечатляващо е развитието на Крим в последните пет години

Проф. Ваня Добрева пред ЗЕМЯ: Впечатляващо е развитието на Крим в последните пет години

Проф. Ваня Добрева пред ЗЕМЯ: Впечатляващо е развитието на Крим в последните пет години

Европа мълчи за това, че сан­к­циите нарушават правата на обик­новените крим­чани, които със своя демок­ратичен вот от 97% се присъединиха към Русия, под­черта членът на ръковод­с­т­вото на Клуб „Приятели на Крим”

Специално за ЗЕМЯ членът на столич­ното ръковод­с­тво на БСП и бивш народен пред­с­тавител от левицата проф. Ваня Доб­рева сподели впечат­ления от визитата си в Крим. В рус­кия регион тя е била като учас­т­ник в Петата юбилейна научна кон­ферен­ция „Крим в съв­ремен­ния меж­дународен кон­текст”. В нея са взели учас­тие учени, общес­т­веници и политици от 25 дър­жави, сред които САЩ, Гер­мания, Италия, Фран­ция, Гър­ция, Сър­бия, Нор­вегия, Япония, Тунис и други. Сред темите, които са обсъж­дани са ролята на общес­т­вената дип­ломация и деловите и хуманитар­ните връзки в кон­тек­ста на раз­витието на Крим. Професор Доб­рева бе категорична, че общо е било впечат­лението на всички учас­т­ници, че Крим се радва на бурно социално-икономическо и кул­турно раз­витие в пос­лед­ните пет години, след като с категоричен вот на 97% от граж­даните в свободен референ­дум пред­почете да се върне към историчес­ката родина Русия. Същев­ременно учас­т­ниците са се обединили в мнението, че сан­к­циите, наложени от САЩ и ЕС са не само нес­п­равед­ливи, но и нарушаващи правата на редовите граж­дани на Крим, които са въз­п­репят­с­т­вани да пътуват, да се обучават и да имат нор­мални делови връзки със Запада. „Крим бе под­ложен на реп­ресия, за която цялата т.нар. меж­дународна общ­ност мълчи. Украйна бе спряла дос­тъпа на Крим до елек­т­ричес­тво и питейна вода, и само Русия в лицето на президента Путин и рус­ките инс­титуции, помогна да бъде предот­в­ратена тази хуманитарна катас­т­рофа”, раз­каза проф. Доб­рева. Тя допълни, че едно от нарушените човешки права заради сан­к­циите е правото на крим­с­ките бъл­гари, които заради без­дейс­т­вието на бъл­гар­с­ките управ­ляващи са лишени от изучаване на род­ния език и досега с род­ната кул­тура. За раз­лика от бъл­гарите крим­с­ките гърци получават подобна грижа и под­к­репа от гръц­ката дър­жава, която изп­раща там учители, литература на гръцки език. За раз­витие на връз­ките на крим­с­ките бъл­гари с Бъл­гария особен принос има лидерът на бъл­гар­с­ката общ­ност в рус­кия регион Иван Абажер.

Професор Доб­рева бе категорична, че мъл­чанието на Европа по тези теми е неп­рием­лива проява на двоен стан­дарт. В този кон­текст Клуб „Приятели на Крим” е приел писмо до ООН и европейс­ките инс­титуции с призив за промяна на пагуб­ната политика на сан­к­ции и противопос­тавяне.

В рам­ките на кон­ферен­цията е обсъдено и въз­раж­дането в Европа на прояви на реабилитация на неофашизма, породени от русофоб­ски мотиви, както и от прес­лед­ването на общес­т­веници и организации, чиято кауза са връз­ките с Русия. По темите за въз­раж­дането на неофашизма на кон­ферен­цията са говорили водещи политолози и социолози от раз­лични страни, сред които и бъл­гар­с­кия учен и комен­татор доц. Вален­тин Вацев.

Проф. Доб­рева раз­каза пред ЗЕМЯ, че е била изб­рана в Коор­динацион­ния съвет на Клуб „Приятели на Крим”, където са включени 23 човека от раз­лични дър­жави. Пред­седател на Клуба е бив­шият премиер на Словакия Ян Чер­ногур­ски.

България

Икономика

Култура

Боб Дилън продаде музиката си на „Сони”

Боб Дилън продаде музиката си на „Сони”

Живата легенда Боб Дилън е продал на япон­с­ката кор­порация “Сони“ целия си музикален каталог, както и правата за няколко бъдещи записа, преда…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...