Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 193, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Румен Гечев: Бюджет 2020 ни гарантира стабилно изоставане

Румен Гечев: Бюджет 2020 ни гарантира стабилно изоставане

Румен Гечев: Бюджет 2020 ни гарантира стабилно изоставане

“Бюджет 2020 не е обвър­зан с икономичес­кото раз­витие на страната, за раз­лика от бюджет­ните политики на другите страни-членки на ЕС, в това число и на Румъния“. Това каза Румен Гечев, народен пред­с­тавител от ПГБСП за Бъл­гария“ пред НТВ.

Спoред него пър­вият проб­лем на Бюджет 2020 е, че бъл­гар­с­кото правител­с­тво пред­лага политика, която е обратна на политиката на другите европейски дър­жави на под­дър­жане на бюджет­ните приходи около 4547% от БВП. “Това значи, че почти половината от БВП минава през процесите на раз­п­ределение и прераз­п­ределение. Бъл­гар­с­кото правител­с­тво е заложило този дял да слезе до около 35%. Това ще означава, че в бюджета ще влизат около 12 млрд. лв. по-малко от европейс­кия стан­дарт“, каза Румен Гечев.

Вторият проб­лем, който депутатът от БСП вижда е, че бъл­гар­с­кият бюджет не е обвър­зан с икономичес­кото раз­витие. “Не виж­даме фонд за пуб­лично– час­тно пар­т­ньор­с­тво. Нап­ример Румъния е заложила динамика 1617% ръст на инвес­тициите, докато в Бъл­гария тя е 3%. Делът на инвес­тициите в Румъния от БВП, стимулирани от бюджета, е в пъти по-голям от този в Бъл­гария. Ние сме на пос­ледно място в Европейс­кия съюз. Този бюджет ни гаран­тира стабилно изос­таване“, заяви Гечев.

Той каза още, че бъл­гар­с­кият бюджет е без­помощен при една икономическа криза. Народ­ният пред­с­тавител заяви, че БСП ще под­к­репи отделни стъпки на правител­с­т­вото като повишението на зап­латите на учителите на второ четене, но това не е дос­татъчно. “Къде са парите за подоб­ряване на материал­ната база на професионал­ните училища и тех­ничес­ките универ­ситети?“, пита той. Според Румен Гечев друг проб­лем е, че се увеличават драматично раз­ходите в здравеопаз­ването при съм­нителен ефект — фалирали дър­жавни и общин­ски бол­ници, бол­нични и дет­ски отделения в трагично със­тояние при нерефор­мирана здравна сис­тема.

България

Икономика

Loading...

Култура

17 -то издание на фестивала „Малешево пее и танцува“

Повече от две хиляди учас­т­ници от страната и чуж­бина излизат на сцената на седем­надесетото издание на „Малешево пее и тан­цува“, каза за БТА

Прочети още:

Loading...

Спорт

Наш борец за седми път на световния връх

Наш борец за седми път на световния връх

България до момента с пет медала от първенството на планетата за ветерани

Ремзи Осман стана световен шам­пион за ветерани за седми път. На пър…

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: “Немислимо“ е Русия да бъде изключена от разследването на течовете от “Северен поток“

Москва: “Немислимо“ е Русия да бъде изключена от разследването на течовете от “Северен поток“

Спецчастите на Киев под ръководството на британци готвят щурм на Запорожката АЕЦ

Рус­кото минис­тер­с­тво на вън­ш­ните работи заяви вчера, че е не…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...