БСП организира дебат за недействителните бюлетини и мъртвите души

БСП организира дебат за недействителните бюлетини и мъртвите души

Корнелия Нинова: Съжалявам, че колегите от ГЕРБ не откликнаха на нашата покана

И в тези избори имаше редица проб­леми, които по мнението на раз­лич­ните политически сили изк­ривяват вота и не отразяват обек­тив­ното гласуване на хората. Затова поканихме раз­лич­ните пар­ламен­тарни групи, за да обсъдим промените в избор­ното законодател­с­тво и да гаран­тираме чес­т­ността и проз­рач­ността на изборите. Изразяваме общо съжаление, че колегите от ГЕРБ не се отзоваха. Оставаме отворени и ги каним да се присъединят към тези раз­говори”.

Това заяви пред­седателят на БСП Кор­нелия Нинова в Народ­ното съб­рание след организираната от БСП кон­сул­тация с пар­ламен­тарно пред­с­тавените пар­тии.

Тя обясни, че по време на срещата всяка от пар­ламен­тар­ните групи е изложила своите кон­к­ретни пред­ложения за подоб­ряване на избор­ното законодател­с­тво.

Излизаме с кон­к­ретно пред­ложение, то е и към ГЕРБ – заедно да излъчим свои пред­с­тавители и да се съз­даде временна комисия, която да раз­г­леда пред­ложенията на всички пар­ламен­тарни групи. Нужно е към тази комисия да се включат и екс­перти, защото за машин­ното гласуване, за машинно преб­рояване, за изчис­т­ване на списъците е нужна голяма екс­пер­тиза”, призова Нинова.

Тя обясни, че пар­тиите са се обединили около това, че не бива да се променя сега дейс­т­ващата норма за 100 % машинно гласуване, като също така продъл­жава да се търси вариант за машинно преб­рояване и начини за изчис­т­ване на списъците.

 

Ще пред­ложим и на ГЕРБ– заедно в тази комисия да решаваме проб­лемите, като целта е обща: гаран­тиране на чес­тен и проз­рачен вот, въз­мож­ност бъл­гар­с­кият граж­данин да гласува свободно, спокойно и да изрази волята си, такава как­вато е“, под­черта лидерът на БСП.

“Целта е обща — гаран­тиране на чес­тен и проз­рачен вот и въз­мож­ност бъл­гар­с­ките граж­дани да гласуват свободно и да изразят волята си такава, как­вато е“, обяви Нинова след срещата.