Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 237, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) „Икономист”: Управляващата коалиция в България ще се разпадне

„Икономист”: Управляващата коалиция в България ще се разпадне

„Икономист”: Управляващата коалиция в България ще се разпадне

Няма да въведем еврото скоро, инвестициите намаляват, туризмът се срива, са част от изводите на авторитетното британско списание

Тази управ­ляваща коалиция в Бъл­гария няма да издържи до след­ващите избори през май 2021 г. и пред­с­тои пред­с­рочен пар­ламен­тарен вот, най-вероятно след поканата за влизане в т. нар. чакалня на еврозоната.

Това са част от прог­нозите на “Икономист интели­джънс юнит“ — анализатор­с­кото звено на групата “Икономист“, за раз­витието на Бъл­гария до 2024 г., цитирани от Associated Press и „Епицен­тър”.

Според авторитет­ното списание това нап­режение няма да пос­тави под въп­рос основни елементи като валут­ния борд, данъч­ната политика, раз­витието на инф­рас­т­рук­турата, финан­совия над­зор или опитите да се подобри образованието, каз­ват авторите.

Според “Икономист“  Бъл­гария няма да въведе еврото до средата на след­ващото десетилетие. Те предуп­реж­дават, че икономиката на Бъл­гария вече изпитва някои проб­леми още преди реално да е започ­нал очак­ваният период на продъл­жителен бавен рас­теж в Европа.

Според “Икономист интели­джънс юнит“ нас­тоящата година ще завърши с доста добър рас­теж от 3.6% от БВП, но и обяс­няват, че той се дължи основно на вът­реш­ното час­тно пот­реб­ление, под­к­репено от вдигането на номинал­ните зап­лати и солид­ните правител­с­т­вени раз­ходи (ръст от 3.9% за 2019 г.) на фона на намаляващи инвес­тиции.

Преките чуж­дес­т­ранни инвес­тиции няма да се подоб­рят чув­с­т­вително — при прог­нозни 1.5 млрд. долара за 2019 г. те ще са 1.3 млрд. догодина, 2 млрд. през 2021 г. и след това ще останат на ниво около 2.1 млрд. долара до края на 2024 г.

Повишаването на зап­латите и цените на енер­гията и горивата в Бъл­гария са посочени сред основ­ните причини за бър­зото увеличаване на инф­лацията — до средно 2.4% за 20172018 г. след тригодишна деф­лация през 20142016 г. Очак­ването е за инф­лация от 2.9% за 2019 г. и задър­жане около това ниво (средно 2.8%) за 20202024 г. Износът рязко се забави (-2.5% на годишна база) през второто тримесечие основно заради слаб турис­тически сезон и зат­руд­нения в глобал­ната тър­говия. Инвес­тициите, на които се дъл­жеше рас­тежът през 2018 г., този път са по-малко, включително защото бан­ките имат повишени нива на необ­с­луж­вани кредити, а ком­паниите извън финан­совия сек­тор са ограничени от високи нива на зад­лъж­нялост.

България

Икономика

Икономиката ни се забави през третото тримесечие на тази година

Икономиката ни се забави през третото тримесечие на тази година

Засега няма нито една прогноза от международна или места институция, която да предвижда каквато и да е рецесия за страната ни

Национал­ната ст…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие