Външно министерство призова българите: Не пътувайте в Израел!

Външно министерство призова българите: Не пътувайте в Израел!

Препоръчваме всички туристи да се поинтересуват за наличието на бомбоубежища в района, пише в прессъобщението

Поради услож­нената на 12 ноем­ври 2019 г. обс­тановка препоръч­ваме временно да не се пътува в Израел, а всички бъл­гар­ски граж­дани на територията на страната трябва да имат пред­вид, че са изк­лючително неп­репоръчителни посещенията на места на териториите на Запад­ния бряг, Източен Ерусалим, в близост до границата с Ивицата Газа, Голан­с­ките въз­вишения. Това съоб­щиха от Минис­тер­с­т­вото на вън­ш­ните работи.

Препоръч­ваме при прис­тигане в мес­тата за нас­таняване в Израел всички туристи да се поин­тересуват за наличието на бом­боубежища в района. В случай на задейс­т­вани звукови сирени за въз­душно нападение (ракетна атака), хората следва да се отп­равят по най – крат­кия път до бом­боубежище и да чакат спиране на сиг­нала за опас­ност.

В случай, че няма укритие или не може да се стигне до него нав­реме, лицата следва да се прик­рият до най – близ­ката стена или прег­рада, което би могло да ги пред­пази от потен­циален взрив или осколки от шрап­нели. При всички случаи следва да се спаз­ват инс­т­рук­циите, давани в такива случаи от органите на общес­т­вения ред и/или на военни части.

Във връзка с услож­нената обс­тановка посол­с­т­вото на Бъл­гария в Тел Авив е зат­ворено за клиенти. При необ­ходимост от съдейс­т­вие бъл­гар­с­ките граж­дани могат да се свър­жат с посол­с­т­вото на Бъл­гария в Тел Авив на след­ните телефонни номера: + 972 3 696 13 78 и + 972 3 696 13 61 или мобилни номера за спешни случаи +972 54 59 54 379 и +972 54 764 00 89.