Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 149, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Корнелия Нинова: Управляващите нарушават закона, не внасят парите от излишъка в Сребърния фонд

Корнелия Нинова: Управляващите нарушават закона, не внасят парите от излишъка в Сребърния фонд

Корнелия Нинова: Управляващите нарушават закона, не внасят парите от излишъка в Сребърния фонд

Въп­рос е на справед­ливост – към въз­рас­т­ните хора, които са дали своя принос за изг­раж­дането на Бъл­гария, за същес­т­вуването и стабил­ността на осигурител­ната сис­тема — и днес живеят мизерно

Изяв­ление на лидера на БСП Кор­нелия Нинова от пар­ламен­тар­ната трибуна по време на обсъж­дането на Закона за  дър­жав­ното общес­т­вено осигуряване:

Уважаеми гос­подин минис­тър,

Уважаеми народни пред­с­тавители,

Обсъж­даме Закона за дър­жав­ното общес­т­вено осигуряване, който в частта си за пен­сии, касае 2 милиона и 150 хиляди бъл­гари. Сигурно тези хора имат раз­лични политически убеж­дения и прис­т­рас­тия  — и това е нор­мално. Общото между тях е, че са работили по 2030 години, дали са своя принос за изг­раж­дането на икономиката на Бъл­гария и своя принос в осигурител­ната сис­тема на страната. Общото между тях е, че почти всички днес живеят трудно с раз­мера на пен­сиите, които им осигуряваме.

В парадок­сал­ната ситуация сме правител­с­т­вото да определи праг на бед­ност от 363 лева догодина, и същото правител­с­тво да определи минимална пен­сия за осигурителен стаж и въз­раст от 234 лева. Замис­лете се какво означава това – правител­с­т­вото казва, че не може да се живее с доход под 363 и в същото време казва, че все пак хората трябва да преживяват с 234 лева. Не може да се живее така, но ще трябва да живеете така. Раз­бирате ли противоречието, парадок­сал­ната ситуация, в която се намираме? Можем  цял ден и цяла нощ да се замер­ваме с числа, но нека да го обяс­ним човешки на хората – как при този праг на бед­ност да живеят с тези пен­сии?

Има изход от тази ситуация. Да, раз­бира се, че дъл­гос­роч­ната визия за излизане е работни места, високи доходи, високи осигурителни вноски, но това изис­ква години усилия. Нека да се стараем да осигурим икономически рас­теж и работни места, но да вземем мерки сега. Въз­рас­т­ните хора имат нужда сега и днес от тази актуализация. Какво пред­лагаме от „БСП за Бъл­гария“ – години наред – преиз­чис­ляване на всички пен­сии с нов сред­номесечен осигурителен доход. Наложително е да се преиз­чис­лят пен­сиите, няма друг изход.

Искам да отворим дебат за Сребър­ния фонд, защото това е една от въз­мож­нос­тите да се гаран­тира пен­сион­ната сис­тема, да не се допуска срив в пен­сион­ната сис­тема, да се пок­риват дефицити до определени количес­тва.

Уважаеми колеги в днеш­ното Народно съб­рание,

Сребър­ният фонд беше съз­даден през 2007 година от правител­с­т­вото на БСП.

Целта беше в него да влизат кон­цесионни такси, сред­с­тва, получени при приватизация на пред­п­риятия и излишъците в бюджета. Какво се случи за 10 години управ­ление на ГЕРБ? Фон­дът стар­тира с близо 2 милиарда и половина– Минис­тер­с­т­вото на финан­сите преди един месец отчете, че във Фонда има 3 милиарда и 67 милиона. За 10 години половин милиард е влязъл във Фонда. При прог­ноза при неговото съз­даване, финан­сово раз­четена, аргумен­тирана, днес във Фонда тряб­ваше да има между 10 и 15 милиарда лева, а има 3. Можеха  ли тези 1015 милиарда лева да помог­нат на пен­сион­ната сис­тема и сега да не гадаем откъде да дой­дат тези пари – можеха.

Защо това не се случи?

Защото, гос­пода

управ­ляващи, грубо погазихте всички закони на Бъл­гария за тези 10 години.

По след­ните начини – още Симеон Дян­ков, за да избегне законовото задъл­жение на правител­с­т­вото да внася парите от приватизация в Сребър­ния фонд, извади дър­жав­ните дружес­т­вата в т.н. Кон­солидационна ком­пания, и всички приходи от продаж­бите ги внасяше в дър­жав­ния бюджет като дивидент, вместо в Сребър­ния фонд за пен­сии.

Продъл­жихте в след­ващите години по след­ния начин — за 2016 година правител­с­т­вото на Борисов отчита 1 милиард и 470 милиона излишък. За 2017 година – 800 милиона. За 20182 милиарда и 800 милиона излишък по кон­солидираната рамка. Вместо този излишък да влиза в Сребър­ния фонд, както задъл­жава закона, месец преди края на годината премиерът Борисов го раз­дава с пос­танов­ления на Минис­тер­ски съвет, извън всички бюджетни процедури на пар­ламента, раз­дава го еднолично с джипа, през прозореца, за пар­тийни и политически цели. И не изпъл­нява законът – излишъкът от бюджета да влиза в Сребър­ния фонд, където да се трупа, за да под­помогне пен­сион­ната сис­тема. Сега обяс­нявате, че няма начин, че е много скъпо, че няма откъде да се вземат пари – ами ето откъде.

Само при едно условие – че спаз­вате законите на Бъл­гария, които ви задъл­жават кон­цесионни такси, приватизационни сред­с­тва и излишъкът от бюджета да отиват за пен­сионери.

Питаме за пореден път – защо отново парите от кон­цесията на Летище София, срещу която много пъти сме се обявявали, 480 милиона, не отиват в Сребър­ния фонд? А отиват за пок­риване на дъл­гове на БДЖ. Защо? Променете закона, ако не искате да отиват в Сребър­ния фонд, но е неп­риятно да кажете на хората: „Ще премах­нем Сребър­ния фонд, защото тези пари ще ги вкараме в общия дър­жавен бюджет, за да пок­риваме дъл­гове, за да ги хар­чим без­раз­борно“. Не е добре, нали? Законът си дейс­тва, но вие тихомъл­ком не го изпъл­нявате. Това е едната въз­мож­ност, откъдето могат да дой­дат сред­с­т­вата за пен­сионерите, не е един­с­т­вената.

Между първо и второ четене ще внесем пред­ложения за преиз­чис­ляване на всички пен­сии – аргумен­тирано и обос­нована, морално и справед­ливо. Не е въп­рос на скъпо и евтино. Въп­рос е на справед­ливост – към въз­рас­т­ните хора, които са дали своя принос за изг­раж­дането на Бъл­гария, за същес­т­вуването и стабил­ността на осигурител­ната сис­тема — и днес живеят мизерно”.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Индийска медалистка получи бонус безплатна пица до края на живота си

Индий­ката Мирабай Чану спечели сребърен медал във вдигането на тежести при жените в кат. до 49 кг, който е един­с­т­вен за родината ѝ? до момен…

Прочети още:

Loading...

Свят

ЮНЕСКО добавя 33 нови обекта към списъка на световното културно наследство

ЮНЕСКО добавя 33 нови обекта към списъка на световното културно наследство

Потвърдени са около две дузини културни обекти, както и 1394 км железопътна линия в Иран

След няколко дни онлайн обсъж­дания Организацията на …

Прочети още:

Loading...

Земеделие