Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 187, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Корнелия Нинова: Управляващите нарушават закона, не внасят парите от излишъка в Сребърния фонд

Корнелия Нинова: Управляващите нарушават закона, не внасят парите от излишъка в Сребърния фонд

Корнелия Нинова: Управляващите нарушават закона, не внасят парите от излишъка в Сребърния фонд

Въп­рос е на справед­ливост – към въз­рас­т­ните хора, които са дали своя принос за изг­раж­дането на Бъл­гария, за същес­т­вуването и стабил­ността на осигурител­ната сис­тема — и днес живеят мизерно

Изяв­ление на лидера на БСП Кор­нелия Нинова от пар­ламен­тар­ната трибуна по време на обсъж­дането на Закона за  дър­жав­ното общес­т­вено осигуряване:

Уважаеми гос­подин минис­тър,

Уважаеми народни пред­с­тавители,

Обсъж­даме Закона за дър­жав­ното общес­т­вено осигуряване, който в частта си за пен­сии, касае 2 милиона и 150 хиляди бъл­гари. Сигурно тези хора имат раз­лични политически убеж­дения и прис­т­рас­тия  — и това е нор­мално. Общото между тях е, че са работили по 2030 години, дали са своя принос за изг­раж­дането на икономиката на Бъл­гария и своя принос в осигурител­ната сис­тема на страната. Общото между тях е, че почти всички днес живеят трудно с раз­мера на пен­сиите, които им осигуряваме.

В парадок­сал­ната ситуация сме правител­с­т­вото да определи праг на бед­ност от 363 лева догодина, и същото правител­с­тво да определи минимална пен­сия за осигурителен стаж и въз­раст от 234 лева. Замис­лете се какво означава това – правител­с­т­вото казва, че не може да се живее с доход под 363 и в същото време казва, че все пак хората трябва да преживяват с 234 лева. Не може да се живее така, но ще трябва да живеете така. Раз­бирате ли противоречието, парадок­сал­ната ситуация, в която се намираме? Можем  цял ден и цяла нощ да се замер­ваме с числа, но нека да го обяс­ним човешки на хората – как при този праг на бед­ност да живеят с тези пен­сии?

Има изход от тази ситуация. Да, раз­бира се, че дъл­гос­роч­ната визия за излизане е работни места, високи доходи, високи осигурителни вноски, но това изис­ква години усилия. Нека да се стараем да осигурим икономически рас­теж и работни места, но да вземем мерки сега. Въз­рас­т­ните хора имат нужда сега и днес от тази актуализация. Какво пред­лагаме от „БСП за Бъл­гария“ – години наред – преиз­чис­ляване на всички пен­сии с нов сред­номесечен осигурителен доход. Наложително е да се преиз­чис­лят пен­сиите, няма друг изход.

Искам да отворим дебат за Сребър­ния фонд, защото това е една от въз­мож­нос­тите да се гаран­тира пен­сион­ната сис­тема, да не се допуска срив в пен­сион­ната сис­тема, да се пок­риват дефицити до определени количес­тва.

Уважаеми колеги в днеш­ното Народно съб­рание,

Сребър­ният фонд беше съз­даден през 2007 година от правител­с­т­вото на БСП.

Целта беше в него да влизат кон­цесионни такси, сред­с­тва, получени при приватизация на пред­п­риятия и излишъците в бюджета. Какво се случи за 10 години управ­ление на ГЕРБ? Фон­дът стар­тира с близо 2 милиарда и половина– Минис­тер­с­т­вото на финан­сите преди един месец отчете, че във Фонда има 3 милиарда и 67 милиона. За 10 години половин милиард е влязъл във Фонда. При прог­ноза при неговото съз­даване, финан­сово раз­четена, аргумен­тирана, днес във Фонда тряб­ваше да има между 10 и 15 милиарда лева, а има 3. Можеха  ли тези 1015 милиарда лева да помог­нат на пен­сион­ната сис­тема и сега да не гадаем откъде да дой­дат тези пари – можеха.

Защо това не се случи?

Защото, гос­пода

управ­ляващи, грубо погазихте всички закони на Бъл­гария за тези 10 години.

По след­ните начини – още Симеон Дян­ков, за да избегне законовото задъл­жение на правител­с­т­вото да внася парите от приватизация в Сребър­ния фонд, извади дър­жав­ните дружес­т­вата в т.н. Кон­солидационна ком­пания, и всички приходи от продаж­бите ги внасяше в дър­жав­ния бюджет като дивидент, вместо в Сребър­ния фонд за пен­сии.

Продъл­жихте в след­ващите години по след­ния начин — за 2016 година правител­с­т­вото на Борисов отчита 1 милиард и 470 милиона излишък. За 2017 година – 800 милиона. За 20182 милиарда и 800 милиона излишък по кон­солидираната рамка. Вместо този излишък да влиза в Сребър­ния фонд, както задъл­жава закона, месец преди края на годината премиерът Борисов го раз­дава с пос­танов­ления на Минис­тер­ски съвет, извън всички бюджетни процедури на пар­ламента, раз­дава го еднолично с джипа, през прозореца, за пар­тийни и политически цели. И не изпъл­нява законът – излишъкът от бюджета да влиза в Сребър­ния фонд, където да се трупа, за да под­помогне пен­сион­ната сис­тема. Сега обяс­нявате, че няма начин, че е много скъпо, че няма откъде да се вземат пари – ами ето откъде.

Само при едно условие – че спаз­вате законите на Бъл­гария, които ви задъл­жават кон­цесионни такси, приватизационни сред­с­тва и излишъкът от бюджета да отиват за пен­сионери.

Питаме за пореден път – защо отново парите от кон­цесията на Летище София, срещу която много пъти сме се обявявали, 480 милиона, не отиват в Сребър­ния фонд? А отиват за пок­риване на дъл­гове на БДЖ. Защо? Променете закона, ако не искате да отиват в Сребър­ния фонд, но е неп­риятно да кажете на хората: „Ще премах­нем Сребър­ния фонд, защото тези пари ще ги вкараме в общия дър­жавен бюджет, за да пок­риваме дъл­гове, за да ги хар­чим без­раз­борно“. Не е добре, нали? Законът си дейс­тва, но вие тихомъл­ком не го изпъл­нявате. Това е едната въз­мож­ност, откъдето могат да дой­дат сред­с­т­вата за пен­сионерите, не е един­с­т­вената.

Между първо и второ четене ще внесем пред­ложения за преиз­чис­ляване на всички пен­сии – аргумен­тирано и обос­нована, морално и справед­ливо. Не е въп­рос на скъпо и евтино. Въп­рос е на справед­ливост – към въз­рас­т­ните хора, които са дали своя принос за изг­раж­дането на Бъл­гария, за същес­т­вуването и стабил­ността на осигурител­ната сис­тема — и днес живеят мизерно”.

България

Икономика

Култура

Кенет Брана отличен с голямата награда в Торонто

Британ­с­кият филм “Бел­фаст“ спечели голямата наг­рада на 46-ия Меж­дународен фил­мов фес­тивал в Торонто.

Биог­рафична драма на британ­с­кия режисьор…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Кристиано Роналдо счупи пореден рекорд

Кристиано Роналдо счупи пореден рекорд

Нападателят на Ман­чес­тър Юнай­тед Крис­тиано Роналдо пос­тави нов рекорд. Пор­тугал­с­ката фут­болна звезда подобри пос­тижението на Златан Ибрахимо…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Торовите заводи спират работа заради скъпия газ

Торовите заводи спират работа заради скъпия газ

От януари 2022 г. токът за бита ще поскъпне поне с 50%, предвижда енергиен експерт

Ряз­кото пос­къп­ване на тока в Европа се дължи на новите цен…

Прочети още:

Loading...