Социалист: Кое ще е първото – тол системата или колонизирането на Марс?

Много бих се рад­вал през тази година да видя прос­ловутата тол сис­тема, дано само преди това човечес­т­вото не колонизира Марс. Това каза зам.-председателят на ПГ на “БСП за Бъл­гария“ Драгомир Стой­нев по време на дебата по бюджет 2020 г., предаде “Фокус“. “Преди малко бе споменато, че законоп­реок­тът няма наименование. Съв­сем нор­мално е, защото няма раз­лика между предиш­ния и сегаш­ния. В определени сек­тори има номинално увеличение на раз­ходите, но за това няма кон­к­ретна статис­тика“, каза още Стой­нев. “С една дума лип­сата на реформи е очевидна. Няма как да се съг­ласим, че бюджетът не трябва да финан­сира реформи. Точно това е докумен­тът, който трябва да финан­сира политиките на правител­с­т­вото, ако желае раз­бира се, да прави реформи“, посочи още зам.-председателят на ПГ на “БСП за Бъл­гария“. Според него приоритетите са хубаво нещо. “Един от основ­ните е чакал­нята на чакал­нята за Еврозоната. Това показва колко нашите европейски пар­т­ньори вяр­ват в способ­нос­тите на това правител­с­тво“, посочи Стой­нев.