Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 63, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Окончателно: С 20 на 4 гласа ВСС избра Иван Гешев за главен прокурор

Окончателно: С 20 на 4 гласа ВСС избра Иван Гешев за главен прокурор

Окончателно: С 20 на 4 гласа ВСС избра Иван Гешев за главен прокурор

Ще направя всичко възможно да оправдая доверието на професионалната общност, обяви бъдещият държавен обвинител

С 20 гласа „за“ и 4 „против“ Пленумът на ВСС избра Иван Гешев за главен прокурор на Репуб­лика Бъл­гария, след като пър­воначално указът за наз­начаването му беше вър­нат от дър­жав­ния глава, предаде Аген­ция „Фокус“. Това се случи след гласуване, в което с „20“ гласа за и 4 „против“ беше прието пред­ложение да продължи нас­тоящата процедура по избор на главен прокурор. Пър­воначално членът на Съдийс­ката колегия на ВСС Атанаска Дишева пред­ложи да се гласува процедурата да бъде прек­ратена, но в по-голямата си част магис­т­ратите се противопос­тавиха на идеята. По този начин Иван Стоименов Гешев остана един­с­т­веният кан­дидат за поста на главен прокурор и се прис­тъпи към прег­ласуване на кан­дидатурата му.

Припом­няме, че пленумът на ВСС избра Иван Гешев за главен прокурор на 24 октом­ври 2019 г. Решението се счита за прието, когато се гласува с мнозин­с­тво не по-малко от седем­надесет гласа от членовете с явно гласуване. В избора учас­т­ваха 24 магис­т­рати. „За“ кан­дидатурата на Гешев гласуваха 20 магис­т­рати, „против“ –4 и „въз­дър­жали се“ –0, с което тя бе приета. На 7 ноем­ври президен­тът Румен Радев върна за прераз­г­леж­дане във ВСС избора на Иван Гешев за главен прокурор. Дър­жав­ният глава е този, който наз­начава и освобож­дава глав­ния прокурор. Кон­с­титуцията на Репуб­лика Бъл­гария повелява, че президен­тът не може да откаже наз­начаването или освобож­даването на главен прокурор при пов­торно нап­равено пред­ложение. Раз­поред­бите на основ­ния закон в дър­жавата отреж­дат на глав­ния прокурор ман­дат от 7 години без право на пов­торно избиране. Съг­ласно Кон­с­титуцията глав­ният прокурор е този, който осъщес­т­вява над­зор за закон­ност и методическо ръковод­с­тво върху дей­ността на всички прокурори. Изборът на Иван Гешев предиз­вика вълна от протести: срещу и в негова под­к­репа, като тази сут­рин пред ВСС отново са се съб­рали недоволни от пър­вия му избор.

Като главен прокурор ще нап­равя всичко въз­можно да оправ­дая доверието на професионал­ната общ­ност. Това каза новоиз­б­раният главен прокурор на Бъл­гария Иван Гешев, след като кан­дидатурата му беше прег­ласувана от Пленума на ВСС, предаде „Фокус“. „Благодаря на Пленума на ВСС и благодаря на професионал­ната общ­ност, която ме е под­к­репила. Ще нап­равя всичко въз­можно да оправ­дая тях­ното доверие. Благодаря, че не се подадоха на без­п­рецеден­т­ния политически натиск и нап­равиха своя избор“, добави още той.

България

Икономика

Ден втори: Протестът се разраства

Ден втори: Протестът се разраства

Граничните пунктове на северната ни граница отново бяха блокирани с тежка земеделска техника

Във втория ден от ефек­тив­ните протес­тни дейс­т­вия…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Русия арестува журналист от в. “Уолстрийт джърнъл“ по обвинение в шпионаж

Арес­тът на Иван Гер­ш­кович е извър­шен в момент, в който заради вой­ната в Украйна отношенията между Запада и Мос­ква са особено обтег­нати. За п…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...