Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб19092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Вицепрезидентът: Кооперациите се нуждаят от държавна подкрепа!

Вицепрезидентът: Кооперациите се нуждаят от държавна подкрепа!

Вицепрезидентът: Кооперациите се нуждаят от държавна подкрепа!

Илияна Йотова поздрави Националния съюз на трудово-производствените кооперации с неговия вековен юбилей

Често говорим за взаимопомощ, солидар­ност, за социална отговор­ност, но реално твърде малко работим за това. Трябва да се вгледаме във философията на кооператив­ното движение – успява се там, където хората са един до друг, подават си ръка и са отбор. С тези думи вицеп­резиден­тът Илияна Йотова привет­с­тва членовете на Национал­ния съюз на трудово-производителните кооперации, съоб­щиха от прес­сек­ретариата на дър­жав­ния глава.

Вицеп­резиден­тът бе гост на тър­жес­т­веното отбеляз­ване на 100-годишния юбилей на съюза, който е един от най-старите в Европа. В него членуват 212 кооперации, членовете са над 7800.

Често пъти каз­ват, че кооперациите принад­лежат на един отминал период. Броят на членовете в съюза и резул­татите от дей­ността ви показва колко сте необ­ходими на нашето съв­ремие“, посочи Илияна Йотова.

Вицеп­резиден­тът под­черта, че в бурно раз­виващия се свят, в който социал­ната ножица е широко раз­т­ворена, кооперациите са двигателят на социал­ната и солидар­ната икономика.

Илияна Йотова поз­д­рави Национал­ния съюз на трудово-производителните кооперации за отговор­ното му отношение към хората с увреж­дания. Съюзът осигурява работа на около 2000 наши сънарод­ници с увреж­дания.

 

Благодаря ви, че давате на тези хора шанс за реализация и дос­тоен живот“, заяви вицеп­резиден­тът.

Национал­ният съюз на трудово-производителните кооперации е двигател на Европейс­кия форум за социално пред­п­риемачес­тво в Плов­див, на чието осмо издание тази година Илияна Йотова бе гост.

Национал­ният съюз на трудово-производителните кооперации работи активно със сред­ните професионални училища, изг­ради и клъс­тър с висши учебни заведения, който активно под­помага и кон­так­тите с чуж­бина“, под­черта вицеп­резиден­тът.

Илияна Йотова изтъкна, че кооперациите се нуж­даят от повече под­к­репа от дър­жавата, която мак­симално да улесни дей­ността им, като нап­рави законодател­ната уредба по-резултатна.

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...