Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб19092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Почина дългогодишният министър на външната търговия Христо Христов

Почина дългогодишният министър на външната търговия Христо Христов

Почина дългогодишният министър на външната търговия Христо Христов

На 87-годишна въз­раст почина утвър­деният вън­ш­нотър­гов­ски деец и най-дългогодишен минис­тър на вън­ш­ната тър­говия на социалис­тическа Бъл­гария Христо Хрис­тов. Роден на 11 декем­ври 1931 г. в село Саръбег­лии, днес село Яворец. През 1955 г. завър­шва специал­ност вън­шна тър­говия във ВИИ „Карл Маркс“. Работи в ДТП „Раз­ноиз­нос“ като икономист. По-късно е дирек­тор на кан­тора в пред­п­риятието. Работи в Минис­тер­с­тво на вън­ш­ната тър­говия като екс­перт, зам.-началник Управ­ление „Раз­вити капиталис­тически страни”, тър­гов­ско аташе в посол­с­т­вото в Лон­дон.

От 1961 г. е член на БКП. Между 1971 и 1977 г. е заместник-министър и първи заместник-министър на вън­ш­ната тър­говия. В периода 1977 – 1986 г. е минис­тър на вън­ш­ната тър­говия, от 19861987 г. – на обединеното Минис­тер­с­тво на тър­говията, а от 1971989 г. е първи зам.-министър с ранг на минис­тър в Минис­тер­с­т­вото на вън­ш­ноикономичес­ките връзки, чиито титуляр става отново през 1989 до 1990 г. Фак­тически ръководи сек­тора в течение на 12 години, които са вър­хови в раз­витието на икономичес­ките връзки, както със съюз­ниците от СИВ, така и със Запада, Араб­с­ките страни, Далеч­ния Изток, Африка.

Христо Хрис­тов е и дъл­гогодишен пред­седател на българо-иракската меж­дуп­равител­с­т­вена комисия, той е сред водещите инициатори за строежа на АЕЦ „Белене”, имаше отлични пер­сонални кон­такти с водещи западни икономически лидери, което бе от полза за икономичес­кото раз­витие на Бъл­гария в онзи период, бе ръководител с голям мащаб – специалист с аналитичен пог­лед и с дъл­гос­рочна визия за бъдещето.

Христо Хрис­тов бе част от поколението вън­ш­нотър­гов­ски ръководители, които под­чиниха усилията за икономически обмен с вън­ш­ния свят на стремежа да бъде изг­раж­дана раз­вита социална дър­жава, към доб­руването на бъл­гар­с­кото общес­тво.

Носител е на два ордена „Георги Димит­ров“ и орден „13 века Бъл­гария“. Избиран три ман­дата за народен пред­с­тавител. От Декем­в­рийс­кия пленум през 1977 г. до 1990 г. е член на ЦК на БКП. Христо Хрис­тов бе иск­рен социалист – идеалист, лич­ност с огромен авторитет в стопан­с­ките среди, дър­жавен деятел с ярко присъс­т­вие в новата ни история. Бе редовен читател на левия печат и голям приятел на в. ЗЕМЯ, „Русия днес” и „Китай днес”.

Опелото ще се със­тои днес от 12. 30 часа в Цър­к­вата на Цен­т­рал­ните софийски гробища.

Пок­лон пред свет­лата му памет!

Издателите и редак­цион­ния екип на ЗЕМЯ изразяват иск­рените си съболез­нования във връзка с кон­чината на Христо Хрис­тов.

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...