Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб19092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Пенчо Милков: След местния вот отношението към БСП се променя

Пенчо Милков: След местния вот отношението към БСП се променя

Пенчо Милков: След местния вот отношението към БСП се променя

Учас­т­вал съм във всички видове избори от 2002 г. насам — от член на СИК до кан­дидат за общин­ски съвет­ник, народен пред­с­тавител и кмет на община Русе. Поз­навам вкуса на победата и на загубата. След изминалите избори определено можем да говорим за положителна тен­ден­ция за промяна на отношението към БСП. Този тренд се обърна след президен­т­с­ките избори“. Това каза кметът на Русе Пенчо Мил­ков по време на заседанието на НС на БСП.

Той комен­тира, че БСП трябва да играе обединителна роля в ляво, което е нап­равено в Русе и добави, че прин­ципът на единение е този, който е спечелил изборите в общината. „На тези избори станахме и свидетели на брутални манипулации сред бъл­гарите. В раз­лични фирми плащаха допъл­нително пари към зап­латите срещу снимани бюлетини. А големият брой недейс­т­вителни бюлетини при нас е заради хората, които са снимали бюлетината си и след това са я нап­равили недейс­т­вителна, защото имат самоуважение“, комен­тира още Пенчо Мил­ков. Той добави, че ком­петен­т­ността е вторият прин­цип, който е спечелил изборите в Русе. „В кам­панията показахме какво е проз­рач­ност, ще го покажа и в управ­лението на общината. Всеки ден отговарям на стотици съоб­щения в социал­ните мрежи, а като народен пред­с­тавител ден по ден правех отчет какво съм свър­шил и ще продължа да го правя като кмет“, обяви Мил­ков. Той бе  категоричен, че поч­теността също е част от успеха на изборите в Русе. „Това означава не просто да не си корум­пиран, а да живееш на основата на няколко прин­ципа като лич­ност, на която човек може да има доверие“, уточни кметът на общината .

Пенчо Мил­ков каза още, че хората вече са дос­татъчно наясно, че ГЕРБ установява дър­жавна коман­дна машина. „Те налагат модел в провин­цията — всичко се следи, всичко се знае и ние трябва да обяс­няваме на хората, че социалис­тите са тези, които носят свободата и въз­мож­ността да си раз­личен и да гласуваш, ако желаеш. Хората, които стоят срещу нас, са мат­рицата и на това, че ги изоб­личих също се дължи моята победа. Ние сме модерни и бор­ците за свобода и трябва да го покажем“, зак­лючи Пенчо Мил­ков.

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...