Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет18092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Журналисти към Горанов: Извинение или оставка!

Журналисти към Горанов: Извинение или оставка!

Журналисти към Горанов: Извинение или оставка!

Асоциацията на европейските журналисти разкри драстични случаи на натиск на властта срещу свободното слово и заплахи към Българската свободна телевизия

Асоциацията на европейс­ките жур­налисти – Бъл­гария поиска ангажимент от страна на премиера Бойко Борисов, че натис­кът върху свободата на словото ще бъде преус­тановен и че няма да толерира ароган­тно отношение към жур­налисти от страна на членове на кабинета му или пар­тийни фун­к­ционери на ГЕРБ.

Освен това от организацията нас­тояват финан­совият минис­тър Владис­лав Горанов да се извини или да подаде оставка заради зап­лахи отп­равени към жур­налис­т­ката от Бъл­гар­ска свободна телевизия (БСТВ) Нора Стоич­кова.

Жур­налис­тите нас­тояват за още едно извинение или оставка.

Ето и цялата позиция на АЕЖ:

Асоциацията на европейс­ките жур­налисти – Бъл­гария нас­тоява минис­тър Владис­лав Горанов да се извини на жур­налис­т­ката от БСТВ Нора Стоич­кова или да си подаде остав­ката.

В петък Горанов се ядоса от въп­рос, зададен от жур­налис­тите, по отношения на пред­ложените нови правила за бол­нич­ните и заяви първо, че той, а не жур­налис­тите определят по кои въп­роси ще се говори, а след това зап­лаши жур­налис­т­ката, че “ще им спрат парите”.

Най-малкото, което Горанов дължи за тези две реп­лики, е извинение. Ароган­т­ното отношение на минис­търа е показателно за медий­ния ком­форт, на който раз­читат управ­ляващите и който ги е раз­г­лезил до такава степен, че да излизат от рав­новесие след всеки въп­рос, който не влиза в плановете им.

 

Зап­лахите към жур­налисти: правител­с­т­вена политика?

 

Зап­лахата от Горанов към жур­налис­т­ката от БСТВ Нора Стоич­кова за спиране на парите е дирек­тен опит за цен­зура и е абсолютно недопус­тима. Тя идва и след подобно поведение от страна на премиера Бойко Борисов, който тази сед­мица, по време на връч­ването на икономически наг­ради обяви, че наб­людава карикатурист, който го рисува, визирайки очевидно Христо Комар­ницки.

След втория тур на мес­т­ните избори Борисов отказа да отговаря на жур­налис­тически въп­роси, под­раз­нен от въп­рос на жур­налис­т­ката от Днев­ник Петя Владимирова. След пър­вия тур пък Борисов реши да бой­котира Би Ти Ви. Учуд­ващо, пуб­лична реак­ция от телевизията не пос­ледва.

 

Недопус­тим натиск над жур­налисти във Варна

 

Още един скорошен случай, говорещ за брутал­ния натиск, на който са под­ложени медиите в цялата страна, е този с вар­нен­с­ката жур­налис­тка Елена Кирова. Тя е принудена да напусне медията, за която работи – телевизия Черно море, след като е под­ложена на унижение заради въп­роси, които е задала на кмета на Варна Иван Пор­т­них в интервю, поръчано от телевизия Bulgaria on Air. Соб­с­т­веник на тази телевизия е групата около Химим­порт и ЦКБ, свър­зан с Хол­динг Варна, който от своя страна притежава телевизия “Черно море”.

Интер­вюто Елена Кирова никога не е излъчено, а вер­сиите на отговор­ните лица във вар­нен­с­ката и софийс­ката телевизии, както и на ръководни лица в ГЕРБ – Варна сериозно се раз­минават.

Според самата Кирова “прег­решението” й е, че е питала Пор­т­них относно пуб­ликации в израел­ски медии, според които негово служебно посещение в Хайфа е било прек­ратено след скан­дал, свър­зан с упот­реба на алкохол и неп­рис­тойно поведение. Вторият й неудобен въп­рос е бил за рекон­с­т­рук­цията на прос­ловутия булевард “Васил Лев­ски” в мор­с­ката столица.

 

Случилото се с Кирова е пот­ресаващо и е показателно за условията, в които работят регионал­ните жур­налисти. Една “грешна” стъпка, засягаща интересите на соб­с­т­вениците им, зависими от властта е напълно дос­татъчна, за да загубят работата си. Нещо повече, за тях е трудно изобщо да останат в професията, тъй като потен­циал­ните работни места на този пазар са твърде ограничени.

Призоваваме телевизия Bulgaria on Air да пуб­ликува в неговата цялост интер­вюто на Елена Кирова с Иван Пор­т­них. Изборите минаха, но общес­т­вото без­с­порно има интерес да научи защо тя е изгубила работата си.

Не можем да под­минем и обид­ния комен­тар във Фейс­бук по адрес на жур­налис­тите, пуб­ликуван от Марица Гър­дева, общин­ски съвет­ник от ГЕРБ във Варна. Не е дос­татъчно, че Гър­дева е изт­рила комен­тара си, който гласи: „Жур­налис­тиката е професия почти тол­кова древна, като…. С няколко думи това е втората най-древна професия“. Гър­дева е най-вероятният бъдещ пред­седател на Пос­тоян­ната комисия “Кул­тура и духовно раз­витие” във вар­нен­с­кия Общин­ски съвет. Но без пуб­лично извинение за пуб­ликацията си, е недопус­тимо тя бъде избирана на какъвто и да е ръководен пост. Още по-малко на такъв, в чийто ресор ще попадат и медиите. 

 

Политика и биз­нес – заедно срещу жур­налис­тите

 

Всички тези сюжети от пос­лед­ните дни говорят за политико-олигархичния модел, който сериозно зас­т­рашава свободата на словото в Бъл­гария. Едри биз­нес­мени, които са соб­с­т­веници на медии, реп­ресират служителите си, когато пос­лед­ните си поз­волят дори на пръв пог­лед невинни отк­лонения от политиката да не се задават критични въп­роси на “наши хора”, а медий­ната машина да се изпол­зва само за раз­п­рава с опоненти.

Илюс­т­рация на тази сим­биоза между политика и биз­нес е точно учас­тието на Владис­лав Горанов на споменатата вече церемония за присъж­дането на наг­радите “Мис­тър и мисис Икономика”, на които домакин бе пред­седателят на Кон­федерацията на индус­т­риал­ците и работодателите в Бъл­гария Кирил Домус­чиев.

В речта си Горанов, за когото е извес­тно, че живее без наем в лук­созен апар­тамент, намиращ се в ком­п­лекс, свър­зан Домус­чиев, говори за необ­ходимостта от баланс между лошите и доб­рите новини и пох­вали домакина за новата му придобивка – Нова телевизия.

Ден по-късно управ­ляващите обявиха мяр­ката, за която отдавна нас­тоява КРИБ на Домус­чиев – неиз­п­лащането на пър­вия ден от бол­нич­ните. Това бе и темата на въп­роса, който ядоса Горанов в кулоарите на пар­ламента. Този въп­рос е от същес­т­вено значение за милиони работещи бъл­гари и е нор­мално жур­налис­тите да искат от управ­ляващите обяс­нения.

В обоб­щение, нас­тояваме за:

Извинение или оставка на минис­тър Горанов;

Излъч­ване на интер­вюто с кмета на Варна Иван Пор­т­них по телевизия Bulgaria on Air;

Извинение или оставка на вар­нен­с­ката общин­ска съвет­ничка Марица Гър­дева заради обид­ния й комен­тар към жур­налис­тите, пуб­ликуван във фейс­бук;

Ангажимент от страна на премиера Бойко Борисов, че натис­кът върху свободата на словото ще бъде преус­тановен и че няма да толерира ароган­тно отношение към жур­налисти от страна на членове на кабинета му или пар­тийни фун­к­ционери на ГЕРБ.

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...