Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 232, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Корнелия Нинова: БСП е единна и демократична, разделено е само част от ръководството

Корнелия Нинова: БСП е единна и демократична, разделено е само част от ръководството

Рушите партията с фалшиви новини, мъртви души и пророкуван. Така се обърна към опонентите си в Националния съвет лидерката на партията

Поз­д­равявам всички за труда, енер­гията, които вложихме в кам­панията. С много от вас бяхме рамо до рамо в страната и знам как работихте на място, колко усилия, тър­пение и щети преживяхте вие и семейс­т­вата ви. На онези, до които не можах да  стигна, се извинявам. Не е лично, просто не ми стигна времето.

Споделям док­лада, пред­с­тавен от Национал­ния предиз­борен щаб и Изпъл­нител­ното бюро, за пред­с­тавянето ни на мес­т­ните избори — добро, но не дос­татъчно. Можехме повече. Поз­д­равявам ви за дис­кусията — хубава, с раз­лични мнения. Самата дис­кусия и това, което става в тази зала е опровер­жение на твър­дението, че сме еднолична и авторитарна пар­тия. В коя пар­тия може да се случи това? Видяхте ли как мина национал­ното съвещание на ГЕРБ за отчитане на изборите? Реч на лидера, потуп­ване по рамото на кан­дидатите, 100% ръкоп­ляс­кания и прик­лючи. Онова е авторитаризъм, а това тук– демок­рация. В името на тази демок­рация и призивите да не се потушават раз­лич­ните мнения бих искала да се спра на док­лада на нашите 50 другари и ви призовавам да не го под­ценяваме от уважение към раз­лич­ното мнение, но и заради съдър­жанието му. Искам да говоря по него, защото някои въп­роси, които те пос­тавят, касаят пар­тията,  а не мен или кан­дидати за кметове и общин­ски съвет­ници. За пореден път в този док­лад се твърди, че пар­тията се прев­ръща от лява в кон­сер­вативна. Това  е клише без съдър­жание. Защо? Кой факт, кое дейс­т­вие или изказ­ване на някого ни прев­ръща в кон­сер­вативна пар­тия, освен едно, което е взето от ней­ния колек­тивен орган? Ние не одоб­ряваме Истан­бул­с­ката кон­вен­ция и това ни прави кон­сер­вативни? Да, европейс­ката левица под­к­репя джен­дър идеологията и третия пол — ние не. Така го реши пар­тията. Второто твър­дение, е че се прев­ръщаме от демок­ратична в авторитарна и еднолична пар­тия. Никой никога не даде и един кон­к­ретен пример за това, освен един — лич­ното ми мнение, че Лаура Кьовеши трябва да стане европейски прокурор. Фак­тът, че днес дис­кутираме по този начин и вече 10 дни във всички телевизии говорят хора с раз­лично мнение и позиции– означава, че не сме еднолична пар­тия. Сер­гей Станишев е прав, че не трябва да се връщаме назад и никога не сме си поз­волявали да се позоваваме на миналото за резул­татите си.

Аз никога не съм си поз­волявала да обвинявам пред­шес­т­вениците си.

Но ако продъл­жавате да внушавате неверни неща с клишета, имам въп­роси. Кой колек­тивен орган реши да се целувате с Мес­тан на Орлов мост? Това еднолично решение ли беше? Кой колек­тивен орган реши да под­к­репим Пеев­ски и кой влезе в пар­ламен­тар­ната група и каза “или гласувате, или пада правител­с­т­вото“? Кога в пос­лед­ните три години сте чували такова нещо от който и да е от новото ръковод­с­тво на пар­тията или на ПГ?

Третото твър­дение, което е тревожно за пар­тията — че от национална, прог­рамна и масова се прев­ръщаме в регионална и локална. Това категорично не отговаря на фак­тите. Ние сме  втората по големина и сила пар­ламен­тарна пар­тия. Ние имаме своето пред­с­тавител­с­тво в други национални независими органи — КЗК, КЕВР и ЦИК. Коя регионална пар­тия има такова пред­с­тавител­с­тво на национално рав­нище? Ние сме национална и масова пар­тия и твър­дението, че се прев­ръщаме в регионална не отговаря на истината. Това е фал­шива новина.

След­ващото тревожно твър­дение. Твърди се– не е имало национална кам­пания за Мес­тни избори 2019 г. и не е имало леви пос­лания.

Това показва, че не сте учас­т­вали в кам­панията.

В залата присъс­т­ват много кметове. Нека те да кажат дали е имало нещо друго освен леви политики в цялата кам­пания, защото бяхме заедно. Твърди се, че нямало политики за здравеопаз­ването. Нямаше среща и нямаше прес­съоб­щение, в което да не се е говорило по тази тема. В медиите има 748 заг­лавия — общин­с­ките и дър­жавни бол­ници няма да са тър­гов­ски дружества.Това изпъл­нение ли е на национал­ната прог­рама на БСП? 269 изказ­вания за политика за млади хора и семейс­тва, дет­ски градини, общин­ска политика за жилища и много други. Повече от 593 изказ­вания за комунални услуги. В пис­мото се твърди и че “Визия за Бъл­гария“ не се е превър­нала във визия за всяка община. Моля лич­ните си кон­ф­ликти да не решаваме на гърба на хората, които положиха огромни усилия и нямаше община, в която да намаше визия за раз­витието й. Нося част от тях, защото са впечат­ляващи,  пример е Оряхово — 19 страници от голямата национална политика до най-малкия детайл. Другари, под­писали пис­мото, не обиж­дайте труда на тези хора.     

В пис­мото се твърди, че сме се позовали на политиката на дес­ните за инф­рас­т­рук­турата и данъците. Един­с­т­веното дясно нещо, което е нап­равила пар­тията през годините е да въведе плос­кия данък. Изк­лючително лява политика е да се ангажираме, че няма да увеличаваме мес­т­ните данъци и такси, ще съз­дадем облек­чения за млади семейс­тва, които искат да отк­рият соб­с­т­вен биз­нес, ще съз­даваме финан­сови облек­чения за първо жилище. От кога данъч­ната политика не ни е приоритет и се смята за изк­лючителен приоритет на дес­ните политици. Ние само след дни ще внесем в пар­ламента пред­ложение за отмяна на плос­кия данък и въвеж­дане на прог­ресивен. Това дясна политика ли е?

След­ващият тревожен аргумент е, че коалицион­ната ни политика е сбър­кана и фор­мулата “Всички срещу ГЕРБ“ не е сработила. Припом­ням, че тази форма е приета от НС на БСП.

Твър­дението, че са правени непод­ходящи коалиции също приемам за обида към мес­т­ните струк­тури.

Обратно на мнението, че сме авторитарна пар­тия, ние ви дадохме право да решите с кого да се коалирате свободно и базирайки се на прог­рамите на БСП и нашата иден­тич­ност. Вие решихте по места тези въп­роси, за да ви кажат днес 50 души, че сте сбър­кали. Това е неуважително отношение към труда ви.

От една страна твър­дите, че сме изолирани и кап­сулирани, а от друга– че широка коалиция срещу ГЕРБ не е добър вариант. Вие си противоречите. Обидно е и твър­дението на тези под­писали пис­мото, че лица без политически профил са вредни за пар­тията. Кметът на Благоев­г­рад Румен Томов е такъв човек — без­пар­тиен, чес­тен, поч­тен, осигуряващ работни места с биз­неса си и зад който зас­танаха всички в Благоев­г­рад, освен ГЕРБ. Грешна политика ли е неполитически човек, но с такъв профил да ни пред­с­тав­лява и да бъде кмет на БСП. Той е един от пър­вите, който  в нощта на изборите, още преди да са ясни резул­татите, излезе и благодари на БСП за това, което е нап­равила в кам­панията му. В пис­мото се казва, че новите лица са раз­били някои от струк­турите. Кой? Пенчо Мил­ков ли разби Русе или го обедини като ново лице? Явор Божан­ков разби ли Горна Оряховица или се бори с политически опонент и мафия? Там беше война. Кой от новите лица е раз­бил струк­турите.

За пореден път се говори за раз­деление и раз­цеп­ление в струк­турите на пар­тията и то за трета година. Това е още едно доказател­с­тво, че не сте учас­т­вали в кам­панията. Ние всички, които бяхме в кам­панията денонощно, знаем, че това не е така, защото пар­тията не сме ние. Пар­тията са членовете на БСП. Членовете на пар­тията не са  раз­делени. Щях да ви повяр­вам, ако зад вас стоеше решение на пар­тий­ната организация, в която членувате. Ако 50 организации бяха под­писали това писмо, това щеше да е катас­т­рофа.

Слава богу не е факт. Това е лич­ното мнение на 50 души– членове на НС. Не  внушавайте, че пар­тията е раз­цепена. Вашият анонс към общес­т­вото е– тези са раз­цепени, не стават  за нищо.

Не, пар­тията не е раз­цепена. Раз­делени сме ние по раз­лични причини

, ще говорим и за това. Говорите за натиск, под­меняни делегати, недейс­т­вителни списъци и точно тук давате за пример Варна, където сме дейс­т­вали противоус­тавно. Доста нес­получ­лив пример е това, защото тук категорично си служите с фал­шиви новини. Фал­шива новина, е че има решение на ГС на БСП — Варна да иска оставка на ръковод­с­т­вото на пар­тията. Няма такова нещо. Даже Гуцанов по една телевизия обеща да го внесе до НС. Къде е това решение? Няма го. Нап­ротив, има 18 души в под­писка, че Град­с­кият съвет не е взимал такова решение. Ще ви го кажа и това, няма да се въз­държа, защото съм го пригот­вила — твър­дите, че има фал­шиви списъци и под­мяна на хора. Аз твърдя, че продъл­жавате да правите във Варна мър­тви души членове на пар­тията. Другари, преди сед­мица дой­доха фор­муляри на пар­тийни членове от 2010 г., за да им издадем елек­т­ронни карти. Оставам нас­т­рана факта, че някои от тях са родени 1922г., но не мога да пренеб­регна факта, че след проверка в ГРАО се оказа, че мнозина от тях са починали преди няколко години.

Всеки може да се запоз­нае с тези документи, с желанието на Вар­нен­с­ката организация да си попълни струк­турата с мър­тви души. Понеже говорим, че се борим с тези проб­леми в дър­жавата, така ли го правим и в пар­тията? И понеже взехме мерки срещу това, сме обвинявани за под­менени делегати,  недейс­т­вителни списъци и противоус­тавни дейс­т­вия. Оставям на вас да прецените кое от това се е случило. Раз­бира се, че в пис­мото ви има и  кон­с­т­рук­тивни неща, и кон­с­т­рук­тивна критика, но не одоб­рявам сред­с­т­вата, с които го правите. Пър­вото сред­с­тво вече го споменах — фал­шиви новини. Не само това, че ГС иска остав­ката, но упорито в медиите и в писомото пише, че нашите общин­ски съвет­ници във Варна са гласували в под­к­репа на пред­седателя на ОС на ГЕРБ — пълна лъжа. Те са тук. Има колек­тивно  политическо решение да не се под­к­репя ГЕРБ и изпъл­нение на това решение. 8 от 8. Кой има интерес да ходи по телевизиите и да внушава, че БСП прави съг­лашател­с­тво с ГЕРБ и предава прог­рамата и интересите на пар­тията. Второто сред­с­тво, с което го правите, вече го казах — мър­т­вите души, с които си служат организациите, и третото– пророкуването. Пророкувате, че БСП никога няма да спечели избори. Не,

това зависи от нас дали ще ги спечелим в бъдеще или не.

Много се питам от няколко дни каква е целта на пис­мото и я отк­рих на  финала му. Поз­д­равявам ви, че поне сте дирек­тни и отк­ровени. Така се прави, излиза се и се казва. В пис­мото няма пред­ложения за решения, освен едно — остав­ката на пред­седателя. Нак­рая пише– всичко това ще бъде преодоляно и БСП ще се вдигне на крака, ако сменим пред­седателя на пар­тията. Трябва да си отиде Кор­нелия Нинова, пред­седателят на щаба и ИБ и това щяло да ни укрепи. Така че– според мен в това писмо не става дума за заг­риженост за пар­тията, а за това кой да води бащина дружина. Става дума за власт. Слава богу властта я дава и взима народът. Така че ще почакаме народът да я даде или вземе догодина през май, когато всички кан­дидати са свободни да се със­тезават и как­вото решат членовете ни– това да бъде, най-добрият дас­печели. Дотогава обаче другари, призовавам ви да спрем взаимно да се охул­ваме, да рушим авторитета на БСП. Фал­шивите новини, зап­лахите, замяната с мър­тви души, прорукуването, че няма да спечелим не са раз­лично мнение, това е удар по авторитета на пар­тията. Мнозина от спечелилите кметове дадоха рецеп­тата как да излезем от това положение. Пред­лагам да им повяр­ваме, защото са успели. И то е да продъл­жим, защото ни пред­с­тои изк­лючително тежка работа. Пред нас има много по-голямо предиз­викател­с­тво. Този човек, наречен дър­жав­ник от някои наши другари, счупи дър­жавата. Няма дейс­т­ващи инс­титуции, няма раз­деление на влас­тите, няма силен пар­ламент, няма чес­тни избори, няма истин­ски  вот. Има зад­кулисие, кор­поративни интереси, пари, демог­раф­ска катас­т­рофа, здравен колапс, 2 милиона под прага на бед­ност. Това е голямото предиз­викател­с­тво за промяна на държавата.То изис­ква обединени сили, единодейс­т­вие, това не значи единомис­лие, нека всеки има раз­лично мнение. Но това предиз­викател­с­тво стои пред нас. Дали ще можем да му отговорим дос­тойно и с мисъл за пар­тията и дър­жавата, зависи от нас.  Аз ви пожелавам да го нап­равим. Благодаря ви. На добър час на изб­раните.  С благодар­ност на всички за усилията.

България

Икономика

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Заедно с минис­търа на финан­сите ще се опитаме да осигурим старите плащания към път­нос­т­роител­ните фирми. В чет­вър­тък от 11 часа имаме уговоре…

Прочети още:

Loading...

Култура

115 години от рождението на Астрид Линдгрен

Софийс­кият меж­дународен литературен фес­тивал за деца и младежи отбелязва 115 години от рож­дението на Аст­рид Лин­д­г­рен. Събитието е на 7 декем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Почина Атанас Станкушев

Тъжна вест за род­ната жур­налис­тика – на 66-годишна въз­раст от този свят си отиде Атанас Стан­кушев. Наско беше едно от най-силните пера на бъ…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

БАБХ са масирани проверки на рибата по Никулден

Бъл­гар­ска аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ) започва засилени проверки за Никул­ден. От днес, 28.11., до 6-ти декем­ври включително, ще …

Прочети още:

Loading...