Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 234, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Негово светейшество Патриарх Неофит прие посланик Херо Мустафа

Негово светейшество Патриарх Неофит прие посланик Херо Мустафа

Бъл­гар­с­кият пат­риарх Неофит прие днес новия пос­ланик на САЩ у нас Херо Мус­тафа. Срещата се със­тоя в Софийс­ката мит­рополия, съоб­щиха от Бъл­гар­с­ката пат­риар­шия.

В срещата са учас­т­вали също Мел­ниш­кият епис­коп Герасим — главен сек­ретар на Светия синод на БПЦ, Белог­рад­чиш­кият епис­коп Поликарп — викарий на пат­риарха, архиман­д­рит Василий — протосин­гел на Софийс­ката мит­рополия, и иконом Николай Геор­гиев — начал­ник на отдела “Връзки с общес­т­веността“ при Светия синод на БПЦ.

Пос­ланик Херо Мус­тафа е изразила своята благодар­ност за въз­мож­ността да се срещне и раз­говаря с пред­с­тоятеля на Бъл­гар­с­ката правос­лавна цър­ква. Пат­риарх Неофит е обър­нал внимание на това, че страната ни има доста силна емиг­рация в Съединените щати. “Мнозина са уст­роили своя живот на този кон­тинент. Успели са да уст­роят и своя духовен живот“, е казал пат­риарх Неофит. Той е допъл­нил, че на територията на САЩ Бъл­гар­с­ката правос­лавна цър­ква има своя епар­хия, която обг­рижва духовно хиляди бъл­гари. Той е изразил и своите надежди някой ден сънарод­ниците ни да се приберат в Бъл­гария.

“Тази свър­заност с историята я забеляз­вам нав­сякъде, не само в София, но и в цялата страна. Смятам, че е важно граж­даните на всяка една дър­жава да имат тези качес­тва. Да бъдат горди със своята история, кул­тура и традиции“, е казала пос­ланик Херо Мус­тафа.

Тя е споделила още, че пър­вата й работа като дип­ломат е била в Гър­ция и е допъл­нила, че има опит от това колко важна е връз­ката на Правос­лав­ната цър­ква в общес­т­вото.

На приема е бил пов­диг­нат и въп­росът за бъдещи съв­мес­тни проекти и дей­ности. “Надяваме се във времето, тук да имам въз­мож­ността да доп­ринеса за още по-голямо сплотяване на взаимоот­ношенията ни и за подоб­ряването на жиз­нения стан­дарт в региона“, е казала пос­ланик Херо Мус­тафа.

Срещата е завър­шила с пожелание за пол­зот­ворна работа, както и са били изразени надежди за бъдещи срещи и за реализирането на общи проекти.

България

Икономика

Култура

Спорт

Положението на „Герена“ пак е критично

Положението на „Герена“ пак е критично

Нямаше никакви финансови отстъпки от страна на Хубчев и екипа му, разочарован съм, призна изпълнителният директор на Левски Ивайло Ивков

Изпъ…

Прочети още:

Loading...

Свят

Олаф Шолц е новият канцлер на Германия

Олаф Шолц е след­ващият кан­ц­лер на Гер­мания, Това стана ясно, след като неговата Социал­демок­ратическа пар­тия (СДП) под­писа споразумение със З…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...