Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 236, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Президентът Радев за назначението на главния прокурор: Ултиматуми не приемам!

Президентът Радев за назначението на главния прокурор: Ултиматуми не приемам!

Президентът Радев за назначението на главния прокурор: Ултиматуми не приемам!

Не се хванах в капана минис­търът на правосъдието да пред­лага кан­дидат. Изцяло сме стъпили на професионал­ните качес­тва на Гешев, кон­т­рира Бойко Борисов

Ултиматуми не приемам. Ще се произ­неса по темата за наз­начаването на Гешев в обоз­рим срок — когато реша.

Това заяви президен­тът Румен Радев след тър­жес­т­веното съб­рание във Военна академия „Георги Стой­ков Раков­ски“ по повод праз­никa на Сухопътни войски.

“Няма да протакам, ще се произ­неса в обоз­рим срок. Не съм човек, който изпол­зва раз­лични манипулации“, допълни Радев, предаде Novini.bg.

“Всички отговори са в Кон­с­титуцията”, каза още президен­тът.

“Обър­нах се към ВСС с нас­тояване, което те не изпъл­ниха по най-добър начин“, завърши Румен Радев.

Министър-председателят Бойко Борисов комен­тира избора на Иван Гешев за главен прокурор и отказа правител­с­т­вото да издигне кан­дидат. Премиерът говори пред жур­налисти по време на обхода на строител­с­т­вото на АМ „Хемус“ край Габ­рово.

“Дали ако Дани Кирилов беше издиг­нал кан­дидат и го бяха изб­рали, когато той пов­дига обвинения на кмет от БСП, дали щяха да го приемат с чиста монета? Виж­дате какво лицемерие е! Не се хванах в капана. Изцяло сме стъпили на професионал­ните качес­тва на Гешев. Ние не го избираме за булка. Кол­кото го поз­нават другите, тол­кова и аз. С Христо Иванов така променихме закона, че прокурорите да си избират прокурори, съдиите — съдии“, разясни Борисов. 

Искаха да ме вкарат в капан аз да излъча кан­дидат, да го избера и след това да кажат, че Бойко Борисов си избра глав­ния прокурор. Не им се хванах и сега се чудят какво да нап­равят и каз­ват – „те професионал­ните му качес­тва са добри. Кол­кото го поз­нават те, тол­кова го поз­навам и аз,“ пов­тори премиерът.

Дър­жав­ният глава: В Сухопътни войски има командири-лидери и отдаден личен със­тав

Президен­тът и вър­ховен глав­нокоман­д­ващ на Въоръжените сили Румен Радев каза, че е оптимист за Сухопът­ните войски, защото там има истин­ски лидери и коман­дири, прек­расни специалисти и отдаден личен със­тав. Радев каза това в обръщението си на тър­жес­т­веното съб­рание във Воен­ната академия “Георги Стой­ков Раков­ски“ по повод праз­никa на най-многочисления вид въоръжени сили. Президен­тът изрази убеж­дението си, че изос­таването в процеса на модер­низация на Сухопът­ните войски ще бъде преодоляно и напомни, че винаги е нас­тоявал модер­низацията на трите вида въоръжени сили да тече еднов­ременно като най-добър и балан­сиран под­ход. Модер­низацията е единен процес и обща тран­с­фор­мация, под­черта Радев, като също така изрази убеж­дението си, че ще се намерят механиз­мите Сухопът­ните войски да имат полагащото им се въоръжение и тех­нологии, но под­черта, че модер­низацията им означава преди всичко тран­с­фор­мация на под­готов­ката, въвеж­дането на по-малки сис­теми и тех­нологии, въоръжение, но с ключово значение в една операция. Радев акцен­тира и върху основ­ния проб­лем — неоком­п­лек­товаността с личен със­тав, като изтъкна, че тук трябва да бъде акцен­тът на усилията и трябва да се въз­с­тановят прив­лекател­ността и дос­тойн­с­т­вото на воен­ната професия. Президен­тът изрази увереност, че Сухопът­ните войски ще продъл­жат все така отговорно да изпъл­няват задачите си, свър­зани с национал­ната сигур­ност.

България

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Възраженията на Нидерландия са свързани с отпадналия през 2019 г. мониторинг, съобщи вътрешният министър

Правител­с­т­вото ще има готов­ност да р…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...