Корнелия Нинова: Промяната в БСП продължава и Националният съвет я потвърди

Корнелия Нинова: Промяната в БСП продължава и Националният съвет я потвърди

Една малка група от три години иска неща, които са отхвърляни от конгреса, от пленумите, от цялата партия, припомни лидерката на социалистите

“Споровете в БСП са след­с­т­вие от промяната, която започ­нахме преди три години. Промяна, която ограничи ман­датите на народ­ните пред­с­тавители, решихме пред­седателя  да бъде избиран пряко от всички членове на БСП, а не от определен кръг и ограничихме ман­датите му до два. Целият този процес на обнов­ление с млади и нови лица  доведе до вът­реш­нопар­тийни тревоги, които вър­вят вече трета година“. Това каза пред­седателят на НС на БСП Кор­нелия Нинова пред Нова телевизия. Тя комен­тира, че лидер­с­кият въп­рос е изк­лючително важен, защото е бил пос­тавен като един­с­т­вения вариант за раз­решаване на всички проб­леми в пар­тията в алтер­натив­ния док­лад на заседанието на НС на БСП. “В пис­мото бяха изб­роени оценки и проб­леми и нак­рая се казва, че всичко това може да се реши, ако Кор­нелия Нинова бъде сменена. В нечия глава този въп­рос стои и всички проб­леми според него могат да бъдат решени само ако ме няма мен“, добави лидерът на социалис­тите. Тя комен­тира още, че от 50-те, които бяха под­писали пис­мото, вътре са се  оказали 21, а  има и хора, чиито имена са пол­з­вани в това писмо без те да знаят. Нинова бе категорична, че твър­денията в този док­лад са фал­шива новина. “Това е спор на върха на БСП, но истин­с­кото решение е в пар­тията. Членовете на БСП ще кажат как оценяват резул­татите от изборите и ръковод­с­т­вото от 1-ви декем­ври до март, когато започва отчетно-изборната кам­пания в БСП. Тогава всяка организация ще се произ­несе, ще се издиг­нат и изберат нови общин­ски пред­седатели, облас­тни ръковод­с­тва и пред­седател на пар­тията“, обясни Нинова. Тя каза още, че в една демок­ратична пар­тия споровете се решават с гласуване и обяви, че

този алтер­нативен док­лад и твър­денията в него са отх­вър­лени с 86 на 20 гласа.

“В това писмо се твър­дят много неверни неща. Ясно е, че целта е да се смени пред­седателят, но сред­с­т­вата, с които си служат са фал­шиви новини и обиди към пар­тията и струк­турите. Там се твърди, че нашите кан­дидати не са имали визия за това как да управ­ляват общината си. Няма община, в която нашият кан­дидат да не излезе с ясна прог­рама. Твърди се и че новите лица са раз­били организациите. Пенчо Мил­ков ли разби Русе, където от години имаме проб­леми в организацията, а той я обедини?  В този док­лад се твърди още, че непар­тийни кан­дидати са катас­т­рофа за пар­тията. Румен Томов е кмет на Благоев­г­рад без да е пар­тиен и обедини всички около себе си. Всичко обаче е въп­рос на баланс и умения на ръковод­с­т­вото да балан­сира между нови и утвър­дени лица. Владимир Мос­ков е седми ман­дат кмет на Гоце Дел­чев, Денчо Боя­джиев също е изк­лючително пар­тиен човек“, комен­тира още Кор­нелия Нинова.

Тя добави, че БСП е започ­нала тази промяна преди три години и сега се прави опит тя  да бъде спряна. Прави се опит да се вър­нем обратно и да се договорим с ГЕРБ. Промяната обаче продъл­жава и пос­лед­ният национален съвет го пот­върди. Продъл­жаваме нап­ред, защото искаме да променим себе си, за да можем да имаме претен­ции, че ще променим статук­вото“, заяви лидерът на БСП.  Тя прикани всички бъдещи кан­дидати за пред­седател на НС на БСП да излязат пред пар­тията и пар­тията да избере най-добрия.

Понякога се чудя на тази група, която го пред­лага -  3 години, десет пъти да искаш едно и също нещо, кон­г­ресът и национал­ният съвет да го отх­вър­лят, пар­тията да не го приема и да продъл­жаваш. В това няма логика“, категорична бе Кор­нелия Нинова.

Пред­седателят на БСП заяви, че е очевидно, че желание за промяна в управ­лението на страната има. Ние гледаме резул­татите си в тен­ден­ция и оценихме пред­с­тавянето си на изминалите избори като добро, но недос­татъчно. Но когато си изп­равен пред избор­ната машина, пари, купен вот и страх трудно се пробива.  Виж­даме обаче, че малко по малко тази сис­тема обх­ванала дър­жавата започва да се пропуква“, комен­тира още лидерът на социалис­тите.

Във връзка с пред­ложението на управ­ляващите пър­вият ден от бол­нич­ните да не се плаща, Кор­нелия Нинова бе категорична, че дър­жавата трябва да продъл­жава да го прави, защото работещите плащат осигуров­ките си в НОИ и тя трябва да им пред­ложи това обез­щетение, когато се раз­болеят. “Опитът да премах­нат плащането на пър­вия ден от бол­нич­ния е оправ­дание на правител­с­т­вото, че не може да се справи със злоупот­ребите. Такива има и вместо те да бъдат кон­т­ролирани и наказ­вани се наказ­ват всички, дори доб­росъвес­т­ните“, добави Нинова. Тя комен­тира, че

правител­с­т­вото се опитва да противопос­тави работодателите срещу работ­ниците и син­дикатите

, което по думите й е тяхна традиционна политика — да сблъс­кат две групи и да стоят като балан­сьор, който ще реши проб­лема. “Проб­лемите, които имаме не се решават, а се задъл­бочават с Бюджет 2020. Затова ние пред­лагаме наш алтер­нативен бюджет и не споделям мнението на финан­совия минис­тър Горанов, че през бюджета не се прави политика. Точно обрат­ното, през бюджета се прави най-сериозната политика“, каза Кор­нелия Нинова. Тя обяви, че БСП пред­лага няколко сериозни промени в политиката на страната през бюджета. “Те са в  пуб­лич­ните финанси, икономика, здравеопаз­ване и социална сфера. Пред­лагаме 1/5 от данъка върху доходите на физичес­ките лица да остава в общината, както и 1/10 от ДДС от тър­гов­с­ките обекти на територията на общината. Така ще се решат много проб­леми и дъл­гове“, уточни Нинова. Пред­седателят на левицата каза още, че

социалис­тите пред­лагат и много сериозна данъчна реформа

- намаляване на ДДС на лекар­с­т­вата на 9%, намаляване на ДДС на хляба и млякото на 5%, отпадането на плос­кия данък и въвеж­дане на прог­ресивен. “Пред­лагаме също семейно подоходно облагане, което означава да се намаляват данъците на млади семейс­тва, които имат деца и работят. Това е данъчна реформа, която може да се случи през бюджета. Парите ще дой­дат с увеличаване на мак­симал­ния осигурителен праг и нор­мално бюджетиране. Преиз­чис­ляване на всички пен­сии също е част от пред­ложенията ни“, зак­лючи Кор­нелия Нинова.