Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 232, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП-София: Лошите практики в Столична община си продължават

БСП-София: Лошите практики в Столична община си продължават

БСП-София: Лошите практики в Столична община си продължават

Общин­с­ките съвет­ници от групата на “БСП за Бъл­гария“ със съжаление кон­с­татираме, че поз­натите лоши прак­тики на управ­ляващите Столична община за вземане на важни решения на “тъмно“, зад гърба на Столич­ния общин­ски съвет, продъл­жават и в новия ман­дат”. Това се казва в Дек­ларация на БСП-София. В нея също така се под­чер­тава: „Демон­с­т­рираните намерения на ГЕРБ и на кмета Фан­дъкова за промяна в стила и начина на работа, остават само предиз­борни обещания.

В понедел­ник, 18 ноем­ври, новоиз­б­раните столични общин­ски съвет­ници бяха пос­т­вени в нелепата ситуация да науч­ват от медиите за подадената оставка на изпъл­нител­ния дирек­тор на “Топ­лофикация — София“ ЕАД инж. Кремен Геор­гиев и за наз­начаването на Алек­сан­дър Алек­сан­д­ров за нов изпъл­нителен член на Управител­ния съвет на дружес­т­вото. Всеиз­вес­тно е, че това общин­ско дружес­тво, имащо определящо значение за осигуряване на отоп­лението на по-голямата част от столицата, се намира в със­тояние на фак­тически фалит, като само през пос­лед­ната година е нат­рупало над 115 млн. лв. нов дълг към “Бул­гар­газ“ ЕАД. Кад­ровите промени под фор­мулата “оставка по лични причини“ се утвърди като трайна, удобна, но вредна и порочна прак­тика в управ­лението на Столична община, оглавявана от кмета Фан­дъкова. Тя не раз­к­рива проб­лемите и не ги решава, а цели един­с­т­вено да прик­рива лошото управ­ление и да предот­в­ратява носенето на отговор­ност.

Във втор­ник, 19 ноем­ври, на сесията на СОС общин­с­ките съвет­ници от групата на “БСП за Бъл­гария“ поис­кахме обяс­нение за нас­тъпилите кад­рови промени в “Топ­лофикация — София“ ЕАД, но нямаше кой да даде такива, тъй като кметът Фан­дъкова блес­теше с отсъс­т­вието си. Стара традиция, но в нов ман­дат, за да не отговаря на неудобни въп­роси.

Ето защо ние, общин­с­ките съвет­ници от групата на “БСП за Бъл­гария“, нас­тоявахме по време на сесията във втор­ник, нас­тояваме и сега да бъдат свикани спешни заседания на три от пос­тоян­ните комисии на СОС, имащи пряко отношение към дей­ността на “Топ­лофикация — София“ ЕАД — по “Инженерна инф­рас­т­рук­тура и енер­гийно планиране“, “Икономика и соб­с­т­веност“ и “Финанси и бюджет“. На тези заседания да бъдат изс­лушани членовете на Над­зор­ния и на Управител­ния съвет на дружес­т­вото относно причините за кад­ровите промени и готов­ността на дружес­т­вото за нас­тъп­ващия отоп­лителен сезон. Ще нас­тояваме да бъде нап­равен финан­сов одит, с чийто резул­тати да бъдат запоз­нати и общин­с­ките съвет­ници. Също така да бъде даден ход за реализиране на решението на СОС за тър­сене на меж­дународен кон­сул­тант, който да пред­ложи модел за управ­ление и раз­витие на “Топ­лофикация — София“ с цел озд­равяването му.

Нас­тояваме да бъде спазен законът и СОС своев­ременно да вземе решение за провеж­дане на кон­курс за избор на ръководни органи на “Топ­лофикация — София“ ЕАД, като бъде прек­ратена вред­ната прак­тика за наз­начаване “до кон­курс“. До провеж­дането на такъв кон­курс така и не се стига, а временно наз­начените подават оставки “по лични причини“.

България

Икономика

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Заедно с минис­търа на финан­сите ще се опитаме да осигурим старите плащания към път­нос­т­роител­ните фирми. В чет­вър­тък от 11 часа имаме уговоре…

Прочети още:

Loading...

Култура

115 години от рождението на Астрид Линдгрен

Софийс­кият меж­дународен литературен фес­тивал за деца и младежи отбелязва 115 години от рож­дението на Аст­рид Лин­д­г­рен. Събитието е на 7 декем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Почина Атанас Станкушев

Тъжна вест за род­ната жур­налис­тика – на 66-годишна въз­раст от този свят си отиде Атанас Стан­кушев. Наско беше едно от най-силните пера на бъ…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

БАБХ са масирани проверки на рибата по Никулден

Бъл­гар­ска аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ) започва засилени проверки за Никул­ден. От днес, 28.11., до 6-ти декем­ври включително, ще …

Прочети още:

Loading...