Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет18092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Кметът Станислав Владимиров: Перничани са гневни, искат възмездие

Кметът Станислав Владимиров: Перничани са гневни, искат възмездие

Кметът Станислав Владимиров: Перничани са гневни, искат възмездие

Водата се е пилеела, въпреки че е имало индикации за бъдещ проблем, заяви новоизбраният градоначалник на миньорския град

Пер­ник е на воден режим вече почти 48 часа, но за съжаление пър­вите стъпки, които ВиК операторът тряб­ваше да пред­п­риеме по въвеж­дането му не са добри, защото раз­ходът на вода от язовир „Студена“ не е намален“. Това заяви кметът на Пер­ник Станис­лав Владимиров пред БТВ. Той добави, че намаляването на раз­хода на питейна вода е основ­ното при въвеж­дане на такъв режим, защото с намаляването на отока се цели в  язовира да има вода, която да бъде осигурена на пер­ничани до месец април. Той комен­тира, че ВиК дружес­т­вото не е нап­равило така, че Пер­ник да има вода във времето, което е зададено и да се ограничат раз­ходите и пот­реб­лението на вода. „Ако продъл­жаваме така, ще имаме вода още два месеца и това е поред­ната чер­вена лампа, която светва за неп­равилни дейс­т­вия от страна на вод­ното дружес­тво“, категоричен бе Станис­лав Владимиров.  Кметът на Пер­ник добави, че днес е имало съвещание в община Пер­ник за текущи проб­леми и зим­ното почис­т­ване и един­с­т­веният отсъс­т­ващ е бил управителят на ВиК, който дори не е изп­ратил свой пред­с­тавител, въп­реки че това е тема не само за Пер­ник. „Никой не дойде да обясни какви са пър­вите стъпки  по плана, който начер­тахме миналата сряда. Имаше желание в рам­ките на няколко дни да имаме инфор­мация, но след една сед­мица аз все още нямам такава нито за това дали водата в язовир „Долна Диканя“ е годна, нито по другите важни въп­роси“, обясни Владимиров.

Станис­лав Владимиров комен­тира още, че пър­вите чер­вени лампи, че притокът на вода към язовира е далеч по-малък от раз­хода са още от началото на тази година. По думите му, вместо МОСВ да ограничи раз­хода на вода от язовир „Студена“, до миналият месец тай е бил кон­с­тан­тен. „Водата се е пилеела, въп­реки че е имало индикации за бъдещ проб­лем. Защо въп­реки недос­татъч­ния приток тол­кова много време е раз­ход­вано еднакво количес­тво вода?  Преди повече от два месеца зададох въп­рос на минис­тър Петя Аврамова в тази посока. Тогава водата в язовир „Студена“ беше под 10 млн. кубика и обяс­них, че ако този период продължи, ще изпад­нем в кризата, в която сме в момента. За съжаление мерки не бяха взети нав­реме“, добави кметът на община Пер­ник. Той обясни, че има добра комуникация с премиера, но надолу по веригата има проб­лем. „Утре имам среща със зам.-министър Николай Нан­ков и се надявам да получа по-конкретна инфор­мация за всичко, което бяхме начер­тали като дейс­т­вия и за пос­лед­ващите стъпки, които трябва да пред­п­риемем“, обяви Владимиров. Той добави, че един­с­т­веното, което община Пер­ник трябва да нап­рави в тази ситуация е да съг­ласува режима с ВиК оператора. „Ние обаче пред­п­риехме бързи стъпки, за да съг­ласуваме всичко с РЗИ, дет­с­ките градини, училищата и пер­ничани“, каза още кметът на община Пер­ник. Той добави, че на облас­т­ния управител, МОСВ и всички отговорни инс­титуции трябва да се зададе въп­росът– защо тол­кова късно се започ­ват дейс­т­вия, които е тряб­вало да бъдат нап­равени много по-рано.

Във връзка с раз­лични слухове за източ­ването на язовир „Студена“ Станис­лав Владимиров обясни, че лип­сата на дос­татъчно инфор­мация от ком­петен­т­ните органи е довела до това в Пер­ник да има раз­лични слухове– защо МОСВ е раз­решило такъв оток от язовира и какво е нап­равило вод­ното дружес­тво в Пер­ник, за да предот­в­рати кризата. „Това е въп­рос, на който няма логичен отговор. Затова в понедел­ник подадох сиг­нал до прокуратурата и искам да раз­бера защо с дейс­т­вията си ВиК операторът е довел Пер­ник до тази криза. Надявам се прокуратурата да влезе във ВиК дружес­т­вото в спешен порядък и да нап­рави прег­лед на всички дейс­т­вия. Раз­читам да се нап­рави и обс­тойна проверка от изпъл­нител­ната власт надолу по веригата, как­вото е и желанието на премиера“, заяви Станис­лав Владимиров.  Той бе категоричен, че очаква бързи и кон­к­ретни стъпки от изпъл­нител­ната власт и ВиК и най-вече бързо да  се раз­бере кой е виновен, защото, категоричен е той, виновен има. „В Пер­ник има огромен гняв, защото пер­ничани не са виновни за това, че някой не си е свър­шил работата и съг­раж­даните ми очак­ват най-накрая да има наказан за цялата ситуация“ заяви кметът на Пер­ник.

КАРЕ:

Протес­тиращи поис­каха зат­вор за управ­ници от ГЕРБ

Полиция спря протес­тиращи да лин­чуват дирек­тора на дружес­т­вото „ВиК“ Иван Витанов. Това стана по време на протеста в Пер­ник, който се провежда пред сградата на вод­ната ком­пания, предава zapernik.com.

В същото време кметът на града Станис­лав Владимиров  в момента е на среща в София с минис­търа на регионал­ното раз­витие и благоус­т­ройс­тво Николай Нан­ков, който е зам.министър, но в момента изпъл­нява фун­к­циите на минис­тър.

Много ми е интересно, защо „ВиК“ дружес­т­вото не казва къде са парите от ремонта, който е тряб­вало да се извърши на стената. Това отношение е прес­тъпно към нас и децата ни. Ние искаме отговори“, каза протес­тираща жена.

Не вкарат ли някой в зат­вора и не се ли реши откъде вода да се вкара, тук ще стане хуманитарна криза. Положението е страшно“, каза Георги Лазаров – протес­тиращ.

Пред­с­тавител на „ВиК“ слезе пред митин­гуващите и се опита да говори, но хората го освир­каха и каза, че иска да слезе дирек­торът. Медиите наобиколиха човека, който каза, че дирек­торът казал да се излъчат пред­с­тавители, които да се качат при него, но хората поис­каха той да слезе при тях.

След минута стана страшно. Хората започ­наха да се бун­туват и да влизат в сградата на „ВиК“. На стъл­бите полицаи излязоха и с телата си запушиха входа. Протес­тиращите се въз­мутиха. Питаха полицаите дали и те имат вода.

В крайна сметка трима пред­с­тавители се качиха при дирек­тора Иван Витанов, въп­реки, че част от протес­тиращите не бяха съг­ласни.

Медии не бяха допус­нати до срещата.

Певицата София Геор­гиева крещи от тъл­пата: „Зат­вор за Вяра Церов­ска (бивш кмет от ГЕРБ) и Ирена Соколова (облас­тен управител и пред­седател на ГЕРБ-Жени). Защо се даваше вода на „Стомана“, всички знаем на кой е соб­с­т­веност“.

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...