Болно здравеопазване: Нов случай с размотавано по болници дете в тежко състояние

Болно здравеопазване: Нов случай с размотавано по болници дете в тежко състояние

Лекари препоръчвали да заведат детето в частна болница, единствено бърза реакция в „Пирогов” предотвратила смъртен случай

След случая на 3-годишното дете, чиито родители са тър­сили помощ в три бол­ници преди то да издъхне в „Пирогов”, се появиха много подобни сиг­нали.

Родители раз­каз­ват, че и на тях им се налагало да чакат с часове пред педиат­рич­ната клиника в София.

А много от тях са били преп­ращани към други бол­нични заведения. Причината не е изненада, тя е все една и съща – в педиат­рията няма място.

Повечето родители се притес­няват да зас­танат пред камера. Осмеляват се Лора и Георги Стоилови, чиято дъщеричка само преди няколко месеца е била на косъм от смъртта заради разиг­раване между бол­ници, инфор­мира Нова ТВ.

Едните нямат хирург, другите нямат ехог­раф. Родителите са в някаква безиз­ходица”, раз­казва Лора Стоилова. „Всеки родител, който се е сблъс­к­вал с това нещо, знае, че трябва да обиколи няколко заведения, няколко кабинета”, комен­тира Георги Стоилов.

Понякога нямаш това време. Ние загубихме 2 дни, които можеше да са фатални”, обяс­нява Лора: В петък срещу събота момичен­цето започва за пов­ръща. Призори вече се притес­нихме и решихме, че ни трябва лекар­ска помощ. Първо отидохме при дежурен педиатър в час­тна клиника. Педиатърът кон­с­татира, че има стомашно чревно раз­с­т­ройс­тво. Даде ни някаква рецепта, по която ние купихме лекар­с­тва от аптеката. Детето обаче продължи да се влошава, вдигна и висока тем­пература. Тогава решихме да отидем в дет­с­ката педиат­рия”, обяс­нява Лора.

Там раз­казът звучи болез­нено поз­нато: „Там ни прие дежур­ната гас­т­роен­тероложка. Тя прег­леда детето, само опипа корема. Заяви, че наис­тина е стомашно-чревно раз­с­т­ройс­тво, но детето е силно дехид­ратирано. Тряб­вало да се сложи на сис­теми, но тъй като те нямали свободно легло, можела да ни насочи към час­тна клиника. Те нямат стационар, няма да лежи, само ще стоим за часовете, докато изтече сис­темата, а след това да се прибирам в къщи. Или другият вариант — ако ни била нас­таняла при тях, тряб­вало да лежим в коридора, което естес­т­вено нас нямаше как да ни уст­ройва”, раз­казва Лора.

Така родителите взимат детето на ръце и го водят в трета бол­ница. Пак час­тна. „Отидохме в след­ващата клиника. Там нап­равиха кръвни изс­лед­вания. Нещо, което в педиат­рията не нап­равиха. Сложиха ѝ сис­теми, поседяхме няколко часа и ни изписаха”, раз­казва още Лора.

Казали им да дой­дат на другата сут­рин, защото нямат лег­лова база. На след­ващата сут­рин те отишли, нап­равени били нови кръвни изс­лед­вания. „Въп­рос­ният индекс CRP е скочил на 113! От 8 на 113!”, обяс­нява Лора. „Ние през цялото време искахме прег­лед от хирург, те каз­ваха, че нямат такъв.

За ехог­раф, каз­ват: „Ние нямаме такъв, евен­туално в понедел­ник ехог­рафът ще работи”. Следобедът детето видимо се влошава. Тя просто се отпуска и само стои полунеадек­ватна. След изрично мое нас­тояване, че най-вероятно е апан­дисит ме пог­лежда и казва „Категорично не е!””. След което пак ги изп­рашат у дома. С една уговорка – да дой­дат пак на след­ващия ден в 14:00 часа, за да продъл­жат със сис­темите.

Но вместо да се приберат вкъщи, родителите обръщат колата и тръг­ват към „Пирогов”. „В 1 часа през нощта детето е вече на операцион­ната маса. Благодаря на д-р Житянов, който я спаси и който след операцията, като излезе и каза, че ако 56 часа още сме закъс­нели, е нямало да може да ни помогне”, раз­казва Лора.

Така се оказва, че ако Лора и Георги бяха пос­лушали лекар­ката в пос­лед­ната клиника да идат на след­ващия ден по обяд, най-вероятно днес дъщеря им нямаше да е сред живите.