Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 232, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Нинова за кризата с водата: Властта сама призна безхаберието си!

Нинова за кризата с водата: Властта сама призна безхаберието си!

Нинова за кризата с водата: Властта сама призна безхаберието си!

315 000 българи са в криза и на воден режим, припомни лидерката на БСП

Шокирани сме от факта, че заместник-министър от трибуната на пар­ламента каза, че е раз­б­рал от медиите, че освен в Пер­ник, и в други градове има режим на водата. Това изречение казва всичко и пот­вър­ж­дава вчераш­ните ни думи за без­хаберието и без­силието ви – минис­три четат от медиите къде има проб­лем с водата. Второто ви приз­нание, което казва всичко — облас­т­ният управител на Пер­ник от ГЕРБ чак вчера, според зам.-министъра, била раз­б­рала, че има правомощия и задъл­жения по отношение  на водос­наб­дяването в Пер­ник. И това казва всичко – какви хора наз­начавате, знаете ли какво правят там и какви са им правомощията. Сами си го приз­нахте в лицето на зам.-министъра.

Трето, прех­вър­лихте вината на ВиК операторите и дирек­торите, на кметовете. А вчера, г-н Нан­ков, отварям скоба, си поз­волихте да обвините кмет на БСП, който е встъпил в длъж­ност преди дни. Щях да ви питам — кметът на Пер­ник чий беше, а на Шумен, а на Ловеч? Поне в тази огромна национална криза да не под­хож­дате по този начин — няма никакво значение какъв е кметът, когато по ваше приз­нание 315 хиляди човека са в криза и на воден режим.

Прех­вър­лихте вината освен на ВиК, на кметове, на времето, дъж­довете и снега, но не поехте никаква отговор­ност за политиката на правител­с­т­вото на национално рав­нище във вод­ния сек­тор. Сега ще вземете една-две оставки, за да потушите нап­режението сред хората в Пер­ник и другите населени места. Но това не решава проб­лема. Пом­ните ли, когато преливаха язовири и заливаха Варна, Мизия – какво отговори минис­тър от правител­с­т­вото? Свик­вайте, уважаеми бъл­гари — в глобални климатични промени, оттук нататък ще е така, язовирите ще преливат и ще ви давят. Сега е обратно – няма вода в язовирите, а причината е същата. Свик­вайте, уважаеми бъл­гари, че ще носите легени години наред, защото има климатични промени и засушаване. Не можете док­рай да се оправ­давате с това, защото вие сам каз­вате една от основ­ните причини – 75% от водата се губи. Изтича, защото няма под­менена и рехабилитирана водоп­реносна мрежа. Чия е отговор­ността? На правител­с­т­вата на Бойко Борисов през пос­лед­ните 10 години. Сега каз­вате, че отсега нататък трябва да под­мените водоп­ренос­ната сис­тема, започ­вате проекти. Къде бяхте 10 години? Колко пари изтекоха в тази сис­тема и къде са парите на хората от увеличението на цената на водата? Къде са парите от оператив­ните прог­рами? По ваша официална инфор­мация 0,5 процента от водоп­ренос­ната мрежа в страната сте под­менили за 10 години. Сега ви е виновен дъж­дът, снегът, слън­цето, засушаването и глобал­ното затоп­ляне. Не, виновно е без­хаберието ви през пос­лед­ните 10 години и без­силието днес да решите проб­лема и ужасяващите данни, които изнасяте за пръв път. 320– хиляди души вече в режим, вероятно ще станат повече, а отговорът за Пер­ник е, че след 2 години ще се реши проб­лемът. Две години ли ще ги дър­жите на режим? Каз­вате, че от 4 дена проуч­вате алтер­нативни източ­ници, а проб­лемът в Пер­ник е поне от 2 години. Вие чак сега проуч­вате алтер­нативни източ­ници. Каз­вате, че са подавани годишни, месечни, ежед­невни прог­нози и отчети от ВиК Пер­ник – 10 години като ги четохте, какво нап­равихте? Не ви е виновно слън­цето, нито водата, нито ВиК дружес­т­вата, виновно е без­хабер­ното и некадърно управ­ление през пос­лед­ните 10 години и без­силието на същото управ­ление днес да реши проб­лема, заяви лидер­ката на БСП.

БСП отново внася своя проект за Закон „Антикоруп­ция”

Внесохме отново нашия Антикоруп­ционен закон, в който искаме пред­седателя на КПКОНПИ да се наз­вачава от президента. Това каза лидерът на БСП Кор­нелия Нинова пред жур­налисти, предаде “Фокус“. Тя осочи, че от пар­тията го прави не защото президен­тът е под­к­репен от БСП, а защото президен­тът не раз­п­ределя общес­т­вени поръчки, не раз­дава еврофон­дове и е обек­тивна инс­титуция. “Реагираме днес, защото сме дис­цип­линирани хора. Искахме да прик­лючат сроковете, процедурите по номинации, да се зат­вори вчера в 18.00 ч. срока и да говорим днес. Няколко прин­ципни неща. Още при съз­даването на КПКОНПИБСП за Бъл­гария“ бяхме против по прин­ципни съоб­ражения. Тази комисия беше съз­дадена сгрешено. Тогава ние внесохме своя алтер­нативен антикоруп­ционен закон и той беше отх­вър­лен. Времето показа, че докато сега същес­т­вуваше и работеше нито един политик по високите етажи на властта не беше осъден за коруп­ция. Нещо повече — самият пред­седател на комисията се оказа замесен в коруп­ционни власти. Времето доказа нашето твър­дение, че тя няма да сработи. Не може депутатите, управ­ляващото мнозин­с­тво, да излъч­ваме човека, да го избираме и наз­начаваме, дър­жавата да му плаща зап­латата и да очак­ваме, че той ще ни раз­с­ледва обек­тивно за коруп­ция и ще ни предаде на съд“, каза още Нинова. Тя посочи, че той ако тръгне да раз­с­ледва обек­тивно, това мнозин­с­тво може да го уволни. “По този начин съз­дадена комисията няма да пребори коруп­цията. “Сега ни пред­лагат повече от същото“, каза още Нинова. Аз лично ще гласувам против кан­дидатурите на Сотир Цацаров и Симеон Най­денов за КПКОНПИ. Това каза лидерът на БСП Кор­нелия Нинова. Тя посочи, че ПГ на “БСП за Бъл­гария“ ще присъс­тва на изс­луш­ванията за пред­седател на Антикоруп­цион­ната комисия и преди гласуването ще вземе решение как да гласува. На въп­рос как тя лично би гласувала, Нинова нап­рави уговор­ката, че това е нейно лично мнение, а не еднолично налагане на мнение в групата.

“Не се съм­нявам в качес­т­вото на никого, моделът е сбър­кан, който и да е там. Когато са го излъчили едни хора и утре могат да го сменят, ако той тръгне срещу тях.

България

Икономика

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Заедно с минис­търа на финан­сите ще се опитаме да осигурим старите плащания към път­нос­т­роител­ните фирми. В чет­вър­тък от 11 часа имаме уговоре…

Прочети още:

Loading...

Култура

115 години от рождението на Астрид Линдгрен

Софийс­кият меж­дународен литературен фес­тивал за деца и младежи отбелязва 115 години от рож­дението на Аст­рид Лин­д­г­рен. Събитието е на 7 декем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Почина Атанас Станкушев

Тъжна вест за род­ната жур­налис­тика – на 66-годишна въз­раст от този свят си отиде Атанас Стан­кушев. Наско беше едно от най-силните пера на бъ…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

БАБХ са масирани проверки на рибата по Никулден

Бъл­гар­ска аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ) започва засилени проверки за Никул­ден. От днес, 28.11., до 6-ти декем­ври включително, ще …

Прочети още:

Loading...