Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет18092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Социалист: ГЕРБ предлага бюджет на застоя, този кабинет е вреден за България

Социалист: ГЕРБ предлага бюджет на застоя, този кабинет е вреден за България

Социалист: ГЕРБ предлага бюджет на застоя, този кабинет е вреден за България

ГЕРБ пред­лагат бюджет на зас­тоя. Сред­с­т­вата в бюджета  не се изпол­з­ват, за да се нап­равят необ­ходимите реформи, а потъват. Има множес­тво сред­с­тва, които не са съб­рани — такъв е случаят и със Сребър­ния фонд. При управ­лението на БСП от 2005г. до 2009г. в него бяха съб­рани 2,5. млрд лв. В момента  тряб­ваше да са се съб­рали  поне 10 млрд. лв, а реално са само около 3 млрд. Ако бяха съб­рани тези сред­с­тва, щеше да има много повече сред­с­тва за зап­лати, пен­сии и подоб­ряване на демог­раф­с­ката политика. В момента почти всички социални плащания са без промяна или с почти незабележимо увеличение“. Това заяви сек­ретарят на  ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Димитър Дан­чев пред БНР. Той допълни, че общес­т­вените сред­с­тва следва да решават проб­лемите — с демог­раф­с­ката криза, здравеопаз­ването, образованието и доходите, но бюджетът , пред­ложен от ГЕРБ, не дава решения за подоб­ряването им.

Дан­чев комен­тира, че за да се подобри здравеопаз­ването, е нужно бол­ниците да спрат да бъдат тър­гов­ски дружес­тва. “Необ­ходимо е да се съз­даде базова зап­лата за медицин­с­кия пер­сонал. Виж­даме, че сега как­вито и сред­с­тва да бъдат отпус­нати, не  дос­тигат до медицин­с­ките специалисти, а потъват. От БСП пред­лагаме да се намали ДДС за лекар­с­т­вата от 20 на 9%, както и лекар­с­т­вата за децата до 14 годишна въз­раст да бъдат без­п­латни“, обясни той. Попитан за проб­лема с фик­тив­ните бол­нични лис­тове  и пред­ложението да не се плаща пър­вият ден от бол­нич­ните, Димитър Дан­чев каза, че и в тази ситуация, както и в много други случаи, се вижда, че Борисов е силен в привид­ното потушаване на проб­лемите, но е слаб в предот­в­ратяването и решаването им. “Вместо да се потърси решение, управ­ляващите искат да накажат корек­т­ните граж­дани, които си плащат осигуров­ките, като не им се плаща пър­вият ден от бол­нич­ните“, обясни народ­ният пред­с­тавител.

Той  комен­тира и прог­нозата на екс­пер­тна група, финан­сирана от Минис­тер­с­т­вото на труда и социал­ната политика, в която се твърди, че  ако не се вземат спешни мерки за подоб­ряване качес­т­вото на живот в страната, все по-малко бъл­гари ще се осмеляват да съз­дават семейс­тва и все повече хора ще емиг­рират в други страни: “Резул­татът от политиката на сегаш­ното правител­с­тво е, че само след около 15 години Бъл­гария ще има силно ограничен пазар на труда, по –лошо здравеопаз­ване, както и задъл­бочаване на икономичес­ките неравен­с­тва“. “Този пар­ламент, в сегаш­ният му вид, е изчер­пан. Скан­далите в управ­ляващата коалиция са ежед­невие. Този кабинет няма бъдеще и вреди на страната“, завърши Димитър Дан­чев.

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...