Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет18092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Иво Христов: Системата е опорочена, самодържецът Борисов - вече е обсебил всички власти

Иво Христов: Системата е опорочена, самодържецът Борисов - вече е обсебил всички власти

Иво Христов: Системата е опорочена, самодържецът Борисов - вече е обсебил всички власти

Президен­тът Радев върна дос­тойн­с­т­вото на инс­титуцията, изчисти инс­титуционал­ната реч от русофобията и изк­ривяването на историята, заяви евродепутатът от БСП

Премиерът Борисов меч­таеше за съв­сем друга среща с американ­с­кия президент Доналд Тръмп, а не за това привик­ване, причината за което е под­писът за прокар­ването на “Тур­ски проток“ през Бъл­гария.“ Това комен­тира Иво Хрис­тов, член на Делегацията на бъл­гар­с­ките социалисти в Европейс­кия пар­ламент, по БСТВ. “От дълго надувания балон по време на европ­ред­седател­с­т­вото,  че Борисов е някакъв меж­дународен фак­тор, зас­тъп­ник на Запад­ните Бал­кани и прочее, не остана нищо. Лидерите на Запад­ните Бал­кани дори не го поканиха на своята среща. Борисов е все по-маргинализиран, независимо от това, че тази среща ще ни бъде пред­с­тавена като голям вън­ш­нополитически триумф и тя рис­кува да ускори раз­воя на политичес­ката ситуация в Бъл­гария“, смята Хрис­тов. Според бъл­гар­с­кия евродепутат Борисов е обещал всичко на всички и това е причината да е на своя пост: “Неговата слабост, неговата зависимост е и негова най-голяма сила, тъй като всеки вън­шен фак­тор пред­почита да си има работа със зависим дър­жав­ник в Бъл­гария“.

По думите му изборът на президента Радев е събудил огромна надежда в бъл­гар­с­кия народ. “Ако надеж­дата за цялос­тна политическа промяна все още не се е сбъд­нала, то президен­тът Радев върна дос­тойн­с­т­вото на инс­титуцията. Освен това, той изчисти пуб­лич­ната реч от омер­зител­ната русофобия, от посегател­с­т­вата над бъл­гар­с­ката история и свобод­ните интер­п­ретации. Президен­тът се радва на меж­дународен авторитет. Със своите вета той се позиционира като говорител на мнозин­с­т­вото от бъл­гар­с­кия народ и хранител на общес­т­вения интерес. Това не значи, че общес­т­веното мнение би се задоволило само с това. Има очак­ване за промяна в Бъл­гария, тя трябва да тръгне отнякъде“, каза Иво Хрис­тов. “Изпъл­нител­ната власт и  в час­т­ност самодър­жецът Борисов — вече е обсебил всички власти и дори на него му убяг­ват много от процесите, които икономически кръгове движат по свой интерес. Сис­темата е напълно опорочена. Политичес­ката сис­тема, пар­тий­ната сис­тема не фун­к­ционира — имаме партия-държава, обг­радена от партии-сателити и една един­с­т­вена опозиция — БСП“, обясни Хрис­тов. “За съжаление и нивото на бъл­гар­с­ката демок­рация е срав­нимо с това– от края на 80-те години. В някои отношения дори е по-зле. Къс­ният печат от края на перес­т­рой­ката беше много по-свободен от сегаш­ния, а законите — добри или лоши — регулираха живота в страната, докато сега всичко се случва извън законите и паралелно на законите“, завърши Иво Хрис­тов.

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...