Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб19092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Министър Кирил Ананиев: Заплатите на спешната помощ трябва да се увеличат двойно до 2022 г.

Министър Кирил Ананиев: Заплатите на спешната помощ трябва да се увеличат двойно до 2022 г.

Министър Кирил Ананиев: Заплатите на спешната помощ трябва да се увеличат двойно до 2022 г.

До 2022 г. зап­латите на работещите в спеш­ната помощ трябва да се увеличат двойно, заяви здрав­ният минис­тър Кирил Ананиев при отк­риването на новия Национален цен­тър за обучение и квалификация в сис­темата на спеш­ната помощ, съобщи БНР. Той призна, че недос­тигът на кадри в сис­темата е сериозен проб­лем. Затова пред­п­риемаме мерки за обучение на кад­рите, за съз­даване на по-благоприятна среда за работа, въз­мож­ности за кариерно раз­витие, обясни здрав­ният минис­тър. Близо 7 000 лекари, фел­д­шери, медицин­ски сес­три и парамедици от спеш­ните цен­т­рове в цялата страна ще преминат без­п­латен 5-дневен курс за повишаване на ком­петен­циите и над­г­раж­дане на знанията и уменията за работа в спеш­ната помощ. Обученията са по проект „Подоб­ряване на условията за лечение на спеш­ните със­тояния“ (ПУЛСС), в рам­ките на който пред­с­тои да бъдат обучени минимум 6892 души. Така изг­радена, сис­темата на обучение ще гаран­тира под­дър­жане на теоретична и прак­тическа квалификация, отговаряща на най-добрите световни стан­дарти и ще гаран­тира мак­симално качес­т­вено медицин­ско обс­луж­ване на пациен­тите от цялата страна. Групите са сфор­мирани така, че обучението да не въз­п­репят­с­тва осъщес­т­вяването на спеш­ната медицин­ска помощ в страната и нито един пациент да не остане без нав­ременно оказана спешна помощ, обясни Ананиев.

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...