Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 23, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Тръмп: Визите може и да отпаднат, със сигурност ще го обсъдим

Тръмп: Визите може и да отпаднат, със сигурност ще го обсъдим

Тръмп: Визите може и да отпаднат, със сигурност ще го обсъдим

Американският президент заяви, че България може да е пример на страни като Германия заради разходите за отбрана

Визите за бъл­гар­ски граж­дани може и да пад­нат, със сигур­ност темата ще бъде обсъдена, заяви президен­тът на САЩ Доналд Тръмп в Овал­ния кабинет в началото на срещата си премиера на Бъл­гария Бойко Борисов, цитиран от БТА.

Имаме страхотно приятел­с­тво с Бъл­гария, много бъл­гари живеят тук, те са чудесни хора, каза още американ­с­кият дър­жавен глава. Президен­тът на САЩ пос­рещна официално бъл­гар­с­кия премиер Борисов на входа на Белия дом. Преди началото на срещата на четири очи в Овал­ния кабинет Тръмп покани медиите, комен­тира Инвестор.бг. Много е вероятно да дойда в Бъл­гария, само Борисов да ме покани, заяви още Тръмп. Американ­с­кият президент също така заяви, че страната ни може да пос­лужи като пример на страни като Гер­мания, тъй като раз­ходите ни за отб­рана са над 3 процента от БВП. С тези думи си обърна президен­тът на САЩ Доналд Тръмп към премиера Бойко Борисов. Бъл­гария купува страхотни американ­ски оръжия, най-добрите в света, посочи Тръмп, цитиран от БТА. На свой ред Борисов заяви, че ​Бъл­гария високо цени стратегичес­кото си пар­т­ньор­с­тво със САЩ и е уверен, че посещението и срещата ще са от голяма полза за неговото раз­витие. Бъл­гар­с­кият министър-председател изрази удов­лет­ворение от установения устой­чив политически диалог на всички рав­нища и изрази увереност, че по-нататъшното му активизиране ще има ползи и за двете дър­жави, съобщи прес­служ­бата на минис­тер­с­кия съвет.

Борисов акцен­тира върху отлич­ното пар­т­ньор­с­тво между Бъл­гария и САЩ в редица сфери. В раз­говора си с Тръмп премиерът Борисов посочи кон­с­т­рук­тив­ното взаимодейс­т­вие между двете дър­жави по под­готов­ката и сключ­ването на договора за придобиване на бойни самолети Ф-16 Блок 70. Борисов пък специално акцен­тира върху индус­т­риал­ното сът­руд­ничес­тво, което съпът­с­тва модер­низацията на бъл­гар­с­ките въоръжени сили. Той също отбеляза и сът­руд­ничес­т­вото на Бъл­гария и САЩ в областта на енер­гетиката, в кон­тек­ста на национал­ната сигур­ност. Изтъкна и проек­тите, по които страната ни работи усилено и които ще доп­ринесат за дивер­сификация на енер­гий­ните източ­ници и мар­ш­рути. Премиерът заяви, че американ­с­ките инвес­титори са добре дошли у нас и посочи стремежа на страната ни да насър­чава високотех­нологични произ­вод­с­тва. Бъл­гар­с­кият министър-председател посочи предим­с­т­вата на Бъл­гария като инвес­тиционна дес­тинация в области като образованието, науката, насър­чаването на туризма и кон­так­тите между хората. Борисов проведе срещи и с ръковод­с­т­вата на Меж­дународ­ния репуб­ликан­ски инс­титут (IRI) и на Национал­ния демок­ратичен инс­титут (NDI) в рам­ките на официал­ното си посещение в Съединените американ­ски щати. От 12 до 14 декем­ври IRI ще бъде домакин на голяма среща в София с Дър­жав­ния депар­тамент на САЩ и бъл­гар­с­кото правител­с­тво. Основ­ната тема на форума ще е бор­бата с екс­т­ремизма.

България

Възпоменание Една година без Георги Стоянов Христво

Инж. Технолог доктор по историческите науки

19392022

Той беше човек със силно чув­с­тво за общес­т­вен дълг, поч­тен­ност, широка кул­тура, жажда за…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Лавров обвини Запада и Украйна в опит да нанесат стратегическо поражение на Русия

Лавров обвини Запада и Украйна в опит да нанесат стратегическо поражение на Русия

Киев: Русия подготвя нова масирана ракетна атака

Целият Север­ноат­лан­тически алианс воюва срещу Русия. Това заяви рус­кият минис­тър на външ…

Прочети още:

Loading...

Земеделие