Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 24, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Проф. Румен Гечев: Алтернативният бюджет на БСП е бюджет на инвестициите, развитието и перспективата

Проф. Румен Гечев: Алтернативният бюджет на БСП е бюджет на инвестициите, развитието и перспективата

Проф. Румен Гечев: Алтернативният бюджет на БСП е бюджет на инвестициите, развитието и перспективата

Бъл­гария, не само в ЕС, но и в глобален мащаб, е една от най-бързо топящите се нации. Ние пред­лагаме един кон­к­ретен инс­т­румент за дправяне с проб­лема, отбеляза социалис­тът и икономически екс­перт

Пред­лагаме алтер­натива на Бюджет 2020, в която основ­ният мотор са инвес­тициите, чрез които в сред­нос­рочна пер­с­пек­тива да догоним страните, които са преди нас по обществено-икономическо раз­витие. Това каза за предаването „Софийска трибуна“ по Радио „Фокус“ проф. Румен Гечев, народен пред­с­тавител от ПГ на „БСП за Бъл­гария“.

Алтер­натив­ният бюджет на БСП е бюджет на раз­витието, защото след­вайки прак­тиките на европейс­ките страни, ние залагаме на ролята на бюджета не само като сред­с­тво за гаран­тиране на работата на основ­ните дър­жавни, общин­ски и облас­тни инс­титуции, но най-вече като инс­т­румент, който се изпол­зва за стимулиране на икономичес­кото раз­витие, основно с пазарни сред­с­тва. И тъй като стимулирането на икономичес­кото раз­витие означава инвес­тиции, в нашия алтер­нативен бюджет сме заложили 800 млн. лв. за тази цел.

300 млн. лв. от тях са за най-изостаналия в ЕС район, а именно Северозапад­ния регион на Бъл­гария.

Останалите 500 млн. лв. сме пред­видили за стимулиране на икономичес­кото раз­витие на други изос­танали райони на страната. По този начин ние решаваме няколко въп­роса. Не само, че стимулираме публично-частното пар­т­ньор­с­тво и спомагаме икономиката да пос­тигне по-висок рас­теж, но спомагаме и за намаляването на икономичес­ките раз­личия между отдел­ните региони на Бъл­гария и за решаването на най-страшния въп­рос – демог­раф­с­ката криза. Бъл­гария, не само в ЕС, но и в глобален мащаб, е една от най-бързо топящите се нации. Ние пред­лагаме един кон­к­ретен инс­т­румент, който е проверен във времето и в други страни и който дава резул­тати. За раз­лика от европейс­ките прак­тики, съоб­разени с кон­к­рет­ните условия на Бъл­гария, които ние пред­лагаме, управ­ляващите, пар­тия ГЕРБ и тех­ните сателити, пред­лагат обратен под­ход. Тех­ният под­ход е изумителен.

ГЕРБ все повече намаляват ролята на дър­жавата за стимулиране на икономичес­кото раз­витие

, изразяващо се в намаление на бюджет­ните раз­ходи като дял в БВП. На всичко отгоре са заложили понижение на икономичес­кия рас­теж. От около 4% е заложено догодина и след­ващите 3 години в прог­ноз­ната рамка да спадне на почти 3% годишен рас­теж. Това ни дава основание да наречем тех­ния бюджет „Бюджет на зас­тоя“. При такъв рас­теж, заложен от ГЕРБ, този рас­теж е под рас­тежа на други страни, които са преди нас в ЕС, да не говорим за най-развитите. Но Румъния, Словакия, Полша и Унгария залагат по-висок рас­теж, т.е. правител­с­т­вото обрича страната ни да остане на пос­лед­ното място“, обясни той.

По думите му както бюджетът на страната, така и сред­с­т­вата от Европа трябва да работят за благото на бъл­гарина. „Под „бъл­гарина“ обаче управ­ляващите раз­бират тех­ните близки, род­нини и приятели. Милиони левове са изхар­чени за строител­с­т­вото на къщички с пари от Европа. Вместо да спомагат да раз­витието на мал­кия и сред­ния биз­нес в туризма, сред­с­т­вата основно са пол­з­вани за обогатяване на семейс­т­вата на влас­тимащите“, уточни проф. Румен Гечев, като добави, че строенето на магис­т­рали се осъщес­т­вява по аналогичен начин.

Извън темата за коруп­цията, в бюджета на управ­ляващите

няма никаква идея за обществено-икономическото раз­витие на страната, каза още народ­ният пред­с­тавител от ПГ на „БСП за Бъл­гария“. „В него са си пос­тавили за цел да израв­няват бюджет­ните приходи и раз­ходи. Но не това е най-важното. Най-важното е бюджетът да решава проб­леми с фун­к­ционирането на дър­жав­ните инс­титуции, за изпъл­нява елемент на т.нар. фис­кална политика, т.е. да стимулира икономичес­кото раз­витие, кон­курен­тос­пособ­ността

да съз­дава нови работни места

и най-вече в него да има определена визия за раз­витие на икономиката на отдел­ните отрасли, подот­расли и сек­тори“, отбеляза проф. Гечев.

Той комен­тира още и преиз­чис­лението на пен­сиите, като поясни, че това ще доведе до увеличението им. „По-високите пен­сии ще бъдат въз­можни не само при по-ефективно раз­п­ределение на бюджета, но и при по-висок бюджет в резул­тат на по-динамична икономика. С други думи, пен­сиите трябва да бъдат произ­ведени“, отбеляза проф. Гечев.

БСП пред­лага да се увеличи осигурител­ният доход от близо 3000 на 3900 лв. още от след­ващата година, уточни депутатът. „По-високият таван на осигурител­ния доход означава две неща. Първо, че по-бързо ще се събират сред­с­т­вата в пен­сион­ните фон­дове, и второ, че ще расте лет­вата не само за минимал­ните и сред­ните, но и на най-високите пен­сии“, разясни той.

По думите му

здравеопаз­ването е най-критичният сек­тор в общес­т­вения живот на Бъл­гария

, то се намира в много тежко със­тояние. „Това е поради сбър­каната здравна сис­тема, където бол­ниците са тър­гов­ски дружес­тва. Затова пър­вата задача е категорично не на болниците-търговски дружес­тва. Въп­росът за приходите и раз­ходите на бол­ниците трябва да бъде под­чинен здравето на хората. Няма смисъл да се наливат повече пари в здравеопаз­ването, как­вото е пред­ложението на управ­ляващите, защото да даваш повече пари на една нерефор­мирана сис­тема всъщ­ност означава качес­т­вото на услугите неп­рекъс­нато да се влошава, на което сме и свидетели“, обясни проф. Румен Гечев.

Той каза още, че БСП прави всичко въз­можно, за да покаже на бъл­гар­с­кия избирател, че има по-добра фор­мула за решаването на наболелите и тежки проб­леми не само в бъл­гар­с­ката икономика, но и в здравеопаз­ването и образованието. „Този алтер­нативен бюджет, който БСП пред­ложи е проверен от историята и прак­тиката на раз­витите страни в ЕС. Това, което пред­лагаме е въз­можно и може да реши проб­лемите на страната ни“, обобщи народ­ният пред­с­тавител от ПГ на „БСП за Бъл­гария“.

България

Възпоменание Една година без Георги Стоянов Христво

Инж. Технолог доктор по историческите науки

19392022

Той беше човек със силно чув­с­тво за общес­т­вен дълг, поч­тен­ност, широка кул­тура, жажда за…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Лавров обвини Запада и Украйна в опит да нанесат стратегическо поражение на Русия

Лавров обвини Запада и Украйна в опит да нанесат стратегическо поражение на Русия

Киев: Русия подготвя нова масирана ракетна атака

Целият Север­ноат­лан­тически алианс воюва срещу Русия. Това заяви рус­кият минис­тър на външ…

Прочети още:

Loading...

Земеделие