Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 233, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Президентът Радев подписа указа за Иван Гешев

Президентът Радев подписа указа за Иван Гешев

Президентът Радев подписа указа за Иван Гешев

Президен­тът Румен Радев е под­писал указа за наз­начаването на изб­рания от ВСС за главен прокурор Иван Гешев на поста.

Преди това дър­жав­ният глава е поканил Гешев на среща.

Под­писах указа за главен прокурор, след като го поканих в президен­т­с­т­вото. Ясно изразих своите очак­вания за независима и ефек­тивна прокуратура, бяха думите на дър­жав­ния глава. Пов­тор­ното гласуване във ВСС не успя да раз­сее моите съм­нения. Няма как обаче да се вслушам в призивите за нарушаване на Кон­с­титуцията, защото вър­ховен­с­т­вото на закона е фун­дамен­тът на демок­рацията. Затова няма да допусна точно президен­тът да наруши Кон­с­титуцията, чието спаз­ване винаги съм след­вал, обясни Радев. Дър­жав­ният глава каза още, че е започ­нал широка общес­т­вена дис­кусия за промяна в кон­с­титуцията, реформи в съдеб­ната сис­тема, от което зависело да има ефек­тив­ност и пречуп­ване на коруп­цията. Бъл­гарите очак­ват въз­мез­дие за всички виновни в ограб­ването на КТБ и “Апар­тамен­т­гейт“, посочи още президен­тът. В бъл­гар­с­кия кон­с­титуционен модел отчет­ността на глав­ния прокурор прик­лючва с избора му. Затова и общес­т­вото ни е особено чув­с­т­вително към тази процедура. Въп­росът обаче е в цялос­т­ния модел на бъл­гар­с­ката прокуратура, в ней­ното уст­ройс­тво и фун­к­ции, в мяс­тото й в съдеб­ната сис­тема и връз­ките с други инс­титуции. Това е трудна тема, непокът­ната от 30 години, но ней­ната общес­т­вена значимост е особено актуална днес. Затова започ­вам широк общес­т­вен дебат за промени в Кон­с­титуцията и ще поканя академич­ната общ­ност, пар­ламен­тарно пред­с­тавените пар­тии, инс­титуции, професионални сдружения и граж­дан­ски организации. Истин­с­кият тест за новия главен прокурор е посоч­ването на всички прес­тъпили закона без оглед на социално положение или пар­тийна принад­леж­ност, комен­тира още президен­тът. В началото на месеца вър­нах пред­ложението на ВСС и под­чер­тах, че начинът на провеж­дане този избор трябва да съз­дава доверие в общес­т­вото, а не да поражда съм­нения, припомни Радев. Пов­тор­ното гласуване във ВСС не успя да ги раз­сее. Бъл­гария ще прос­перира, когато започ­нем да уважаваме и спаз­ваме законите, заяви още той. Общес­т­вото очаква раз­в­ръзка за коруп­цията по високите етажи на властта, за скритите офшорни сметки, фирми и имоти зад граница на политици и магис­т­рати, за „Апар­тамен­т­гейт“, за Бъл­гар­с­ката аген­ция за безопас­ност на храните и мобил­ните инсинератори, за безоб­раз­ното качес­тво на ремонти и инф­рас­т­рук­турни проекти и много други. За грабежа на КТБ. И то не селек­тивно посоч­вани, а всички виновни. От това зависи дали глав­ният прокурор ще сбъдне надеж­дите на бъл­гарите за закон­ност и справед­ливост, завърши изяв­лението си дър­жав­ният глава, цитиран от Епицентър.бг.

България

Икономика

Култура

Модернистите на XX век с изложба в София

Произ­ведения на Пабло Пикасо, Сал­вадор Дали и Хуан Миро ще бъдат под­редени в изложба „Модер­нис­тите на XX век“ в столич­ната галерия Vivacom A…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Мек­сико победи Саудит­ска Арабия с 2:1 в зак­лючителен сблъсък от група „C“, но и двата тима отпад­наха от светов­ното пър­вен­с­тво в Катар, з…

Прочети още:

Loading...

Свят

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

НАТО се опитва да привлече Индия в антируски и антикитайски съюз

“Изваж­даме от строя съоръжения ( в Украйна), които поз­воляват (на Запада) да…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...