Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 188, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) От Светия Синод призоваха парламента да отложи Закона за социалните услуги

От Светия Синод призоваха парламента да отложи Закона за социалните услуги

От Светия Синод призоваха парламента да отложи Закона за социалните услуги

Има съмнения, че неопределеността на закона в някои от разпоредбите му крие други цели, а не оповестените, предупреждават висшите духовници

От Светия Синод призоваха депутатите да отложат или отменят Закона за социал­ните услуги и промените в други нор­мативни актове, които променят реда за социално под­помагане в Бъл­гария. Това стана ясно от позиция на Светия Синод, пуб­ликувана на страницата на бъл­гар­с­ката пат­риар­шия. От Синода пред­лагат да има общес­т­вена дис­кусия за съз­даване на ясна нор­мативна уредба за социално под­помагане, която съот­вет­с­тва на Кон­с­титуцията и законите. Становището е прието на заседанието на Светия Синод на 13 ноем­ври 2019 г. От Светия Синод призовават управ­ляващите да съз­дават законодател­ната уредба, която укрепва традицион­ното семейс­тво за преодоляване на демог­раф­с­кия срив, ефек­тивна защита на децата и жените от опас­нос­тите, на които могат да бъдат под­ложени. В продъл­жение на години се осъщес­т­вява под­мяна на хрис­тиян­с­ките цен­ности чрез въп­лъщаване в законодател­с­т­вото на идеи, които не са част от душев­ността на бъл­гарина, от бъл­гар­с­ката народоп­сихология и традиции, и са в кон­ф­ликт с устоите на правос­лав­ната ни вяра, се казва в становището. Мотивът на Светия Синод за искане на забавяне или отмяна на Закона за социал­ните услуги е, че в част от раз­поред­бите на тази законодателна уредба са въп­лътени идеите на обсъж­даната и неп­риетата, поради широкото общес­т­вено недовол­с­тво, Национална стратегия за детето 20192030 г. В под­робно изложени мотиви от Светия Синод пишат, че Законът е пълен с чуж­дици и е неясен. Не е пред­видена подобна отчет­ност за социал­ните услуги, финан­сирани от час­т­ните дос­тав­чици. Въз­никва съм­нение, че неоп­ределеността на закона в някои от раз­поред­бите му крие всъщ­ност други цели, а не оповес­тените. Нор­матив­ната уредба съз­дава нова кон­с­т­рук­ция в социал­ните отношения с водеща роля на час­т­ните дос­тав­чици на социални услуги — основно НПО, които могат да бъдат и провод­ници на чужди интереси, вредни за общес­т­вото ни, предуп­реж­дават от Светия Синод. Ако социал­ните услуги ще се предос­тавят от час­т­ните дос­тав­чици и без парично въз­наг­раж­дение, то каква е мотивацията им те да ги финан­сират, питат духов­ните водачи на Бъл­гария. Абсур­дно е да приемем, че това ще се извър­шва само за удов­лет­воряване на професионални интереси, въз­к­лик­ват те. Ако пък социал­ните услуги ще се предос­тавят срещу такси, определени от тол­кова много час­тни дос­тав­чици, то без­с­порно е, че ще се прес­лед­ват и икономически интереси, които са несъв­мес­тими с грижата за бед­ните, сираците, стар­ците, инвалидите, децата в риск, мотивират становището си от Светия Синод.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Иля Ивашка елиминира първата ни ракета и смълча “Арена Армеец“

Иля Ивашка елиминира първата ни ракета и смълча “Арена Армеец“

Григор Димит­ров загуби от Иля Ивашка с 3:6, 6:7(3) и беше елиминиран рано-рано от тур­нира Sofia Open 2022. Тенисис­тът от Беларус, ко…

Прочети още:

Loading...

Свят

Русия приема официално новите територии в петък на церемония в Кремъл

Русия приема официално новите територии в петък на церемония в Кремъл

Тържественото подписване на договорите за присъединяване ще се проведе в Георгиевската зала на Големия кремълски дворец

“В петък, в Геор­гиевс…

Прочети още:

Loading...