Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 188, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Иво Христов, ЕП: Да не истеризираме срещу ядрената енергетика

Иво Христов, ЕП: Да не истеризираме срещу ядрената енергетика

Иво Христов, ЕП: Да не истеризираме срещу ядрената енергетика

“Не бива да под­хож­даме идеологически към този въп­рос, тъй като той има и социална страна. В пос­лед­ните години се истеризира ужасът от въз­можна ядрена катас­т­рофа. Имаме плашещите примери на “Чер­нобил“ и “Фукушима“. Този ужас всъщ­ност прик­рива всички реални поражения, които нанася т.нар. “зелена“ енер­гия, защото да се коригира коритото на една река или пък да се пос­тавят вет­роцен­т­рали по пътя на миг­рацията на птиците също са интер­вен­ции в биос­ферата и природ­ната среда.“ Това мнение изрази бъл­гар­с­кият евродепутат от Групата на социалис­тите и демок­ратите Иво Хрис­тов, който е член на Комисията по промиш­леност, изс­лед­вания и енер­гетика в ЕП (ИТРЕ).

 По време на пленар­ната сесия в Страс­бург бе обсъдена резолюцията относно Кон­ферен­цията на ООН по изменението на климата през 2019 г. (COP25), която ще се гласува в чет­вър­тък. В проекта ѝ е записано, че “ядрената енер­гия не е нито безопасна, нито екологична, нито икономически устой­чива; следователно пред­лага да се раз­работи справед­лива стратегия за преход за пос­тепенно прек­ратяване на ядрената енер­гия в ЕС, включително осигуряване на нови работни места за хората, работещи в ядрената енер­гетика, и планове за безопасно демон­тиране на атомни елек­т­роцен­т­рали и безопас­ното третиране и дъл­гос­рочно обез­в­реж­дане на ядрени отпадъци“.

Според Иво Хрис­тов трябва да бъдат взети под внимание и социал­ната, и икономичес­ката страна на този въп­рос. “За дър­жави като Бъл­гария, Словакия и др., атом­ната енер­гия е гарант на кон­курен­тос­пособ­ността на икономиката. С ней­ното отпадане нашите икономики реално са обречени. Напом­ням, че Бъл­гария плати много скъпа цена, като зат­вори четири реак­тора преди присъединяването си към ЕС и съх­рани само два. Без тях нашата икономика де факто би била обречена“, каза още той. 

Иво Хрис­тов бе категоричен, че трябва да се пог­ледне реалис­тично. По думите му атом­ната енер­гия е обект на много строг и методичен кон­т­рол, раз­работен в меж­дународни правила, и не бива да бъде раз­вявана като плашило. “Тя по-скоро би била много ефикасен инс­т­румент в този екологичен преход – поне в сред­нос­рочен хоризонт. Ядрената енер­гия ежегодно спес­тява хиляди тонове въг­леродни емисии и има висока стой­ност не само за енер­гий­ната сис­тема, но и за здравето на хората и окол­ната среда. Преди да изпад­нем в край­ности, трябва да помис­лим и за нивото на енер­гийна независимост, което е от същес­т­вено значение. Според статис­тиката ЕС внася приб­лизително половината от енер­гията, която кон­сумира, като немалко дър­жави членки на ЕС зависят от един един­с­т­вен вън­шен дос­тав­чик“, комен­тира той.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Иля Ивашка елиминира първата ни ракета и смълча “Арена Армеец“

Иля Ивашка елиминира първата ни ракета и смълча “Арена Армеец“

Григор Димит­ров загуби от Иля Ивашка с 3:6, 6:7(3) и беше елиминиран рано-рано от тур­нира Sofia Open 2022. Тенисис­тът от Беларус, ко…

Прочети още:

Loading...

Свят

Русия приема официално новите територии в петък на церемония в Кремъл

Русия приема официално новите територии в петък на церемония в Кремъл

Тържественото подписване на договорите за присъединяване ще се проведе в Георгиевската зала на Големия кремълски дворец

“В петък, в Геор­гиевс…

Прочети още:

Loading...