Професор Марин Петров Маринов на 90 години

Професор Марин Петров Маринов на 90 години

Ученият, общес­т­веникът, социалис­тът проф. Марин Пет­ров Маринов навър­шва днес 90 години.

Роден на 2 декем­ври 1929 г. в село Град­ница, Габ­ров­ско. Завър­шил е ВИИ „Карл Маркс”, изявен младежки, пар­тиен, стопан­ски и дър­жавен деец.

Има аспиран­тура в Академията за общес­т­вени науки в Мос­ква. Работи в Минис­тер­с­тво на народ­ната прос­вета и в Дър­жав­ния комитет за научно-технически прог­рес, където е главен сек­ретар и зам.-председател. От 19861990 г. е зам.-секретар на СИВ в Мос­ква. След промените е пред­седател на Екс­пер­т­ния съвет по иновации на Фон­дация „Приложни изс­лед­вания и комуникации”. Дълги години преподава в УНСС, Нов бъл­гар­ски универ­ситет и МВБУ – Ботев­г­рад. Автор на редица научни трудове.

Проф. Пет­ров е активен учас­т­ник в раз­витието на НР Бъл­гария, без­корис­тно отдаден на социалис­тичес­кия идеал.

Като го поз­д­равяваме с неговия юбилей, му пожелаваме здраве и твор­ческо дъл­голетие.

ПК „Един­с­тво” при РС на БСП „Оборище”, близки, колеги, зем­ляци, приятели