Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 151, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Отиде си проф. Любен Корнезов – един от бащите на съвременната ни конституция

Отиде си проф. Любен Корнезов – един от бащите на съвременната ни конституция

Отиде си проф. Любен Корнезов – един от бащите на съвременната ни конституция

Той бе ярка личност, за българските социалисти той бе голям авторитет, написа лидерката на партията Корнелия Нинова

Отиде си един от бащите на бъл­гар­с­ката кон­с­титуция, пер­фек­т­ният юрист, обичан преподавател, човек с висок морал, отдал съз­нател­ния си живот на стремежа за едно по-справедливо общес­тво – проф. Любен Кор­незов.

“Напусна ни една от най-ярките лич­ности на пар­ламен­таризма, блес­тящ юрист и изк­лючителен авторитет за нас, бъл­гар­с­ките социалисти — Любен Кор­незов. В политиката си остава без­с­пор­ният ориен­тир за поч­теност, а в човеш­ките отношения — за доб­рота и великодушие. Пок­лон. Ще ни лип­с­ваш, професоре“.

Това написа във Фейс­бук пред­седателят на БСП Кор­нелия Нинова във връзка със скръб­ната вест за смъртта на големия бъл­гар­ски юрист.

Любен Кор­незов е роден на 3 януари 1947 г. в Ямбол. Завър­шва гим­назия в род­ния си град през 1965 г. През периода 19651967 г. отбива редов­ната си военна служба във ВМФ-Варна, след което две години е работ­ник в завод “Ямболен” и в строител­с­т­вото. Приет е за редовен студент през 1969 г. и завър­шва вис­шето си образование в Юридичес­кия факул­тет на Софийс­кия универ­ситет “Св. Климент Охрид­ски” през 1973 г.

В периода 19831986 г. е аспирант по граж­дан­ски процес в Юридически факул­тет на СУ „Св. Климент Охрид­ски“. От 1988 г. е док­тор на юридичес­ките науки.

Той е професор, автор на 17 книги и моног­рафии и над 350 статии. Изнасял е лек­ции по граж­дан­с­коп­роцесуално право в Юридичес­кия факул­тет на УНСС, както и в Югозапад­ния универ­ситет “Неофит Рил­ски“, Благоев­г­рад.

От 1975 г. до 1981 г. е съдия в Ямбол­ски районен съд, а от 1981 г. до 1983 г. изпъл­нява длъж­ността съдия в Ямбол­с­кия окръжен съд. В периода 19831986 г. е пред­седател на Тър­говищки окръжен съд, а от 19861990 г. на Ямбол­с­кия окръжен съд. От 1977 г. е член на БКП, след 1990 г. продъл­жава член­с­т­вото си в БСП. За член на Вис­шия съвет на БСП е изб­ран през декем­ври 1996 г. Женен, баща на две деца.

Изб­ран е за депутат в 7-то Велико народно съб­рание, където е заместник-председател на ПГ на БСП и заместник-председател на Комисията по изработ­ването на Кон­с­титуцията. В периода 19911994 г. той е съдия в Кон­с­титуцион­ния съд. През 1995 г. е наз­начен за заместник–министър на правосъдието. Отново е депутат в 38–то Народно съб­рание, където е заместник–председател на Пар­ламен­тар­ната група на Демок­ратич­ната левица. През ноем­ври 2000 г. е изб­ран за заместник–председател на НС. Член е на Съвета по европейски въп­роси.

На проведените на 17 юни 2001 г. пар­ламен­тарни избори за 39–то НС Любен Кор­незов отново е изб­ран за депутат. От 15 октом­ври 2003 г. е заместник-председател на НС и остава на поста до 2009 г. Народен пред­с­тавител в 41 народно съб­рание (14.07.200915.03.2013) от “Коалиция за Бъл­гария“.

Той бе човек, останал док­рай верен на убеж­денията и идеите си, верен на своите приятели и съмиш­леници, лоялен към всички, с които съд­бата го срещна.

Пок­лон пред свет­лата му памет!

България

Икономика

Loading...

Култура

Оливия Нютън-Джон - символ на триумфа, почина на 73 г.

Оливия Нютън-Джон, супер­з­вез­дата, носителка на наг­ради “Грами“, която триум­фира на върха на поп, кън­три и денс класациите с хитове като “Phy…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

ФБР претърси дома на Тръмп

ФБР претърси дома на Тръмп

Бившият президент обяви, че е обект на политическа репресия

Служители на ФБР претър­сиха дома на бив­шия президент Доналд Тръмп във Флорида, съ…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

6,5 млн. тона жито в хамбарите

6,5 млн. тона жито в хамбарите

Служеб­ният агроминис­тър Явор Гечев няма да заб­ранява вносът на украин­ско зърно,но ще иска то да не се смесва с бъл­гар­с­кото, защото нашето е …

Прочети още:

Loading...