Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 234, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП: Фандъкова няма легитимността да взима сама решение за вдигане на данъците

БСП: Фандъкова няма легитимността да взима сама решение за вдигане на данъците

БСП: Фандъкова няма легитимността да взима сама решение за вдигане на данъците

Кметът Йор­данка Фан­дъкова няма легитим­ността да взима сама тол­кова важно решение като вдигане на данъци. Това заяви лидерът на БСП — София и пред­седател на групата на социалис­тите в СОС Калоян Пар­гов в сут­реш­ния блок на Нова телевизия “Здравей, Бъл­гария“. Той обясни, че столич­ният градоначал­ник беше изб­ран на мес­т­ните избори с прекалено малка раз­лика, за да си поз­волява подобни еднолични дейс­т­вия.

“Това решение трябва да бъде взето от общин­с­ките съвет­ници в СОС, а не от кмета и админис­т­рацията”, заяви той.

Според Калоян Пар­гов, под­ходът на управ­ляващите в Столична община е сбър­кан. “Получаваме още от същото — като в предиш­ния ман­дат, комен­тира той. „Какво се случва сега? Набързо, след две пред­с­тоящи обсъж­дания ще осъм­нем на Нова година с по-високи данъци и със сериоз­ното съм­нение, че те ще пос­тиг­нат целта, за която претен­дират вносителите — по-чист въз­дух в София и подоб­ряване на инф­рас­т­рук­турата в квар­талите“.

Лидерът на БСП — София припомни, че Столична община има приети 100 мерки за справяне със замър­сения въз­дух в града, но замър­сеността остава. Сега пред­с­тои да прик­лючи кон­кур­сът за чис­тотата на града. Задъл­жително е в договорите с новите фирми да бъде записано, че улиците трябва да бъдат мити и метени по-често. Това е елемен­тар­ната и първа мярка за доб­рата хигиена в града и за подоб­ряване на въз­духа. Сега говорим за старите автомобили.

Според Калоян Пар­гов, исканото от кмета Фан­дъкова и админис­т­рацията на Столична община увеличение на данъците не отговаря на реал­ността. “Ако хар­чим по-ефективно парите от налич­ния бюджет, можем да пос­тиг­нем целите, пос­тавени сега с вдигането на данъците, категоричен е той. Имаме 100 милиона преходен остатък за тази година. Има пари бюджета. Това, което трябва да нап­равят сега управ­ляващите, е децен­т­рализацията му. Да отпус­нат повече сред­с­тва на районите, за да може да оправят инф­рас­т­рук­турата. А по отношение на екологията — да се със­редоточим върху тези, които най-много замър­сяват въз­духа, а именно битовите пот­ребители, изпол­з­ващи неекологични отоп­лителни сред­с­тва. Калоян Пар­гов е убеден, че увеличаването на данъка върху въз­мез­д­ното придобиване на имущес­тво също няма да доведе до очак­вания резул­тат.

България

Икономика

Култура

Спорт

Положението на „Герена“ пак е критично

Положението на „Герена“ пак е критично

Нямаше никакви финансови отстъпки от страна на Хубчев и екипа му, разочарован съм, призна изпълнителният директор на Левски Ивайло Ивков

Изпъ…

Прочети още:

Loading...

Свят

Олаф Шолц е новият канцлер на Германия

Олаф Шолц е след­ващият кан­ц­лер на Гер­мания, Това стана ясно, след като неговата Социал­демок­ратическа пар­тия (СДП) под­писа споразумение със З…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...